Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 21/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:MÈdicaments divers

2023/S 219-689876  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/11/2023
S219
Pologne-Bydgoszcz: MÈdicaments divers

2023/S 219-689876

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 185-578776)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
NumÈro national d'identification: 9532582266
Adresse postale: ul. Ujejskiego 75
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
Code postal: 85-168
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Przemys?aw ?ciesi?ski - Dzia? ZamÛwie? Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiaj?cego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokÛj nr 018.
Courriel: przetargi@biziel.pl
TÈlÈphone: +48 5236-55-495
Fax: +48 5236-55-752
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.biziel.umk.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych w zakresie programÛw lekowych

NumÈro de rÈfÈrence: NZZ/63/P/23

II.1.2)
Code CPV principal
33690000 MÈdicaments divers

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda?, dostawa produktÛw leczniczych w zakresie programÛw lekowych. Informacja o procedurze zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy PZP: Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu. Udost?pnienie specyfikacji warunkÛw zamÛwienia a) SWZ jest dost?pna w formie elektronicznej od dnia publikacji og?oszenia o zamÛwieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej nie krÛcej ni? do dnia udzielenia zamÛwienia. b) SWZ mo?na pobra? w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego pod adresem ñ https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings

https://platformazakupowa.pl/pn/biziel_umk/proceedings
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 185-578776

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.11

Lot n : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis opcji:
   1.  Strony dopuszczaj? mo?liwo?? zmiany umowy:

Au lieu de:

5) w zakresie zwi?kszenia zamÛwienia ilo?ci niektÛrych pozycji asortymentowych, przy rÛwnoczesnym zmniejszeniu ilo?ci innych pozycji asortymentowych ponad zakres okre?lony w ß4 ust. 7a, nie wi?cej ni? do 50% ca?kowitej warto?ci przedmiotu dostawy netto (bez podatku VAT) oraz przy zachowaniu niezmienionej ca?kowitej warto?ci przedmiotu dostawy netto (bez podatku VAT),

Lire:

5) W zakresie zwi?kszenia zamÛwienia ilo?ci niektÛrych pozycji asortymentowych, przy rÛwnoczesnym zmniejszeniu ilo?ci innych pozycji asortymentowych ponad zakres okre?lony w ß4 ust. 7a, nie wi?cej ni? do 50% ca?kowitej warto?ci przedmiotu dostawy netto (bez podatku VAT) oraz przy zachowaniu niezmienionej ca?kowitej warto?ci przedmiotu dostawy netto (bez podatku VAT), przy czym Zamawiaj?cy ma obowi?zek zamÛwi? nie mniej ni? 40% ka?dej z pozycji asortymentowych.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u, data, czas lokalny

Au lieu de:

Date: 17/11/2023

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert?, Oferta musi zachowa? wa?no?? do:

Au lieu de:

Date: 12/02/2024

Lire:

Date: 16/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert, data, czas lokalny

Au lieu de:

Date: 17/11/2023

Heure locale: 09:05

Lire:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 09:05

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Dostawa produktÛw leczniczych w zakresie programÛw lekowych 21/11/2023 14/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33690000 - Médicaments divers