Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Mobilier

2022/S 56-146329  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Bydgoszcz: Mobilier 2022/S 056-146329 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Bydgoszcz NumÈro national d'identification: 092351297 Adresse postale: ul. Jezuicka 1 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-102 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Wo?niewska - Wydzia? ZamÛwie? Publicznych Courriel: przetargi@um.bydgoszcz.pl TÈlÈphone: +48 525858046 Fax: +48 525858273 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bydgoszcz.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa wraz z monta?em fabrycznie nowego wyposa?enia meblowego i konferencyjnego Parku Kultury w Spichrzu Zbo?owym kompleksu M?yna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy NumÈro de rÈfÈrence: WZP.271.19.2021.E
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposa?enia meblowego/ konferencyjnego (wraz z monta?em) stanowi?cego wyposa?enie Parku Kultury w Spichrzu Zbo?owym kompleksu M?yna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy w ramach zada? pn.: ÑRewitalizacja M?ynÛw Rothera na Wyspie M?y?skiej w Bydgoszczyî.
   2.  Zamawiaj?cy ??da z?o?enia przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych wraz z ofert? (karty produktÛw), w przypadku z?o?enia oferty na Pakiet I, Pakiet II lub Pakiet IV zgodnie ze wzorami Zamawiaj?cego na wskazane produkty w opisach przedmiotu zamÛwienia.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje wezwanie do z?o?enia lub uzupe?nienia przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych na podstawie art. 107 ust. 2 uPzp.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet IV
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39112000 Chaises 39113000 SiËges et chaises divers 39113100 Fauteuils 39121100 Bureaux 39121200 Tables 39130000 Mobilier de bureau 39131000 Rayonnages de bureau 39132100 Armoires de classement 39134000 Mobilier informatique 39136000 Porte-manteaux 39141000 Mobilier et agencement de cuisine 39141400 Cuisines ÈquipÈes 39143113 Tissus spÈciaux d'ameublement 39143200 Mobilier de salle manger 39150000 Mobilier et Èquipements divers 39151000 Mobilier divers 39153000 Mobilier de salle de confÈrence 39516100 Articles textiles d'ameublement 39156000 Mobilier d'accueil et de rÈception
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet IV - Dostawa i monta? mebli i innych elementÛw wyposa?enia
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: gwarancja jako?ci / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie wspÛ?finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020 (POIi? 2014-2020). Umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00.00-0159/17-00. Projekt: Park Kultury. Rewitalizacja M?ynÛw Rothera na Wyspie M?y?skiej w Bydgoszczy ñ etap 1î (Pakiet I, II, III i IV).
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 216-567905
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Pakiet IV
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamÛwie? publicznych (dalej uPzp ñ Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o uniewa?nieniu post?powania w zakresie Pakietu IV (dostawa mebli i dodatkowego wyposa?enia) na podstawie art. 255 pkt. 6 uPzp. Przedmiotowe post?powanie w zakresie Pakietu IV obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamÛwienia publicznego. Wada ma charakter nieusuwalny na etapie post?powania po up?ywie terminu sk?adania ofert, bowiem dotyczy opisu przedmiotu zamÛwienia, ktÛry jest nieprecyzyjny i uniemo?liwi? z?o?enie zgodnych z nim ofert. Opis przedmiotu zamÛwienia jest niejednoznaczny co powoduje, ?e oferowane urz?dzenia nie s? porÛwnywalne. Np. w zakresie sprz?tu AGD nie by?o mo?liwe zaoferowanie asortymentu w pe?ni zgodnego z wymaganiami opisu przedmiotu zamÛwienia. Wskazane parametry lodÛwki ch?odziarki w poz. 61 uniemo?liwi?y z?o?enie ofert spe?niaj?cych wszystkie podane parametry. W zwi?zku z jak wy?ej dalsze prowadzenie post?powania, wybÛr oferty doprowadzi?by do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, rÛwnego traktowania wykonawcÛw, a tak?e by?oby sprzeczne z zasad? przejrzysto?ci i zasad? warunkuj?c? mo?liwo?? udzielenia zamÛwienia wykonawcy wybranemu zgodnie z uPzp. Zawarta w powy?szym zakresie umowa podlega?aby uniewa?nieniu na podstawie art. 457 ust 1 uPzp. Zgodnie z dyspozycj? art. 262 uPzp Zamawiaj?cy zawiadomi WykonawcÛw, ktÛrzy ubiegali si? o udzielenie zamÛwienia w tym post?powaniu, o wszcz?ciu kolejnego post?powania w oparciu o poprawiony opis przedmiotu zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Bydgoszcz: MobilierType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39100000 - Mobilier 
39112000 - Chaises 
39113000 - Sièges et chaises divers 
39113100 - Fauteuils 
39121100 - Bureaux 
39121200 - Tables 
39130000 - Mobilier de bureau 
39131000 - Rayonnages de bureau 
39132100 - Armoires de classement 
39134000 - Mobilier informatique 
39136000 - Porte-manteaux 
39141000 - Mobilier et agencement de cuisine 
39141400 - Cuisines équipées 
39143113 - Tissus spéciaux d'ameublement 
39143200 - Mobilier de salle à manger 
39150000 - Mobilier et équipements divers 
39151000 - Mobilier divers 
39153000 - Mobilier de salle de conférence 
39156000 - Mobilier d'accueil et de réception 
39516100 - Articles textiles d'ameublement