Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 22/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Mobilier de bureau

2022/S 18-042866  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Bydgoszcz: Mobilier de bureau 2022/S 018-042866 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Policji w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Powsta?cÛw Wielkopolskich 7 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-090 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marlena D?bek Courriel: przetarg@bg.policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 47751-52-28 Fax: +48 47751-53-19 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl Adresse du profil díacheteur: www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: administracja rz?dowa terenowa
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa mebli metalowych i krzese? biurowych NumÈro de rÈfÈrence: SZPiFP-2-22
II.1.2) Code CPV principal 39130000 Mobilier de bureau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa mebli metalowych i krzese? biurowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i ilo?ci zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w wykazie ?wiadczonych dostaw dla ka?dego z zada? w za??cznikach nr 1A-1B do SWZ (formularze cenowe wykazu towarÛw) oraz projektowanych postanowieniach umowy w za??czniku nr 3 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa mebli metalowych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44421000 Coffres, cassettes de s retÈ et portes blindÈs ou armÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
KPP w Rypinie przy ul. Sportowej (budynek II pi?trowy bez windy).
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i ilo?ci zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w wykazie ?wiadczonych dostaw w za??czniku nr 1A do SWZ (formularz cenowy wykazu towarÛw) oraz projektowanych postanowieniach umowy w za??czniku nr 3 do SWZ .Dostawa obejmuje transport, roz?adunek, monta? w przypadku przewozu towaru w elementach (nie dot. rega?Ûw metalowych) oraz wniesienie przez Wykonawc? mebli metalowych do wskazanych bezpo?rednio przez Zamawiaj?cego pomieszcze? w KPP w Rypinie przy ul. Sportowej (budynek II pi?trowy bez windy).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: zwi?kszenie okresu obj?tego gwarancj? / PondÈration: 24 CritËre de qualitÈ - Nom: czas realizacji zobowi?za? gwarancyjnych / PondÈration: 16 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 28 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ilekro? w og?oszeniu jest mowa o "ustawie" - nale?y przez to rozumie? ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa krzese? biurowych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39112000 Chaises
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Magazyn Wydzia?u Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy przy ul. I?awskiej 1 (rampa magazynu).
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia i ilo?ci zosta? okre?lony przez Zamawiaj?cego w wykazie ?wiadczonych dostaw w za??czniku nr 1B do SWZ (formularz cenowy wykazu towarÛw) oraz projektowanych postanowieniach umowy w za??czniku nr 3 do SWZ. Dostawa obejmuje transport, roz?adunek oraz wniesienie (w opakowaniach fabrycznych) przez Wykonawc? towaru do wskazanego przez Zamawiaj?cego pomieszczenia tj. Magazyn Wydzia?u Zaopatrzenia KWP w Bydgoszczy przy ul. I?awskiej 1 (rampa magazynu).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: odporno?? na ?cieranie powierzchniowe / PondÈration: 25 CritËre de qualitÈ - Nom: Eco etykieta / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 28 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Ilekro? w og?oszeniu jest mowa o "ustawie" - nale?y przez to rozumie? ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.)
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Nie dotyczy (Zamawiaj?cy nie okre?li? minimalnego poziomu zdolno?ci)
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Nie dotyczy Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy nie okre?li? minimalnego poziomu zdolno?ci
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Nie dotyczy Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy nie okre?li? minimalnego poziomu zdolno?ci
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/05/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/02/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz. Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego. www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy w prowadzonym post?powaniu przewiduje odwrÛcon? kolejno?? oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 257 ustawy, zgodnie z ktÛrym zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
   3.  Zamawiaj?cy nie ??da wniesienia wadium.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie mo?na wnosi? zgodnie z art. 514 w/w ustawy ñ do Prezesa Izby, przesy?aj?c kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminach: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia; 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia
   6.  SzczegÛ?owe regulacje dotycz?ce post?powania odwo?awczego i post?powania skargowego zawiera dzia? IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Bydgoszcz: Mobilier de bureauType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 22/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39112000 - Chaises 
39130000 - Mobilier de bureau 
44421000 - Coffres, cassettes de sûreté et portes blindés ou armés