Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 21/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Moniteurs Ècran tactile

2022/S 119-334565  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-Bydgoszcz: Moniteurs Ècran tactile 2022/S 119-334565 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika Bydgoska im. Jana i J?drzeja ?niadeckich NumÈro national d'identification: 554-031-31-07 Adresse postale: Al. prof. S. Kaliskiego 7 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-796 Pays: Pologne Courriel: przetargi@pbs.edu.pl TÈlÈphone: +48 523749261 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pbs.edu.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/pbs Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw komputerowych sk?adaj?cych si? z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowan? jednostk? centraln? typu OPS NumÈro de rÈfÈrence: AZZP.244.064.2022
II.1.2) Code CPV principal 30231320 Moniteurs Ècran tactile
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 18 sztuk zestawÛw komputerowych sk?adaj?cych si? z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowan? jednostk? centraln? typu OPS dla Politechniki Bydgoskiej opisane szczegÛ?owo w za??czniku nr 6 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika Bydgoska Al. prof. S. Kaliskiego 7 85-796 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 18 sztuk zestawÛw komputerowych sk?adaj?cych si? z wielkoformatowego monitora dotykowego wraz z dedykowan? jednostk? centraln? typu OPS na potrzeby wyposa?enia sal dydaktycznych dla Politechniki Bydgoskiej opisane szczegÛ?owo w za??czniku nr 6 do SWZ.
   3.  Dostawa obejmuje
:
a. dostarczenie przez Wykonawc? Sprz?tu na swÛj koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiaj?cego; b. przekazanie Zamawiaj?cemu Sprz?tu na podstawie protoko?u odbioru. ProtokÛ? odbioru sporz?dzi Wykonawca i przedstawi do podpisu Zamawiaj?cemu po wykonaniu konfiguracji. c. Sprz?t ma by? fabrycznie nowy, nieu?ywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadaj?cy wszelkie akcesoria, przewody, kable niezb?dne do ich u?ytkowania. Zaoferowany Sprz?t musi by? kompletny i gotowy do u?ytkowania bez dodatkowych zakupÛw; d. Sprz?t pochodzi? b?dzie z oficjalnych kana?Ûw dystrybucyjnych producenta obejmuj?cych rÛwnie? rynek Unii Europejskiej, zapewniaj?cych w szczegÛlno?ci realizacj? uprawnie? gwarancyjnych; e. Sprz?t musi by? odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiaj?cy wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarÛw by?y w j?zyku polskim, lub angielskim.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 60 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie formu?uje szczegÛ?owych wymaga? w tym zakresie
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie formu?uje szczegÛ?owych wymaga? w tym zakresie Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Zamawiaj?cy nie formu?uje szczegÛ?owych wymaga? w tym zakresie
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie formu?uje szczegÛ?owych wymaga? w tym zakresie
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy okre?laj?: a. opis przedmiotu zamÛwienia - za??cznik nr 6 do SWZ b. projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego okre?la wzÛr umowy - za??cznik nr 4 do SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/07/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 18/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/07/2022 Heure locale: 10:10 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/pn/pbs https://platformazakupowa.pl/pn/pbs
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie, tzw. procedury odwrÛconej (tj. w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a oceniona najwy?ej nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu).
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza udzia? podwykonawcÛw przy realizacji zamÛwienie i nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych cz??ci zamÛwienia.
   3.  Wymagania dotycz?ce sk?adania oferty przez wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia okre?la rozdzia? IX SWZ
   4.  Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia okre?laj? dokumenty zamÛwienia w szczegÛlno?ci wzÛr umowy za??czniki nr 4 do SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w kwocie 3 500,00 z? (s?ownie: trzy tysi?ce pi??set z?otych 00/100) - szczegÛ?y okre?la rozdzia? XII SWZ.
   6.  Zamawiaj?cy wykluczy WykonawcÛw zgodnie z tre?ci? art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. WzÛr o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 2a do SWZ.
   7.  Podstawy wykluczenia i sposÛb ich oceny zawiera SWZ.
   8.  Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienia przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych wy??cznie tych ktÛre nie s?u?? potwierdzeniu zgodno?ci z kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert - szczegÛ?y w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy PZP.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-Bydgoszcz: Moniteurs Ècran tactileType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30231320 - Moniteurs à écran tactile