Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules

2022/S 52-136351  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Bydgoszcz: PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules 2022/S 052-136351 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Zak?ady Komunikacyjne Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Inowroc?awska 11 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-153 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Szczechowska Courriel: zam.publiczne@mzk.bydgoszcz.pl TÈlÈphone: +48 523249496 Fax: +48 523249438 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mzk.bydgoszcz.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mzk_bydgoszcz
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH CZ??CI DO AUTOBUS"W - 3 ZADANIA NumÈro de rÈfÈrence: 142/2021
II.1.2) Code CPV principal 34300000 PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? sukcesywne dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw: ? Zadanie 1 ñ Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Mercedes (cz. 1); ? Zadanie 2 ñ Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Mercedes (cz. 2); ? Zadanie 3 ñ Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Solaris. w zakresie okre?lonym w za??cznikach nr 1A i/lub 2A i/lub 3A do SWZ oraz na warunkach opisanych w umowie (Za??cznik nr 7 do SWZ), ktÛre stanowi? integraln? cz??? Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 658 761.06 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Mercedes (cz. 1)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa ka?dej partii cz??ci nast?puje na koszt Wykonawcy do magazynÛw Zamawiaj?cego przy ul. Inowroc?awskiej 11 w Bydgoszczy.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? cz??ci zamienne nowe, dobrej jako?ci, nieuszkodzone, nie posiadaj?ce wad ukrytych. Nie dopuszcza si? cz??ci regenerowanych lub sk?adanych z udzia?em cz??ci regenerowanych. Oferowane przedmioty wyposa?enia i cz??ci pojazdÛw zwi?zane z bezpiecze?stwem ich u?ytkowania i ochrony ?rodowiska wyszczegÛlnione w za??czniku nr 3 do rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicznych pojazdÛw oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) musz? spe?nia? jeden z warunkÛw okre?lonych w ß 10 w. w. rozporz?dzenia. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w Za??czniku nr 1a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Mercedes (cz. 2)
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa ka?dej partii cz??ci nast?puje na koszt Wykonawcy do magazynÛw Zamawiaj?cego przy ul. Inowroc?awskiej 11 w Bydgoszczy.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? cz??ci zamienne nowe, dobrej jako?ci, nieuszkodzone, nie posiadaj?ce wad ukrytych. Nie dopuszcza si? cz??ci regenerowanych lub sk?adanych z udzia?em cz??ci regenerowanych. Oferowane przedmioty wyposa?enia i cz??ci pojazdÛw zwi?zane z bezpiecze?stwem ich u?ytkowania i ochrony ?rodowiska wyszczegÛlnione w za??czniku nr 3 do rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicznych pojazdÛw oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) musz? spe?nia? jeden z warunkÛw okre?lonych w ß 10 w. w. rozporz?dzenia. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w Za??czniku nr 2a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Solaris
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34300000 PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhicules
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Dostawa ka?dej partii cz??ci nast?puje na koszt Wykonawcy do magazynÛw Zamawiaj?cego przy ul. Inowroc?awskiej 11 w Bydgoszczy.
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca zobowi?zuje si? dostarcza? cz??ci zamienne nowe, dobrej jako?ci, nieuszkodzone, nie posiadaj?ce wad ukrytych. Nie dopuszcza si? cz??ci regenerowanych lub sk?adanych z udzia?em cz??ci regenerowanych. Oferowane przedmioty wyposa?enia i cz??ci pojazdÛw zwi?zane z bezpiecze?stwem ich u?ytkowania i ochrony ?rodowiska wyszczegÛlnione w za??czniku nr 3 do rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkÛw technicznych pojazdÛw oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) musz? spe?nia? jeden z warunkÛw okre?lonych w ß 10 w. w. rozporz?dzenia. SzczegÛ?owy zakres przedmiotu zamÛwienia zosta? okre?lony w Za??czniku nr 3a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwie? cz?stkowych / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 233-614841
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Mercedes (cz. 1)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tarapata Jan Zak?ad Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Cz??ci Zamiennych NumÈro national d'identification: 817-000-37-57 Adresse postale: TuszÛw Narodowy 3 Ville: TuszÛw Narodowy 3 Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-332 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 196 874.42 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 184 781.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Mercedes (cz. 2)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inter Cars S.A.
NumÈro national d'identification: 1181452946 Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Powsi?ska 64 Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-903 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 197 262.30 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 226 319.21 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawy fabrycznie nowych cz??ci do autobusÛw marki Solaris
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tarapata Jan Zak?ad Produkcyjno-Handlowy Hurtownia Cz??ci Zamiennych NumÈro national d'identification: 817-000-37-57 Adresse postale: TuszÛw Narodowy 3 Ville: TuszÛw Narodowy 3 Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 39-332 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 231 705.24 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 247 660.30 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 225487701 Fax: +48 225487700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 uPzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 225487701 Fax: +48 225487700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Bydgoszcz: PiËces dÈtachÈes et accessoires pour vÈhicules et moteurs de vÈhiculesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34300000 - Pièces détachées et accessoires pour véhicules et moteurs de véhicules