Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Produits pharmaceutiques

2023/S 55-158386  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Bydgoszcz: Produits pharmaceutiques 2023/S 055-158386 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: jurasz Numéro national d'identification: 001126074 Adresse postale: M. Sk?odowskiej - Curie 9 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-094 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bo?ena Kula Courriel: b.kula@jurasza.pl Téléphone: +48 525854304 Fax: +48 525854096 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://jurasza.umk.pl/zamowienia-publiczne/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostaw? leku Kymriah (tisagenlecleucel)/ z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego Numéro de référence: NLZ.2023.271.09
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest Lek Kymriah (tisagenlecleucel)/. Pojawi?a si? nag?a, pilna potrzeba, której nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?, w zwi?zku z czym nie uj?ta zosta?a w planie, tzn. (szczegó?owo opisa? sytuacj?): Lek Kymriah - Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek ?ycia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dzieci?cej. Obecnie dla dzieci z ostr? bia?aczk? limfoblastyczn? nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego "nasza" Klinika Pediatryczna jest drug? jednostk? posiadaj?c? certyfikacj? do stosowania tego leku. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wy??cznie przez hurtowni? LEK S.A. (dokument do??czony do dokumentacji). Szczegó?owe kwestie odnosz?ce si? do realizacji zamówienia zawarte s? w za??czonych do niniejszego zaproszenia za??cznikach (formularz ofertowy, stanowi?cy za??cznik nr 1 oraz projektowane postanowienia umowy, stanowi?ce za??cznik nr 2
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 544 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exécution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy, 85-094 Bydgoszcz, ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest Lek Kymriah (tisagenlecleucel)/. Pojawi?a si? nag?a, pilna potrzeba, której nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?, w zwi?zku z czym nie uj?ta zosta?a w planie, tzn. (szczegó?owo opisa? sytuacj?): Lek Kymriah - Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek ?ycia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dzieci?cej. Obecnie dla dzieci z ostr? bia?aczk? limfoblastyczn? nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego "nasza" Klinika Pediatryczna jest drug? jednostk? posiadaj?c? certyfikacj? do stosowania tego leku. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wy??cznie przez hurtowni? LEK S.A. (dokument do??czony do dokumentacji). Szczegó?owe kwestie odnosz?ce si? do realizacji zamówienia zawarte s? w za??czonych do niniejszego zaproszenia za??cznikach (formularz ofertowy, stanowi?cy za??cznik nr 1 oraz projektowane postanowienia umowy, stanowi?ce za??cznik nr 2
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej "ustaw? Pzp" Ze wzgl?du na wyst?pienie pilnej konieczno?ci spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiaj?ca nie mog?a przewidzie?, oraz zgodnie z warunkami ?ci?le okre?lonymi w dyrektywie Wyja?nienie: Pojawi?a si? nag?a, pilna potrzeba, której nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?, w zwi?zku z czym nie uj?ta zosta?a w planie, tzn. (szczegó?owo opisa? sytuacj?): Lek Kymriah - Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65. Jest to lek na ratunek ?ycia dla Pacjenta Kliniki Hematologii i Onkologii dzieci?cej. Obecnie dla dzieci z ostr? bia?aczk? limfoblastyczn? nie ma alternatywnej terapii dla tego leku. Od 2 lutego "nasza" Klinika Pediatryczna jest drug? jednostk? posiadaj?c? certyfikacj? do stosowania tego leku. Kymriah jest lekiem stosowanym w leczeniu nast?puj?cych rodzajów nowotworu krwi: ostrej bia?aczki limfoblastycznej (ALL) z komórek B u dzieci, m?odzie?y i m?odych doros?ych do 25 roku ?ycia, których nowotwór nie reagowa? na wcze?niejsze leczenie, b?d?cych w trakcie drugiego b?d? kolejnego nawrotu choroby lub nawrotu choroby po transplantacji komórek macierzystych; ch?oniaka rozlanego z du?ych komórek B (DLBCL) i ch?oniaka grudkowego (FL) u osób doros?ych, u których nast?pi? nawrót choroby lub którzy nie reagowali na leczenie po dwóch lub wi?kszej liczbie wcze?niejszych terapii. Kymriah jest rodzajem leku do zaawansowanego leczenia, zwanym produktem terapii genowej. Jest to rodzaj leku, którego dzia?anie polega na dostarczaniu genów do organizmu. TERAPA lekiem Kymriah (tisagenlecleucel) jest dystrybuowana na terytorium Polski wy??cznie przez hurtowni? LEK S.A. (dokument do??czony do dokumentacji).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 046-135815
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Lek Kymriah - Zakup leku z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego B.65
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Lek S.A.
Adresse postale: ul. Podlipie nr 16 Ville: Stryków Code NUTS: PL Polska Code postal: 95-010 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 544 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 544 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone s? w dziale IX ustawy Pzp. w art. 513-530 i przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   9.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10.W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 11. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - S?du Zamówie? Publicznych, zwanego dalej "S?dem Zamówie? Publicznych". 12. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Dostaw? leku Kymriah (tisagenlecleucel)/ z terapii CAR-T do leczenia w ramach programu lekowego 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques