Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Produits pharmaceutiques

2022/S 53-137576  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Pologne-Bydgoszcz: Produits pharmaceutiques 2022/S 053-137576 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza Adresse postale: ul. ?w. Floriana 12 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-030 Pays: Pologne Point(s) de contact: Tadeusz Chmielewski Courriel: t.chmielewski@wsoz.pl TÈlÈphone: +48 523255654 Fax: +48 523255664 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wsoz.pl Adresse du profil díacheteur: www.wsoz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa produktÛw leczniczych NumÈro de rÈfÈrence: 022/15/2021
II.1.2) Code CPV principal 33600000 Produits pharmaceutiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia stanowi? sukcesywne dostawy produktÛw leczniczych przez okres 12 miesi?cy. Przedmiot zamÛwienia podzielony zosta? na 3 pakiety, szczegÛ?owo opisany w za??czniku nr 3 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 545 149.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1 - Lamivudynum 100mg
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ul. ?w. Floriana 12
II.2.4) Description des prestations:
Lamivudynum 100mg X 28 tabl. powl. - 400 op.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2 -Entecavirum
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ul. ?w. Floriana 12
II.2.4) Description des prestations:
Entecavirum 1mg x 30 tabl. powl. - 800 op. Entecavirum 0,5mg x 30 tabl. powl. - 2800 op.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 3 -Glecaprevir + pibrentasvir
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33600000 Produits pharmaceutiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdzki Szpital Obserwacyjno-Zaka?ny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ul. ?w. Floriana 12
II.2.4) Description des prestations:
Glecaprevir + pibrentasvir op. ñ 84 szt. tabl. powl. 100mg+40mg - 300op.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 002-002241
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 1 - Lamivudynum 100mg
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Adresse postale: Szopieniecka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 35 281.48 PLN Offre la plus basse: 32 416.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 34 828.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 2 -Entecavirum
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Farmacol Logistyka Sp. z o.o.
Adresse postale: Szopieniecka 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-431 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 392 700.00 PLN Offre la plus basse: 109 956.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 115 772.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet nr 3 -Glecaprevir + pibrentasvir
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AbbVie Sp. z o.o.
Adresse postale: Post?pu 21B Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-676 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 402 775.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 402 777.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania oraz warunki spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego zosta?y podane w SWZ.
   2.  Post?powanie znajduje si? w planie post?powa? z dnia 14.12.2021r. nr 2021/BZP 00012176/03/P poz.nr 2,2,3
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wobec czynno?ci podj?tych przez Zamawiaj?cego w toku post?powania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego czynno?ci do ktÛrej jest obowi?zany na podstawie Ustawy, mo?na wnie?? odwo?anie zgodnie z Dzia?em VI ñ rozdzia? 1 i 2 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych, Krajowa Izda Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/03/2022 Pologne-Bydgoszcz: Produits pharmaceutiquesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 16/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33600000 - Produits pharmaceutiques