01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 27/11/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: ...quipement de cuisine, articles de maison, articles m╚nagers et fournitures de restauration

2018/S 200-453867 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Bydgoszcz: ...quipement de cuisine, articles de maison, articles m╚nagers et fournitures de restauration 2018/S 200-453867 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy ul. M. Sk?odowskiej Curie 9 Bydgoszcz 85-094 Pologne Point(s) de contact: Marlena Wachowska T╚l╚phone: +48 525854304 Courriel: m.wachowska@jurasza.pl Fax: +48 525854076 Code NUTS: PL613 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.jurasza.pl www.jurasza.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.jurasza.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa mebli, sprz?tu kuchennego, artyku?█w gospodarstwa domowego, odzie?y roboczej, artyku?█w dla niemowl?t, materia?█w budowlanych, zespo?█w jezdnych. Num╚ro de r╚f╚rence: NLZ.2018.271.50
II.1.2) Code CPV principal 39220000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   2. 1 Przedmiotem zam█wienia jest dostawa mebli, sprz?tu kuchennego, artyku?█w gospodarstwa domowego, odzie?y roboczej, artyku?█w dla niemowl?t, materia?█w budowlanych, zespo?█w jezdnych, okre?lonych w za??czniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, zwanej dalej SIWZ.
   2. 2 Przedmiot zam█wienia obejmuje 32 niepodzielne cz??ci, dla kt█rych Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych, z zastrze?eniem, i oferta w ka?dej z nich winna by pe?na i powinna spe?nia szczeg█?owe wymagania okre?lone w formularzach cenowych, stanowi?cych za??cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Krzes?a, siedziska prysznicowe
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33193000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Krzes?a, siedziska prysznicowe, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 1 - 99,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Krajalnica do sera i w?dlin
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42215110
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Krajalnica do sera i w?dlin, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 2 - 85,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Sto?y robocze ze stali
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34911100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Sto?y robocze ze stali, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 3 - 94,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kuwety PCV do wzk█w medycznych
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34911100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Kuwety PCV do wzk█w medycznych, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 4 - 12,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Podn█?ek biurowy
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39113700
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Podn█?ek biurowy, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 5 - 30,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Rega?y magazynowe
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39141100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Rega?y magazynowe, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 6 - 510,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Rega?y magazynowe
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39141100
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Rega?y magazynowe, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 7 - 68,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Podk?ady jednorazowe
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33770000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Podk?ady jednorazowe, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 8 - 630,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Koce ogrzewaj?ce
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39511000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Koce ogrzewaj?ce, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 9 - 670,00PLN PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Obuwie operacyjne
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18100000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Obuwie operacyjne, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 10 - 150,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Fartuchy ochronne
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18100000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Fartuchy ochronne, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 11 - 7,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Chusteczki nawil?aj?ce
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33681000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Chusteczki nawil?aj?ce, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 12 - 67,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Smoczki dla dzieci
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33681000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Smoczki dla dzieci, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 13 - 96,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Farby i matryce
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22610000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Farby i matryce, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 14 - 93,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pojemniki
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928480
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Pojemniki, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 15 - 240,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pud?a archiwizacyjne
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928480
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Pud?a archiwizacyjne, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 16 - 105,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Artyku?y gospodarcze
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Artyku?y gospodarcze, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 17 - 5,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Koszyki piknikowe
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Koszyki piknikowe, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 18 - 25,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Lampki
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Lampki, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 19 - 8,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
P?yn do mycia piec█w
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39220000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
P?yn do mycia piec█w, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 20 - 14,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Worki na wymiociny
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39512000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Worki na wymiociny, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 21 - 93,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Worki na bielizn
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39512000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Worki na bielizn?, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 22 - 570,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zespo?y jezdne
Lot n : 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39512000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Zespo?y jezdne, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 23 - 430,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zestawy ko?owe
Lot n : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39512000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Zestawy ko?owe, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 24 - 480,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kontrolery przej?cia
Lot n : 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39290000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Kontrolery przej?cia, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 25 - 470,00 PLN zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Grzejniki
Lot n : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39290000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Grzejniki, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 26 - 780,00 PLN zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??ci do mebli
Lot n : 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39290000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Cz??ci do mebli, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 27 - 66,00 PLN zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Kraw??niki i kostka brukowa
Lot n : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44190000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Kraw??niki i kostka brukowa zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 28 - 33,00 PLN zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Narz?dzia
Lot n : 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44190000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Narz?dzia, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 29 - 15,00 PLN zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Profile
Lot n : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44190000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Profile, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 30 - 490,00 PLN zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Si?owniki do ?█?ek
Lot n : 31
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39157000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Si?owniki do ?█?ek, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 31 - 87,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Si?owniki do zgrzewarki
Lot n : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39157000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Si?owniki do zgrzewarki, zgodnie z za??cznikiem nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: kryteria poza cenowe [JRD] / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium przed up?ywem terminu (??cznie z podan godzin?) sk?adania ofert wskazanego w pkt. 12.1 SIWZ. (art. 45 ustawy) w wysoko?ci: Cz?? nr 32 - 19,00 PLN, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w pkt. 9 SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zgodnie z przepisami art. 22 ust.1 ustawy Pzp - o udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp i na podstawie okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, Wskazanych w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego (www.jurasza.pl); 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, okre?lone przez Zamawiaj?cego w niniejszym Og?oszeniu o zam█wieniu i SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego (www.jurasza.pl). Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie b?d podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) ˝ 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 8) ustawy Pzp: z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Đwykonawc?, w stosunku, do kt█rego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj jego maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ˝ Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba, ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ˝ Prawo upad?o?ciowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.) i Đkt█ry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza?, za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych, z wyj?tkiem przypadku, o kt█rym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba, ?e wykonawca dokona p?atno?ci nale?nych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ciţ oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   7. 1 W celu wykazania spe?nienia przez Wykonawc warunk█w, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1 b) ustawy, kt█rych opis zosta dokonany w pkt. 6 SIWZ, Wykonawca jest obowi?zany z?o?y jednolity europejski dokument zam█wienia (JEDZ) zawieraj?cy informacje potwierdzaj?ce, ?e wykonawca spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym w pkt.
   6. 2 SIWZ. (szczeg█?y w SIWZ)
   7. 3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy, Wykonawca jest obowi?zany z?o?y jednolity europejski dokument zam█wienia zawieraj?cy informacje potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w pkt. 6 SIWZ. (szczeg█?y w SIWZ) UWAGA! Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ) nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczeg█?y w pkt. 8 SIWZ). www.jurasza.pl www.jurasza.pl
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy za??da od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, przedstawienia nast?puj?cych dokument█w: a) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. b) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. c) odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. d) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. e) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne. f) o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 15 ustawy, g) O?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i op?atach lokalnych. Dz. U. z 2016r poz. 716) h) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5, ustawy zobowi?zany jest przekaza Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. ustawy wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. Wz█r o?wiadczenia o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp ustawy stanowi za??cznik nr 3 do SIWZ. (O?wiadczenie nale?y z?o?y w siedzibie Zamawiaj?cego Kancelarii G?█wnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9). i) Zamawiaj?cy ??da od wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w wymienionych w pkt
   7. 4 a - g SIWZ Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   7. 5 Dokumenty podmiot█w zagranicznych
:

   7. 5.1 Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt.
   7. 4 a-g), sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt.
   7. 5.2 b), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby wystawionym nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   7. 5.2 Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokument█w, o kt█rych mowa: a) w pkt.
   7. 4 a, b, c ˝ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: Nie zalega z op?acaniem podatk█w, op?at sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne i zdrowotne albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu Nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci b) w pkt.
   7. 4 d ˝ sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
   7. 5.3 Dokumenty, o kt█rych mowa w pkt.
   7. 5.2 a) tiret drugi oraz w pkt.
   7. 5.2 b) powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokument, o kt█rym mowa w
   7. 5.2 a) tiret pierwszy powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   7. 5.4 Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt.
   7. 5.2, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy pkt.
   7. 5.3 stosuje si odpowiednio.
   7. 6 W celu potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w pkt.
   3. 5 SIWZ, Zamawiaj?cy za??da od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, przedstawienia nast?puj?cych dokument█w: a) certyfikatu CE ˝ dotyczy cz??ci nr 3 poz. 1 i 2 oraz cz??ci nr 4 poz.
   1.  Pozosta?e wymagania oraz wymagane od Wykonawc█w dokumenty zostaly opisane w SIWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca spe?ni minimalne warunki dotycz?ce kwalifikacji zawodowych, do?wiadczenia, potencja?u technicznego wykonawcy lub os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia, umo?liwiaj?ce realizacj zam█wienia na odpowiednim poziomie jako?ci, je?eli wyka?e, ?e wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie co najmniej jedn?, lecz nie wi?cej ni trzy dostawy to?same lub podobne do przedmiotu zam█wienia (stosownie do ka?dej cz??ci zam█wienia) o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni?: Nr cz??ci Warto?
   1.  3 480,00 PLN
   2.  3 200,00 PLN
   3.  3 500,00 PLN
   4.  450,00 PLN
   5.  1 100,00 PLN
   6.  19 100,00 PLN
   7.  2 500,00 PLN
   8.  23 600,00 PLN
   9.  25 300,00 PLN 10. 5 800,00 PLN 11. 270,00 PLN 12. 2500,00 PLN 13. 3 600,00 PLN 14. 3 500,00 PLN 15. 9 100,00 PLN 16. 3 900,00 PLN 17. 200,00 PLN 18. 950,00 PLN 19. 300,00 PLN 20. 540,00 PLN 21. 3 400,00 PLN 22. 21 600,00 PLN 23. 16 400,00 PLN 24. 18 000,00 PLN 25. 17 900,00 PLN 26. 29 400,00 PLN 27. 2 400,00 PLN 28. 1 200,00 PLN 29. 590,00 PLN 30. 18 500,00 PLN 31. 3 200,00 PLN 32. 700,00 PLN Z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz, kt█rych dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Zamawiaj?cy oceni dokumenty wymienione w pkt.
   7. 2 a) SIWZ pod k?tem spe?nienia warunku opisanego powy?ej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):

   7. 2 W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w punkcie
   6. 2 SIWZ, Zamawiaj?cy za??da od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, przedstawienia nast?puj?cych dokument█w
:
a) z?o?enia wykazu dostaw wykonanych a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej jednej, lecz nie wi?cej ni trzech dostaw to?samych lub podobnych do przedmiotu zam█wienia (stosownie do ka?dej cz??ci zam█wienia) o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni?: Nr cz??ci Warto?
   1.  3 480,00 PLN
   2.  3 200,00 PLN
   3.  3 500,00 PLN
   4.  450,00 PLN
   5.  1 100,00 PLN
   6.  19 100,00 PLN
   7.  2 500,00 PLN
   8.  23 600,00 PLN
   9.  25 300,00 PLN 10. 5 800,00 PLN 11. 270,00 PLN 12. 2500,00 PLN 13. 3 600,00 PLN 14. 3 500,00 PLN 15. 9 100,00 PLN 16. 3 900,00 PLN 17. 200,00 PLN 18. 950,00 PLN 19. 300,00 PLN 20. 540,00 PLN 21. 3 400,00 PLN 22. 21 600,00 PLN 23. 16 400,00 PLN 24. 18 000,00 PLN 25. 17 900,00 PLN 26. 29 400,00 PLN 27. 2 400,00 PLN 28. 1 200,00 PLN 29. 590,00 PLN 30. 18 500,00 PLN 31. 3 200,00 PLN 32. 700,00 PLN Wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w na rzecz, kt█rych dostawy zosta?y wykonane, zgodnie z za??cznikiem nr 4 do SIWZ, oraz z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
17.1 Zamawiaj?cy wymaga od wybranego Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych w za??czniku nr 5 do niniejszej specyfikacji tj. ĐG?█wne postanowienia umowy ţ. 17.2 Przyjmuje si?, ?e g?█wne postanowienia umowy stanowi?cy za??cznik nr 5 do niniejszej specyfikacji nie zakwestionowane pisemnie przed up?ywem terminu sk?adania ofert, zostan przyj?te przez Wykonawc bez zastrze?e w chwili jej podpisania.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 27/11/2018 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 27/11/2018 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, w Dziale Logistyki i Zam█wie Publicznych, pok█j nr 22a w budynku ĐAţ (Bydgoszcz, ul. M. Sk?odowskiej˝Curie 9)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Dokonuj?c wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiaj?cy b?dzie kierowa si nast?puj?cymi kryteriami, jakimi s?: Kryterium 1:cena brutto [C] ˝ waga 60 % Kryterium 2: kryteria poza cenowe [JRD] ˝ waga 40 % (szczeg█?y w pkt. 14 SIWZ)
   2.  Wykaz o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 1) W zakresie potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu, Zamawiaj?cy ??da zgodnie z art. 26 ustawy Pzp nast?puj?cych dokument█w: a) wykazu, o kt█rym mowa w par. 2 ust. 4 pkt 2) rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej Đrozporz?dzeniem ws dokument█wţ, 2) W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ust. 11 ustawy Pzp nast?puj?cych dokument█w: a) o?wiadcze i dokument█w, o kt█rych mowa w par. 5 pkt 1-6 oraz 9 pkt. 2 rozporz?dzenia ws dokument█w, b) o?wiadczenia, o kt█rym mowa w par. 5 pkt 10 rozporz?dzenia ws dokument█w, c) dokument█w i o?wiadcze?, o kt█rych mowa w par. 7 i 8 rozporz?dzenia ws dokument█w; 3) W celu potwierdzenia spe?niania przez oferowane dostawy wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w pkt.
   3. 5 SIWZ, Zamawiaj?cy za??da od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, przedstawienia nast?puj?cych dokument█w: a) certyfikatu CE ˝ dotyczy cz??ci nr 3 poz. 1 i 2 oraz cz??ci nr 4 poz.
   1.  4) Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ) nale?y z?o?y pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (szczeg█?y w pkt. 8 SIWZ). 5) Szczeg█?owe informacje na temat o?wiadcze i dokument█w sk?adanych przez Wykonawc█w na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SIWZ.
   3.  Ofert nale?y z?o?y w siedzibie Zamawiaj?cego - w Kancelarii G?█wnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej-Curie 9, z tym, ?e JEDZ nale?y przes?a w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: m.wachowska.jedz@jurasza.pl (szczeg█?y w pkt. 8 SIWZ).
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje ocen ofert z uwzgl?dnieniem art. 24aa ustawy Pzp.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania oferty wariantowej w rozumieniu art. 83 ustawy. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania ofert cz??ciowych, z zastrze?eniem, i oferta w ka?dej cz??ci winna by pe?na. Wykonawca mo?e z?o?y ofert na jedn lub wi?cej cz??ci. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wie w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy. Zamawiaj?cy nie zamierza zawiera umowy ramowej, ustanowi dynamicznego systemu zakup█w, ani zastosowa aukcji elektronicznej dla wyboru oferty. Zamawiaj?cy nie okre?la minimalnej ani maksymalnej liczby cz??ci zam█wienia, na kt█r wykonawca mo?e z?o?y ofert?. Oferta tego Wykonawcy, kt█ry otrzyma najwi?ksz liczb punkt█w w danej cz??ci zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza.
   6.  Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni.
   7.  Wymagania dotycz?ce wadium znajduj si w pkt. 9 SIWZ. Wszystkie wymagania znajduj si w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiaj?cego www.jurasza.pl. m.wachowska.jedz@jurasza.pl www.jurasza.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY 18.1 ?rodki ochrony prawnej okre?lone s w dziale VI ustawy w art. 180 ˝ 198 ustawy i przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy. 18.2 ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 18.3 Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej. Szczeg█?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w rozdziale 3 ustawy. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ĐRODOţ, informuj?, ?e: ˇ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej ˝ Curie 9, 85-094 Bydgoszcz, ˇ inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy jest Pani/Pani Jerzy Nowak, kontakt: je.nowak@jurasza.pl, tel. 52 585 40 78, ˇ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zam█wienia publicznego o sygn. NLZ.2018.271.50 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ˇ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d osoby lub podmioty, kt█rym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ˝ Prawo zam█wie publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej Đustawa Pzpţ, ˇ Pani/Pana dane osobowe b?d przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zam█wienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy. Obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj z ustawy Pzp; W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d podejmowane w spos█b zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO; Nie przys?uguje Pani/Panu: w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt█rym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Szczeg█?owe informacje znajduj si w za?aczniku nr 6 do SIWZ. je.nowak@jurasza.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
18100000 - Vŕtements professionnels, vŕtements de travail spÚciaux et accessoires 
22610000 - Encre d'imprimerie 
33193000 - VÚhicules pour handicapÚs physiques, fauteuils roulants et dispositifs assimilÚs 
33681000 - TÚtines, tÚterelles et articles similaires pour nourrissons 
33770000 - Articles en papier Ó usage sanitaire 
34911100 - Chariots Ó bras 
34928480 - Conteneurs et poubelles de dÚchets 
39113700 - Repose-pieds 
39141100 - ╔tagŔres 
39157000 - ╔lÚments de meubles 
39220000 - ╔quipement de cuisine, articles de maison, articles mÚnagers et fournitures de restauration 
39290000 - AmÚnagements divers 
39511000 - Couvertures et plaids 
39512000 - Linge de lit 
42215110 - Machines Ó trancher le pain 
44190000 - MatÚriaux de construction divers