Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: ...quipements mÈdicaux

2021/S 199-519082  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Bydgoszcz: ...quipements mÈdicaux

2021/S 199-519082

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 191-494450)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum Onkologii w Bydgoszczy im. prof. Franciszka ?ukaszczyka w Bydgoszczy
Adresse postale: ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
Code postal: 85-796
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bo?ena Dzier?awska
Courriel: zamowienia@co.bydgoszcz.pl
TÈlÈphone: +48 523743208
Fax: +48 53743301
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.co.bydgoszcz.pl
Adresse du profil díacheteur: www.co.bydgoszcz.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup sprz?tu do diagnostyki i leczenia raka p?uca w zakresie torakochirurgii

NumÈro de rÈfÈrence: 601/P/2021

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 ...quipements mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Zakup sprz?tu do diagnostyki i leczenia raka p?uca w zakresie torakochirurgii

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 191-494450

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:


   1.  Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania zosta?y podane w SWZ.
   2. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert?: Przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) Deklaracja zgodno?ci wystawion przez wytwÛrc na zgodno? z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobÛw, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdra?aj?cymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, b) Zg?oszenie albo powiadomienie, o ktÛrym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). c) SzczegÛ?owa specyfikacj techniczna zaoferowanych urz?dze?/aparatury medycznej zawieraj?ca nazw sprz?tu, nazw producenta, charakterystyk i/lub oryginalne katalogi, zdj?cia, foldery (firmowe materia?y informacyjne wydane przez producenta, umo?liwiaj?ce weryfikacj wymaganych przez Zamawiaj?cego parametrÛw technicznych, zgodnie z warunkami granicznymi (za??cznik nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E) Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzaj?cym nie stosuje si?, je?eli przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania. Zamawiaj?cy mo?e ??da od wykonawcÛw wyja?nie dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   2.  Post?powanie znajduje si w planie post?powa z dnia 13.09.2021 nr 2021/BZP 00005625/18/P poz. nr
   2. 2.55

Lire:


   1.  Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z post?powania zosta?y podane w SWZ.
   2. Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert?: Przedmiotowe ?rodki dowodowe: a) Deklaracja zgodno?ci wystawion przez wytwÛrc na zgodno? z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobÛw, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/79/EC lub przepisami wdra?aj?cymi te wymagania do prawodawstwa krajowego, b) Zg?oszenie albo powiadomienie, o ktÛrym mowa w art. 58 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). c) SzczegÛ?owa specyfikacj techniczna zaoferowanych urz?dze?/aparatury medycznej zawieraj?ca nazw sprz?tu, nazw producenta, charakterystyk i/lub oryginalne katalogi, zdj?cia, foldery (firmowe materia?y informacyjne wydane przez producenta, umo?liwiaj?ce weryfikacj wymaganych przez Zamawiaj?cego parametrÛw technicznych, zgodnie z warunkami granicznymi (za??cznik nr 3A, 3B, 3C, 3D, 3E). Zamawiaj?cy dopuszcza o?wiadczenie Wykonawcy (autoryzowanego dystrybutora) potwierdzaj?cego warto?ci parametrÛw technicznych, tylko w sytuacji kiedy parametry techniczne opisane przez Zmawiaj?cego nie znajduj si w oryginalnych ulotkach. Je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe s niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzaj?cym nie stosuje si?, je?eli przedmiotowy ?rodek dowodowy s?u?y potwierdzeniu zgodno?ci z cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie kryteriÛw oceny ofert lub, pomimo z?o?enia przedmiotowego ?rodka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodz przes?anki uniewa?nienia post?powania. Zamawiaj?cy mo?e ??da od wykonawcÛw wyja?nie dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   2.  Post?powanie znajduje si w planie post?powa z dnia 13.09.2021 nr 2021/BZP 00005625/18/P poz. nr
   2. 2.55

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 15/10/2021

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/10/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 18/10/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 12/01/2022

Lire:

Date: 15/01/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33112200 - Échographe 
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie