Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: ...quipements mÈdicaux

2022/S 131-373045  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Bydgoszcz: ...quipements mÈdicaux 2022/S 131-373045 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Adresse postale: ul. M. Sk?odowskiej Curie 9 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-094 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marlena Wachowska Courriel: m.wachowska@jurasza.pl TÈlÈphone: +48 525857757 Fax: +48 525854076 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.jurasza.umk.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup sprz?tu do rehabilitacji onkologicznej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej NumÈro de rÈfÈrence: NLZ.2022.271.11
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup Sprz?tu do rehabilitacji onkologicznej w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Przedmiot zamÛwienia zosta? podzielony na 4 cz??ci: cz??? nr 1 - Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem ñ typ A, cz??? nr 2 - Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem ñ typ B, cz??? nr 3 - 8-Stanowiskowy system z automatycznym pomiarem ci?nienia, cz??? nr 4 - Multisensoryczny system terapeutyczny do ko?czyn. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera SWZ, w szczegÛlno?ci ust. 7 oraz formularz cenowy, stanowi?cy Za??cznik nr 1a do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 409 259.26 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem ñ typ A
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w cz??ci nr 1 jest Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem ñ typ A - 1 sztuka. Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem umo?liwiaj?cy ?wiczenia w obr?bie ko?czyn gÛrnych, dolnych oraz tu?owia do rehabilitacji onkologicznej. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera SWZ, w szczegÛlno?ci ust. 7 oraz formularz cenowy, stanowi?cy Za??cznik nr 1a do SWZ. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji (G) / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Ad.II.2.7)Termin realizacji zamÛwienia: do 3 tygodni od podpisania umowy. Ad. II.2.5) SzczegÛ?owe kryteria oceny ofert zosta?y zamieszczone w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem ñ typ B
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w cz??ci nr 2 jest Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem ñ typ B - 1 sztuka. Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem umo?liwiaj?cy ?wiczenia w obr?bie ko?czyn gÛrnych, dolnych oraz tu?owia do rehabilitacji onkologicznej. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera SWZ, w szczegÛlno?ci ust. 7 oraz formularz cenowy, stanowi?cy Za??cznik nr 1a do SWZ. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji (G) / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Ad.II.2.7)Termin realizacji zamÛwienia: do 3 tygodni od podpisania umowy. Ad. II.2.5) SzczegÛ?owe kryteria oceny ofert zosta?y zamieszczone w SWZ.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Multisensoryczny system terapeutyczny do ko?czyn
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, ul. M. Sk?odowskiej - Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w cz??ci nr 4 jest Multisensoryczny system terapeutyczny do ko?czyn - 1 sztuka. Multisensoryczny system terapeutyczny do ko?czyn z wykorzystaniem biofeedbacku. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera SWZ, w szczegÛlno?ci ust. 7 oraz formularz cenowy, stanowi?cy Za??cznik nr 1a do SWZ. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Parametry jako?ciowe (PJ) / PondÈration: 40,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Ad.II.2.7)Termin realizacji zamÛwienia: do 3 tygodni od podpisania umowy. Ad. II.2.5) SzczegÛ?owe kryteria oceny ofert zosta?y zamieszczone w SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 062-162772
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem ñ typ A
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EGZOTech Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6312650604 Adresse postale: ul. Romualda Traugutta 6H Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 166 666.67 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 166 666.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z elektromiografem ñ typ B
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Meden-Inmed Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6692255563 Adresse postale: ul. WenedÛw 2 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-847 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 175 925.93 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 175 925.92 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Multisensoryczny system terapeutyczny do ko?czyn
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EGZOTech Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6312650604 Adresse postale: ul. Romualda Traugutta 6H Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 66 666.67 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 66 666.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Bydgoszcz: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux