Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 19/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Sel de dÈneigement

2023/S 98-306152  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Bydgoszcz: Sel de dÈneigement 2023/S 098-306152 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo Kujawsko - Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toru? NumÈro national d'identification: NIP 9561969536 Adresse postale: ul. Dworcowa 80 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-010 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Konopka Courriel: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl TÈlÈphone: +48 523705744 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b446dd16-ed76-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b446dd16-ed76-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b446dd16-ed76-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie drogami wojewÛdzkimi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup wraz z dostaw? soli drogowej do zimowego utrzymania drÛg wojewÛdzkich administrowanych przez Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Bydgoszczy w sezonie 2023/2024 NumÈro de rÈfÈrence: ZDW.N4.361.28.2023
II.1.2) Code CPV principal 34927100 Sel de dÈneigement
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zakup wraz z dostaw? soli drogowej do zimowego utrzymania drÛg wojewÛdzkich administrowanych przez Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Bydgoszczy w sezonie 2023/2024
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 277 036.03 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce realizacji zosta?o opisane w OPZ, stanowi?cym za?acznik nr 5 do SWZ.
II.2.4) Description des prestations:

   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Opis Przedmiotu ZamÛwienia (dalej zwany rÛwnie?: OPZ), stanowi?cy Za??cznik nr 5 do SWZ oraz WzÛr umowy, stanowi?cy za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Czas realizacji dostawy od chwili przyj?cia zlecenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 277 036.03 EUR
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DÈbut: 01/11/2023 Fin: 31/03/2024 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce zastosowania prawa opcji zawiera WzÛr umowy ñ za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
1.Realizacja przedmiotu umowy odbywa? si? b?dzie sukcesywnie, w miar? potrzeb zg?aszanych przez poszczegÛlne Rejony DrÛg WojewÛdzkich, w terminie od dnia
   1. 11.2023 r. do 31.03.2024 r. lub do wyczerpania ?rodkÛw przewidzianych na sfinansowanie zamÛwienia.
   2.  Wykonawca w formularzu ofertowym zadeklaruje czas realizacji dostawy od chwili przyj?cia zlecenia, zgodnie z kryterium, o ktÛrym mowa w Rozdziale XI pkt 2 ppkt 2) SWZ.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie szczegÛlnych wymaga?.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie szczegÛlnych wymaga?.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
4.1)warunki dotycz?ce zdolno?ci technicznej: Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie szczegÛlnych wymaga?.
   4. 2) warunki dotycz?ce zdolno?ci zawodowej: 1) Do?wiadczenie zawodowe: wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie ñ nale?ycie co najmniej jednego zamÛwienia obejmuj?cego dostaw? soli drogowej w ilo?ci nie mniejszej ni? 5 000 Mg w ramach zrealizowanej jednej umowy. Wy?ej wymieniona dostawa mo?e by? realizowana jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego lub wi?cej sezonu/Ûw zimowego/wych (w przeci?gu jednego roku lub w przypadku umowy wieloletniej kilku lat). Nie dopuszcza si? sumowania zamÛwie? na dostaw? soli (umÛw) celem uzyskania wymaganej wielko?ci dostawy. W przypadku dostaw nadal wykonywanych zrealizowana ilo?? dostawy soli drogowej winna wynosi? nie mniej ni? 5 000 Mg na dzie? sk?adania ofert. 2) Kwalifikacje zawodowe osÛb skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zamÛwienia: Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie szczegÛlnych wymaga?.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wybrany Wykonawca jest zobowi?zany do zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych we Wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowi?cym Za??cznik nr 2 do SWZ.
   3.  Zmiana umowy wymaga dla swej wa?no?ci, pod rygorem niewa?no?ci, zachowania formy pisemnej.
   4.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
art. 138 ust. 4 ustawy Pzp
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 19/06/2023 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 16/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 19/06/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b446dd16-ed76-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b446dd16-ed76-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na stronie internetowej prowadzonego post?powania ofert. Otwarcie ofert nast?puje przy u?yciu systemu teleinformatycznego.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce przedmiotu znajduj? si? w SWZ i za??cznikach do SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Przezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2023 Zakup wraz z dostaw? soli drogowej do zimowego utrzymania drÛg wojewÛdzkich administrowanych przez Zarz?d DrÛg WojewÛdzkich w Bydgoszczy w sezonie 2023/2024 19/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34927100 - Sel de déneigement