Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Services d'abattage d'arbres

2022/S 181-512778  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Bydgoszcz: Services d'abattage d'arbres 2022/S 181-512778 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Kujawsko - Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 - 100 Toru? w imieniu którego dzia?a Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Numéro national d'identification: 9561969536 Adresse postale: ul. Dworcowa 80 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-010 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Kominiak Courriel: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl Téléphone: +48 523705718 Fax: +48 523705716 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Zarz?dzanie drogami wojewódzkimi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wycinka drzew oraz us?ugi zwi?zane z ich piel?gnacj? przy drogach wojewódzkich w latach 2022-2023, z podzia?em na 6 cz??ci. Numéro de référence: ZDW.N4.361.38.2022
II.1.2) Code CPV principal 77211400 Services d'abattage d'arbres
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest: Wycinka drzew oraz us?ugi zwi?zane z ich piel?gnacj? przy drogach wojewódzkich w latach 2022-2023, z podzia?em na 6 cz??ci. Wspólny S?ownik Zamówie? CPV: 77 21 14 00 - 6 Us?ugi wycinania drzew 77 21 10 00 - 2 Us?ugi uboczne zwi?zane z pozyskiwaniem drewna
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 4 oraz wzór umowy stanowi?cy za??cznik nr 6 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 94 189.26 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wycinka drzew oraz us?ugi zwi?zane z ich piel?gnacj? przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi w latach 2022-2023
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211000 Services liés au débardage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL6 Makroregion pó?nocny Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exécution:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 4 oraz wzór umowy stanowi?cy za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ilo?? szt. drzew wycinanych w ci?gu 1 dnia wskazana w ofercie / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Informacje o opcjach znajduj? si? w SWZ oraz we Wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 133-379721
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Wycinka drzew oraz us?ugi zwi?zane z ich piel?gnacj? przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi w latach 2022-2023
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IGOPOL Krzysztof Stanecki Numéro national d'identification: 5581571881 Adresse postale: Paterek ul. Le?na 2 Ville: Nak?o nad Noteci? Code NUTS: PL617 Inowroc?awski Code postal: 89-100 Pays: Pologne Courriel: igopol@op.pl Téléphone: +48 502583400
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 94 190.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 94 189.26 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (zwanej dalej "ustawy"), wyklucza si?: (...) Wszystkie pozosta?e informacje w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zosta?y zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VII.
   2.  Dodatkowo z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawców, w stosunku do których zachodz? okoliczno?ci, o których mowa w art. 5k rozporz?dzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, który otrzyma? brzmienie: (...) Wszystkie pozosta?e informacje w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zosta?y zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VII.
   3.  Do oferty Wykonawca do??cza Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej "JEDZ"), jako dowód potwierdzaj?cy, na dzie? sk?adnia ofert, brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu, który tymczasowo zast?puje wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe.
   4.  W Cz??ci IV Zamawiaj?cy ??da jedynie ogólnego o?wiadczenia dotycz?cego wszystkich kryteriów kwalifikacji (Sekcja ?), bez wype?niania poszczególnych Sekcji A, B, C i D.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia w wysoko?ci 5% ceny brutto ca?kowitej podanej w ofercie.
   6.  Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   7.  Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania, je?eli ?rodku publiczne, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane.
   8.  Wszystkie pozosta?e informacje w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zosta?y zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z za??cznikami, dotyczy równie? kryteriów i zasad oceny ofert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? Wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym UE lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych w art. 515 ustawy Pzp.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Pologne-Bydgoszcz: Services d'abattage d'arbresType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77211000 - Services liés au débardage 
77211400 - Services d'abattage d'arbres