Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Services d'architecture d'intÈrieur

2022/S 181-512809  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Bydgoszcz: Services d'architecture d'intÈrieur 2022/S 181-512809 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Bydgoszcz NumÈro national d'identification: 092351297 Adresse postale: ul. Jezuicka 1 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-102 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Wo?niewska - Wydzia? ZamÛwie? Publicznych Courriel: przetargi@um.bydgoszcz.pl TÈlÈphone: +48 525858046 Fax: +48 525858273 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bydgoszcz.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zaprojektowanie, wykonanie, monta? i uruchomienie wystawy sta?ej popularyzuj?cej nauk? pn. ÑM?yn ñ Maszynaî oraz aran?acja i wyposa?enie strefy oczekiwania i edukacyjnego relaksu, na II pi?trze M?yna NumÈro de rÈfÈrence: WZP.271.4.2022.E
II.1.2) Code CPV principal 79932000 Services d'architecture d'intÈrieur
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest Zaprojektowanie, wykonanie, monta? i uruchomienie wystawy sta?ej popularyzuj?cej nauk? pn. ÑM?yn ñ Maszynaî oraz aran?acja i wyposa?enie strefy oczekiwania i edukacyjnego relaksu, na II pi?trze M?yna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach okre?lonych w SWZ z za??cznikami.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 999 998.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32300000 RÈcepteurs de tÈlÈvision et de radio et appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image 32322000 ...quipement multimÈdia 32342400 Dispositifs acoustiques 39110000 SiËges, chaises et articles assimilÈs, et piËces connexes 43325000 ...quipement de parcs et de terrains de jeux 45212300 Travaux de construction de b'timents usage artistique et culturel 45212310 Travaux de construction de b'timents destinÈs aux expositions 45315600 Installations basse tension 45317000 Autres travaux d'installation Èlectrique 45343000 Travaux d'installation de dispositifs de prÈvention contre les incendies 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingÈnierie et services d'inspection 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, dÈveloppement de logiciels, internet et appui 72210000 Services de programmation de progiciels 72212190 Services de dÈveloppement de logiciels pÈdagogiques 72212520 Services de dÈveloppement de logiciels multimÈdias 79421200 Services de conception de projets autres que pour les travaux de construction 79632000 Services de formation de personnel 79930000 Conception de modËles 79931000 Services de dÈcoration d'intÈrieur 92000000 Services rÈcrÈatifs, culturels et sportifs 92110000 Services de production de films cinÈmatographique et de vidÈos et services connexes 92111100 Production de films et de vidÈos usage pÈdagogique 92310000 Services de crÈation et d'interprÈtation d'úuvres artistiques et littÈraires 92312000 Services artistiques 92312213 Services prestÈs par les rÈdacteurs techniques 92312220 Services prestÈs par les compositeurs 92522000 Services de conservation des sites et des monuments historiques 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest Zaprojektowanie, wykonanie, monta? i uruchomienie wystawy sta?ej popularyzuj?cej nauk? pn. ÑM?yn ñ Maszynaî oraz aran?acja i wyposa?enie strefy oczekiwania i edukacyjnego relaksu, na II pi?trze M?yna Rothera przy ul. Mennica 10 w Bydgoszczy w zakresie i na warunkach okre?lonych w SWZ z za??cznikami.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Aran?acja stanowiska 1b w przestrzeni wystawy / PondÈration: 14 CritËre de qualitÈ - Nom: Dostosowanie stanowiska 1b dla osÛb z niepe?nosprawno?ciami o innym typie niepe?nosprawno?ci ni? ruchowa / PondÈration: 4 CritËre de qualitÈ - Nom: Dzia?anie stanowiska 1b / PondÈration: 22 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie wspÛ?finansowane ze ?rodkÛw UE w ramach Programu Operacyjnego WojewÛdztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt nr RPKP.06.05.00-04-0004/19. Projekt: ÑRewaloryzacja M?yna Rothera w Bydgoszczy na cele kulturalno-turystyczne.î
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 111-312206
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zaprojektowanie, wykonanie, monta? i uruchomienie wystawy sta?ej popularyzuj?cej nauk? pn. ÑM?yn ñ Maszynaî oraz aran?acja i wyposa?enie strefy oczekiwania i edukacyjnego relaksu, na II pi?trze M?yna
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/08/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MAE Multimedia Art & Education Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9571078023 Adresse postale: ul. Stefana Batorego 8/1A Ville: Gda?sk Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 80-251 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 977 220.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 999 998.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Bydgoszcz: Services d'architecture d'intÈrieurType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32300000 - Récepteurs de télévision et de radio et appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image 
32322000 - Équipement multimédia 
32342400 - Dispositifs acoustiques 
39110000 - Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes 
43325000 - Équipement de parcs et de terrains de jeux 
45212300 - Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel 
45212310 - Travaux de construction de bâtiments destinés aux expositions 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45315600 - Installations basse tension 
45317000 - Autres travaux d'installation électrique 
45343000 - Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 
72210000 - Services de programmation de progiciels 
72212190 - Services de développement de logiciels pédagogiques 
72212520 - Services de développement de logiciels multimédias 
79421200 - Services de conception de projets autres que pour les travaux de construction 
79632000 - Services de formation de personnel 
79930000 - Conception de modèles 
79931000 - Services de décoration d'intérieur 
79932000 - Services d'architecture d'intérieur 
92000000 - Services récréatifs, culturels et sportifs 
92110000 - Services de production de films cinématographique et de vidéos et services connexes 
92111100 - Production de films et de vidéos à usage pédagogique 
92310000 - Services de création et d'interprétation d'œuvres artistiques et littéraires 
92312000 - Services artistiques 
92312213 - Services prestés par les rédacteurs techniques 
92312220 - Services prestés par les compositeurs 
92522000 - Services de conservation des sites et des monuments historiques