Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 17/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services de conception de pipelines

2020/S 124-304953  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Services de conception de pipelines 2020/S 124-304953 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska SpÛ?ka Gazownictwa sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Adresse postale: Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Ma?ecka Courriel: joanna.malecka@psgaz.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zamowienia.psgaz.pl http://www.zamowienia.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.psgaz.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Umowa_Ramowa_Grudzi?dz_Us?uga w zakresie sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na budow sieci gazowych. NumÈro de rÈfÈrence: 2020/W800/WP-002679
II.1.2) Code CPV principal 71322200 Services de conception de pipelines
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Realizacja us?ugi w zakresie sukcesywnego opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na budow sieci gazowych na terenie Oddzia?u Zak?adu Gazowniczego w Bydgoszczy, Obszar nr 7 Gazownia w Grudzi?dzu (m. Grudzi?dz, powiaty: grudzi?dzki, ?wiecki, che?mi?ski).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour un seul lot
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Obszar nr 7 ñ Gazownia w Grudzi?dzu (m. Grudzi?dz, powiaty: grudzi?dzki, ?wiecki, che?mi?ski) do wysoko?ci 1 000 000,00 PLN netto (1 230 000,00 PLN brutto).
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322200 Services de conception de pipelines
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Wykonywanie projektÛw budowlano-wykonawczych (zwanych dalej Ñprojektamiî), oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla: 1) gazoci?gÛw ?redniego i niskiego ci?nienia o d?ugo?ci do 1 000 mb w??cznie (zwanych dalej Ñgazoci?gamiî); 2) gazoci?gÛw ?redniego i niskiego ci?nienia o d?ugo?ci do 1 000 mb w??cznie wraz z przy??czami i punktami gazowymi o przepustowo?ci do 60 Nm3/h; (zwanych dalej Ñgazoci?gami z przy??czamiî); 3) przy??czy gazowych ?redniego i niskiego ci?nienia o poborze do 10 m3/h od projektowanych sieci gazowych wraz z zaprojektowaniem punktu gazowego (zwanych dalej Ñprzy??czamiî); 4) przy??czy gazowych ?redniego i niskiego ci?nienia wraz z punktami gazowymi o przepustowo?ci powy?ej 10 Nm3/h do 60 Nm3/h (zwanych dalej Ñprzy??czamiî).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 000 000.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu oceny spe?nienia warunku.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si wykonawcy, ktÛrzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu,
   2.  spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu: ó posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisÛw, ó znajduj si w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, ó posiadaj wiedz i do?wiadczenie. SzczegÛ?owe informacje zawarto w SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Wymagania dotycz?ce wadium
   1.  Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych 00/100).
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
 
1.Wynagrodzenie ma charakter rycza?towy i obejmuje ca?o? prac i wszelkich kosztÛw zwi?zanych z realizacj zamÛwienia.
   2.  Wynagrodzenie za wykonanie danego zlecenia p?atne b?dzie w cz??ciach, z zastrze?eniem ?e
:
ó 70 % wynagrodzenia p?atne b?dzie na podstawie prawid?owo wystawionej faktury cz??ciowej po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia dokumentacji, ó 30 % wynagrodzenia p?atne b?dzie po wykonaniu i odebraniu ko?cowym dokumentacji projektowej, na podstawie prawid?owo wystawionej faktury ko?cowej z tytu?u wykonania projektu.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Zamawiaj?cy zawrze umow w sprawie zamÛwienia publicznego w terminie nie krÛtszym ni 10 dni od daty publikacji zawiadomienia o wyniku, nie pÛ?niej ni przed up?ywem terminu zwi?zania ofert?. Zamawiaj?cy mo?e zawrze umow w sprawie zamÛwienia publicznego przed up?ywem ww. terminu, je?eli wp?ynie tylko jedna oferta.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje zawarcie umÛw ramowych dla ka?dej cz??ci zamÛwienia maksymalnie z czterema wykonawcami, wybranymi na podstawie kryteriÛw oceny ofert.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargÈs de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 4
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 17/08/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre DurÈe en mois: 2 ( compter de la date limite de rÈception des offres)
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 17/08/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi elektronicznie w platformie zakupowej pod adresem (https://zamowienia.psgaz.pl). https://zamowienia.psgaz.pl
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce terminÛw sk?adania odwo?a zawiera Uzp art. 182.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71322200 - Services de conception de pipelines