01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2018
Date de péremption : 27/12/2018
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique

2018/S 218-500418 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/11/2018 S218  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique 2018/S 218-500418 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Polska Sp█?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Jagiello?ska 42 Bydgoszcz 85-097 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Luzak T╚l╚phone: +48 523285243 Courriel: agnieszka.luzak@psgaz.pl Fax: +48 523285102 Code NUTS: PL61 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.psgaz.pl http://www.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.zamowienia.psgaz.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues autre adresse:
Polska Sp█?ka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Jagiello?ska 42 Bydgoszcz 85-097 Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Luzak T╚l╚phone: +48 523285243 Courriel: agnieszka.luzak@psgaz.pl Fax: +48 523285102 Code NUTS: PL61 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.psgaz.pl http://www.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gazoci?g█w ?/c w msc. Serock gmina Pruszcz Num╚ro de r╚f╚rence: 2018/W800/WP-001167
II.1.2) Code CPV principal 71320000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy gazoci?g█w ?/c w msc. Serock gmina Pruszcz.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL61
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow (projekt budowlany) oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), a tak?e pe?nienie nadzoru autorskiego nad Inwestycj dla zamierzenia budowlanego pod nazw?: budowa gazoci?g█w ?r/c w msc. Serock gm. Pruszcz dla nast?puj?cego zakresu rzeczowego. Zakres rzeczowy: ˇ gazoci?g ?/c dn 180 PE L= 4 190,00 mb, ˇ gazoci?g ?/c dn 160 PE L= 1 000,00 mb, ˇ gazoci?g ?/c dn 125 PE L= 295,00 mb ˇ gazoci?g ?/c dn 110 PE L= 2 450,00 mb ˇ gazoci?g ?/c dn 90 PE L= 400,00 mb ˇ gazoci?g ?/c dn 63 PE L= 1 380,00 mb ˇ wykonanie projektu organizacji ruchu (je?eli b?dzie wymagany) Przedmiot zam█wienia obejmuje r█wnie?: a) ?wiadczenie na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego us?ug bieg?ego ds. przedmiotu i warto?ci zam█wienia w ka?dym post?powaniu o udzielenie zam█wienia na wykonanie rob█t budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej. W szczeg█lno?ci do: niezw?ocznego przygotowania projektu odpowiedzi na pytania dotycz?ce przedmiotu Zam█wienia lub jego warto?ci szacunkowej, udzielania na ??danie Zamawiaj?cego opinii w formie pisemnej w przedmiotowym zakresie, dokonywania wszelkich zmian i uzupe?nie dokumentacji projektowej wskazanej w przedmiocie umowy, na etapie przygotowania i prowadzenia ka?dego post?powania o udzielenie zam█wienia na wykonanie rob█t budowlanych wskazanych w ww. dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego. Termin wykonania us?ug bieg?ego ds. przedmiotu i warto?ci zam█wienia w post?powaniu o udzielenie zam█wienia na wykonanie rob█t budowlanych wskazanych w danej dokumentacji obejmuje okres od dnia odbioru przedmiotu Umowy do dnia zawarcia Umowy w sprawie zam█wienia w wyniku post?powania o udzielenie zam█wienia na wykonanie rob█t budowlanych wskazanych w dokumentacji, b) rejestracj Dziennika Budowy, c) aktualizacj kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiaj?cego przekazany w okresie obowi?zywania decyzji o pozwoleniu na budow lub zg?oszenia, d) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie rob█t budowlanych prowadzonych w oparciu o wykonan dokumentacj projektow?, e) nale?no? z tytu?u przeniesienia na zamawiaj?cego maj?tkowych praw autorskich do utwor█w na wszystkich polach eksploatacji, okre?lonych w paragrafie 7 wzoru umowy, f) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i decyzji w tym w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow?. Dokumentacje projektowe, w zakresie ka?dego z zada?, winny si sk?ada z: a) projektu budowlanego (bez dokument█w zawartych w pkt.b) ˝ 2 egz. w formie papierowej, b) projektu budowlanego (cz?? formalna tj. zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek przez teren kt█rych przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru grunt█w) ˝ 2 egz. w formie papierowej, c) projektu wykonawczego ˝ 3 egz. w formie papierowej, d) przedmiaru rob█t ˝ 1 egz. w formie papierowej, e) kosztorysu inwestorskiego ˝ 1 egz. w formie papierowej, f) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej, Dodatkowo nale?y dostarczy orygina kompletnej dokumentacji w formie elektronicznej na p?ytach CD/DVD w formacie plik█w * pdf
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 16 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykaz i kr█tki opis warunk█w: O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu,
   2.  spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu:
   2. 1. posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w - Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku.
   2. 2. posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe - okre?lone w pkt. III.1.3) og?oszenia
   2. 3. znajduj si w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - okre?lone w pkt. III.1.2) og?oszenia.
   3.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc na podstawie przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Pzpi art. 24 ust. 7-12 Pzp.
   4.  Wykaz obligatoryjnych o?wiadcze i dokument█w sk?adanych wraz z ofert?, potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
   4. 1 Formularz ofertowy - zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SIWZ,
   4. 2 O?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym w SIWZ,
   4. 3 Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz ?ce tych podmiot█w, podpisane przez podmiot, kt█rego dokumenty dotycz?,
   4. 4 W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
   4. 5 Je?eli wykonawca wskazuje, i cz?? zam█wienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedk?ada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczy weryfikacji podstaw wykluczenia.
   4. 6 W przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje Pe?nomocnik, do oferty nale?y za??czy orygina w?a?ciwego pe?nomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokument█w do??czonych do oferty.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykaz i kr█tki opis kryteri█w kwalifikacji: Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykaz i kr█tki opis kryteri█w kwalifikacji: O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy posiadaj okre?lone zdolno?ci techniczne,zawodowe. Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert,a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykona co najmniej 3 us?ugi polegaj?ce na wykonaniu dokumentacji projektowej na przy??cze lub/i gazoci?g o podobnej z?o?ono?ci, co przedmiot zam█wienia. Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa projektantem w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze gazowych, kt█ry posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji gazowych lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, kt█re zosta?y wydane na podstawie przepis█w ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. Prawo Budowlane lub r█wnowa?ne. W przypadku os█b, kt█re uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz spe?nia warunki okre?lone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca w celu udowodnienia spe?nienia warunku dysponowania osob Projektanta wska?e osob spe?niaj?c ten warunek w wykazie, o kt█rym mowa w punkcie
   8. 2.1 SIWZ.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
 
1.Wykonawca przyst?puj?c do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci przedstawionej poni?ej: ??czna warto? wadium: 1 300,00 PLN (s?ownie: jeden tysi?c trzysta z?otych 00/100).
   2.  Wadium wed?ug wyboru Wykonawcy mo?e by wniesione w nast?puj?cych formach:
   2. 2.1. pieni?dzu ˝ na rachunek bankowy Zamawiaj?cego: Bank Pekao S.A. nr rachunku: 77 1240 6292 1111 0010 7093 9256;
   2. 2.2. por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym;
   2. 2.3. gwarancjach bankowych;
   2. 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
   2. 2.5. por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
   9. 11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. nr 109, poz. 1158, z p█?n. zm.).
   3.  Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w wysoko?ci 5 % ceny brutto oferty.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wynagrodzenie p?atne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawid?owo wystawionej faktury VAT. Podstaw do wystawienia faktury ko?cowej jest sporz?dzony i podpisany bez zastrze?e przez Strony protok█ odbioru ko?cowego. Podstaw do wystawienia faktury cz??ciowej b?dzie podpisany bez zastrze?e przez Strony protok█ odbioru cz??ciowego. Wykonawca wystawi faktur VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrze?e protoko?u odbioru.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Zgodnie z art. 23 ust.4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie Zamawiaj?cy mo?e ??da przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, umowy reguluj?cej wsp█?prac tych wykonawc█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?lono we wzorze Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y okre?lone w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2018 Heure locale: 13:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 27/12/2018 Heure locale: 14:00 Lieu:
Otwarcie ofert z?o?onych w formie elektronicznych nast?pi w: Polska Sp█?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy, ul. Jagiello?ska 42, 85-097 Bydgoszcz, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:
   1. 1 dokument█w wymienionych w punkcie
   8. 2. SIWZ.
   1. 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba,o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.
   1. 3. za?wiadczenia naczelnika w?a?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?aceniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   1. 4. za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   1. 5. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   1. 6. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   1. 7. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne;
   1. 8. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
   1. 9. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy;
   1. 10.o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 24587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 24587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce termin█w sk?adania odwo?a zawiera Uzp art. 182.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych - Departament Odwo?a ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 24587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 24587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
09/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique