Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 07/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique

2020/S 124-304975  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique 2020/S 124-304975 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lidia Andrzejewska Courriel: lidia.andrzejewska@psgaz.pl Téléphone: +48 523285240 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.psgaz.pl http://www.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://zamowienia.psgaz.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Lidia Andrzejewska Courriel: lidia.andrzejewska@psgaz.pl Téléphone: +48 523285240 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.psgaz.pl http://www.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://zamowienia.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazoci?gu niskiego ci?nienia z przy??czami w m. Inowroc?aw. ul. Emilii Plater Numéro de référence: 2020/W800/WP-002683
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy gazoci?gu niskiego ci?nienia z przy??czami w m. Inowroc?aw. ul. Emilii Plater
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exécution:
Inowroc?aw, ul. Emilii Plater, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Opracow. dok. projekt. formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostat. dec. o pozwoleniu na budow (projekt budowlany) oraz opracow. dokumentacji tech. (projekt wykonawczy), a tak?e pe?nienie nadzoru autorskiego nad Inwestycj dla zamierzenia budowlanego pod nazw?: przebudowa gazoc.n/c z przy?. w m. Inowroc?aw ul. Emilii Plater Zakres rzeczowy: Gazoc.n/c dn 125 PE L = 170,00 mb Przy n/c dn 90 PE L = ok. 11 m 1 szt. + 1 szt.do prze??czenia Projekt org. ruchu Szczegó?owy zakres prac: 1) wykonanie projektu budowl. wykonawczego, projektu organizacji ruchu, proj. odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robót; 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i dec., w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostat. decyzji o pozwol.na budow?; 3) wyk. kosztorysów inwestorskich; 4) sprawowanie nadzoru autor. obejmuj?cego pi? jednorazowych ?wiadcze nadzoru autorskiego; 5) rejestracj dziennika budowy. Dokument. projektowa winna si sk?ada z: 1) wersji papierowej sk?adaj?cej si z: a) projektu budowlanego (bez dokumentów zawartych w pkt.b) - 2 egz. w formie papierowej; b) projektu budowlanego (cz?? formalna tj. zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek przez teren których przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru gruntów) - 2 egz. w formie papierowej; c) projektu wykonawczego - 3 egz. w formie papierowej; d) przedmiaru robót - 1 egz. w formie papierowej; e) kosztorysu inwestorskiego - 1 egz. w formie papierowej; f) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej; g) projekt odtworzenia nawierzchni - 2 egz. w formie papierowej. Projekt odtworzenia nawierzchni musi by uzgodniony z zarz?dc drogi z dok?adnym zakresem niezb?dnej powierzchni do odbud. (m2) i z podzia?em na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z p?ytek itp.; 2) wersji elektronicznej na no?niku elektronicznym zawieraj?cym dokumentacj?: sk?adaj?cej si z: a) dokum. w wersji nieedytowalnej sk?adaj?ca si z plików zawieraj?cych kompletn dokum. tre?ci odzwierciedlaj?c wersje papierow?; b) wersja nieedytowalna plików (PDF) dla w/w dokumentacji powinna zosta wykonana w nast?puj?cy sposób: - po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez w?a?ciwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nale?y j zeskanowa?, - pliki PDF powinny powsta na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych dokumentów papierowych, które wyst?powa?y tylko w wersji papierowej lub z plików, które ju by?y dokumentami PDF (decyzje, o?wiadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protoko?y, instrukcje itp.), - plik PDF nie mo?e by zabezpieczony przed wydrukiem ani nie mo?e posiada ?adnego has?a. - Zawarto? pliku PDF musi by czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostro?ci, nale?y zwróci uwag na czytelno? piecz?tek i podpisów, Uwaga: Cz?? formalna dokumentacji projektowej zawieraj?ca zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek przez teren których przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzgl?dnie musi stanowi odr?bny katalog/plik. c) wersja edytowalna dokumentacji projektowej powinna by sporz?dzona zgodnie z poni?szym podzia?em: - cz?? kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów) - pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu, *.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNo?nik, przekazany zamawiaj?cemu, nie mo?e by zabezpieczony przed kopiowaniem; d) no?nik musi zosta opisany w sposób trwa?y i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalaj?c na wypalanie napisów lub obrazów na p?ytach itp.) z nast?puj?cymi danymi: - po zatwierdzeniu dokum. projektowej przez w?a?ciwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nale?y j zeskanowa?, - pe?na nazwa zadania, - numer umowy zad. wraz z dat podpisania umowy, - nazwa Wykonawcy dokumentacji, - m-c i rok opracowania dokumentacji, - nr kolejnej wersji i data modyfikacji.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ofert wraz z za??cznikami oraz Jednolity dokument pod rygorem niewa?no?ci nale?y sporz?dzi i z?o?y w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wed?ug wymogów okre?lonych w pkt
   8. 4.-8.11. SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu;
   2.  spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu:
   2. 1. posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów - zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku;
   2. 2. posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe - okre?lone w pkt. III.1.3 og?oszenia;
   2. 3. znajduj si w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - okre?lone w pkt. III.1.2 og?oszenia.
   3.  Z post?powania o udzielenie zamówienia zamawiaj?cy wyklucza wykonawc na podstawie przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Pzpi art. 24 ust. 7-12 Pzp.
   4.  Wykaz obligatoryjnych o?wiadcze i dokumentów sk?adanych wraz z ofert?, potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
   4. 1. formularz ofertowy - zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SIWZ;
   4. 2. o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym w SIWZ;
   4. 3. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotycz?;
   4. 4. w przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument sk?ada ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia;
   4. 5. je?eli wykonawca wskazuje, i cz?? zamówienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedk?ada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczy weryfikacji podstaw wykluczenia;
   4. 6. w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje Pe?nomocnik, do oferty nale?y za??czy orygina w?a?ciwego pe?nomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów do??czonych do oferty.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy posiadaj okre?lone zdolno?ci techniczne, zawodowe, tj.: - Wykonawca musi wykaza?, ?e wykona w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegaj?ce na opracowaniu dokumentacji projektowej, które odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowi?cej przedmiot zamówienia poparte referencjami wystawionymi przez zlecaj?cego, potwierdzaj?cymi, ?e zosta?y wykonane z nale?yt staranno?ci?, - Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje co najmniej jedn osob z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze gazowych lub odpowiadaj?cymi im wa?nymi uprawnieniami budowlanymi, które zosta?y wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów oraz posiadaj?cymi aktualne za?wiadczenie o przynale?no?ci do Polskiej Izby In?ynierów Budownictwa. W przypadku osób, które uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz spe?nia warunki okre?lone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca w celu udowodnienia spe?nienia warunku dysponowania osob projektanta wska?e osob spe?niaj?c ten warunek w wykazie, o którym mowa w punkcie
   8. 2.1 SIWZ.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138 c ust.1 pkt. 3 ustawy odst?puje od obowi?zku ??dania wadium.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Wynagrodzenie p?atne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawid?owo wystawionej faktury VAT. Podstaw do wystawienia faktury ko?cowej jest sporz?dzony i podpisany bez zastrze?e przez strony protokó odbioru ko?cowego. Podstaw do wystawienia faktury cz??ciowej b?dzie podpisany bez zastrze?e przez strony protokó odbioru cz??ciowego. Wykonawca wystawi faktur VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrze?e protoko?u odbioru.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy w przypadku wyboru oferty wykonawców wyst?puj?cych wspólnie Zamawiaj?cy mo?e ??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy reguluj?cej wspó?prac tych wykonawców.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji umowy okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y okre?lone w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/08/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/08/2020 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert z?o?onych w formie elektronicznej nast?pi w: Polska Spó?ka Gazownictwa sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiello?ska 42, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, to jest:
   1. 1 dokumentów wymienionych w punkcie
   8. 2 SIWZ;
   1. 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 25 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy;
   1. 3. za?wiadczenia naczelnika w?a?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?aceniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   1. 4. za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   1. 5. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   1. 6. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   1. 7. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne;
   1. 8. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
   1. 9. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
   1. 10. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Szczegó?owe informacje dotycz?ce terminów sk?adania odwo?a zawiera Uzp art.182.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique