Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 18/08/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique

2020/S 124-304976  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique 2020/S 124-304976 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Sp█?ka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Zieli?ska Courriel: monika.zielinska@psgaz.pl T╚l╚phone: +48 523285231 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.psgaz.pl http://www.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://zamowienia.psgaz.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Polska Sp█?ka Gazownictwa sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Zieli?ska Courriel: monika.zielinska@psgaz.pl T╚l╚phone: +48 523285231 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.psgaz.pl http://www.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: http://zamowienia.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie dok. projektowo-kosztorysowej na przebudow gazoci?g█w ?/c z istniej?cymi przy??czami, w msc. Ciechocinek, ul. Bema oraz Ciechocinek ul. Zdrojowa ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 2 cz??ci Num╚ro de r╚f╚rence: 2020/W800/WP-002684
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow gazoci?g█w ?redniego ci?nienia z istniej?cymi przy??czami, w miejscowo?ci Ciechocinek, ul. Bema oraz Ciechocinek, ul. Zdrojowa ze sprawowaniem nadzoru autorskiego (dwie cz??ci)
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow gazoci?gu ?redniego ci?nienia, w miejscowo?ci Ciechocinek, ul. Bema ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Ciechocinek, ul. Bema, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie dok. projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow lub dokonanie zg?oszenia (projekt budowlany) oraz opracowanie dok.i technicznej (projekt wykonawczy), a tak?e pe?nienie nadzoru autorskiego nad Inwestycj dla zamierzenia budowlanego pod nazw?: przebudowa gazoci?gu ?/c w msc. Ciechocinek, ul. Bema, dla nast?puj?cego zakresu rzecz. Zakres rzeczowy: a) gazoci?g ?/c dn 315 PE o d?ugo?ci ok. L= 442,00 m. Szczeg█?owy zakres prac: 1) wykonanie proj. budowlanego, wykonawczego, proj. organizacji ruchu, proj odtworzenia nawierzchni i przedmiaru rob█t; 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na bud. lub dokonanie zg?oszenia; 3) wykonanie kosztorys█w inwestorskich; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuj?cego pi? jednorazowych ?wiadcze nadzoru autorskiego; 5) rejestracj dziennika budowy. Dok. projektowa winna si sk?ada z: 1) wersji papierowej sk?adaj?cej si z: a) proj. budowlanego (bez dokument█w zawartych w pkt b) ˝ 2 egz. w formie papier.; b) proj. budowlanego (cz?? formalna tj. zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek przez teren kt█rych przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru grunt█w) ˝ 2 egz. w formie papier.; c) proj. wykonawczego ˝ 3 egz. w formie papier.; d) przedmiaru rob█t ˝ 1 egz. w formie papier.; e) kosztorysu inwestorskiego ˝ 1 egz. w formie papier.; f) projektu organizacji ruchu ˝ 2 egz. w formie papier.; g) projekt odtworzenia nawierzchni ˝ 2 egz. w formie papier. Projekt odtworzenia nawierzchni musi by uzgodniony z zarz?dc drogi z dok?adnym zakresem niezb?dnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podzia?em na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z p?ytek itp.; 2) wersji elektronicznej na no?niku elektronicznym zawieraj?cym dokum.: sk?adaj?cej si z: a) dokumen. w wersji nieedytowalnej sk?adaj?ca si z plik█w zawieraj?cych kompletn dokum. tre?ci odzwierciedlaj?c wersje papier.; b) wersja nieedytowalna plik█w (PDF) dla ww. dokumentacji powinna zosta wykonana w nast?puj?cy spos█b: ˇ po zatwierdzeniu dok. projektowej przez w?a?ciwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nale?y j zeskanowa?, ˇ pliki PDF powinny powsta na bazie plik█w edytowalnych, zeskanowanych dokument█w papier., kt█re wyst?powa?y tylko w wersji papier. lub z plik█w, kt█re ju by?y dokumentami PDF (decyzje, o?wiadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protoko?y, instrukcje itp.), ˇ plik PDF nie mo?e by zabezpieczony przed wydrukiem ani nie mo?e posiada ?adnego has?a, ˇ zawarto? pliku PDF musi by czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostro?ci, nale?y zwr█ci uwag na czytelno? piecz?tek i podpis█w. Uwaga: Cz?? formalna dok. projektowej zawieraj?ca zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek, przez teren kt█rych przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru grunt█w itp. bezwzgl?dnie musi stanowi odr?bny katalog/plik. c) wersja edytowalna dok. projektowej powinna by sporz?dzona zgodnie z poni?szym podzia?em: ˇ cz?? kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie koszt█w) ˝ pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu,*.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNo?nik, przekazany Zamawiaj?cemu, nie mo?e by zabezpieczony przed kopiowaniem; d) no?nik musi zosta opisany w spos█b trwa?y i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalaj?c na wypalanie napis█w lub obraz█w na p?ytach itp.) z nast?puj?cymi danymi: ˇ po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez w?a?ciwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nale?y j zeskanowa?, ˇ pe?na nazwa zadania, ˇ nr umowy zadania wraz z dat podpisania umowy, ˇ nazwa wykonawcy dokumentacji, ˇ miesi?c i rok opracowania, ˇ nr kolejnej wersji i data modyfi.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta wraz z za??cznikami oraz jednolity dokument pod rygorem niewa?no?ci powinny by sporz?dzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wed?ug wymog█w okre?lonych w pkt
   8. 4˝8.11 SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow gazoci?gu ?redniego ci?nienia i istniej?cych przy??czy, w miejscowo?ci Ciechocinek, ul. Zdrojowa ze sprawowaniem nadzoru autorskiego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Ciechocinek, ul. Zdrojowa, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie dok. proj. formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow lub dokonanie zg?oszenia (proj. budowlany) oraz opracowanie dok.i technicznej (proj. wykonawczy), a tak?e pe?nienie nadzoru autorskiego nad Inwestycj dla zamierzenia budowlanego pod nazw?:przebudowa gazoci?gu ?/c z istniej?cymi przy??czami w msc. Ciechocinek, ul. Zdrojowa, dla nast?p. zakresu rzecz. a) gazoci?g ?/c dn 315 PE o d?. ok. L = 398,00 m; b) przy??cza gazowe dn 32 PE 6 szt. o ??cznej d?. ok. L = 63,50 m; c) prze??czenie przy??cza gazowego dn 32 PE 1 szt. o d?. ok. L= 7,70 m. Dla zmienionych lokalizacji kurka g?█wnego nale?y zaprojektowa odcinki spinaj?ce od nowej lokalizacji kurka g?.do istniej?cej instalacji. Szczeg█?owy zakres prac: 1) wyk. proj. budowlanego, wykonawczego, proj. organizacji ruchu, proj odtworzenia nawierzchni i przedmiaru rob█t; 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na bud. lub dokonanie zg?oszenia; 3) wyk. kosztorys█w inwestorskich; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuj?cego 5 jednorazowych ?wiadcze nadzoru autorskiego; 5) rejestracj dziennika budowy. Dok. projektowa winna si sk?ada z: 1) wersji papier. sk?adaj?cej si z: a) proj. budowlanego (bez dokument█w zawartych w pkt b) ˝ 2 egz. w formie papier.; b) proj. budowlanego (cz?? formalna tj. zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek przez teren kt█rych przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru grunt█w) ˝ 2 egz. w formie papier.; c) proj. wykonawczego ˝ 3 egz. w formie papier.; d) przedmiaru rob█t ˝ 1 egz. w formie papier.; e) kosztorysu inwestorskiego ˝ 1 egz. w formie papier.; f) projektu organizacji ruchu ˝ 2 egz. w formie papier.; g) projekt odtworzenia nawierzchni ˝ 2 egz. w formie papier. Proj. odtworzenia nawierzchni musi by uzgodniony z zarz?dc drogi z dok?adnym zakresem niezb?dnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podzia?em na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z p?ytek itp.; 2) wersji elektronicznej na no?niku elektronicznym zawieraj?cym dokum.: sk?adaj?cej si z: a) dokum. w wersji nieedytowalnej sk?adaj?ca si z plik█w zawieraj?cych kompletn dokum. tre?ci odzwierciedlaj?c wersje papier.; b) wersja nieedytowalna plik█w (PDF) dla ww. dokum. powinna zosta wykonana w nast?puj?cy spos█b: ˇ po zatwierdzeniu dok. proj. przez w?a?ciwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nale?y j zeskanowa?, ˇ pliki PDF powinny powsta na bazie plik█w edytowalnych, zeskanowanych dokument█w papier., kt█re wyst?powa?y tylko w wersji papier. lub z plik█w, kt█re ju by?y dokumentami PDF (decyzje, o?wiadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protoko?y, instrukcje itp.), ˇ plik PDF nie mo?e by zabezpieczony przed wydrukiem ani nie mo?e posiada ?adnego has?a, ˇ zawarto? pliku PDF musi by czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostro?ci, nale?y zwr█ci uwag na czytelno? piecz?tek i podpis█w. Uwaga: Cz?? formalna dok. proj. zawieraj?ca zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek, przez teren kt█rych przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru grunt█w itp. bezwzgl?dnie musi stanowi odr?bny katalog/plik. c) wersja edytowalna dok. projektowej powinna by sporz?dzona zgodnie z poni?szym podzia?em: ˇ cz?? kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie koszt█w) ˝ pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu,*.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNo?nik, przekazany Zamawiaj?cemu, nie mo?e by zabezpieczony przed kopiowaniem; d) no?nik musi zosta opisany w spos█b trwa?y i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalaj?c na wypalanie napis█w lub obraz█w na p?ytach itp.) z nast?puj?cymi danymi: ˇ po zatwierdzeniu dok. proj. przez w?a?ciwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nale?y j zeskanowa?, ˇ pe?na nazwa zadania, ˇ nr umowy zadania wraz z dat podpisania umowy, ˇ nazwa wykonawcy dok., ˇ miesi?c i rok opracowania, ˇ nr kolejnej wersji i data modyfi.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta wraz z za??cznikami oraz jednolity dokument pod rygorem niewa?no?ci powinny by sporz?dzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wed?ug wymog█w okre?lonych w pkt
   8. 4˝8.11 SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu;
   2.  spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu:
   2. 1. posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w ˝ zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku;
   2. 2. posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe ˝ okre?lone w pkt III.1.3 og?oszenia
   2. 3. znajduj si w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - okre?lone w pkt III.1.2) og?oszenia.
   3.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia zamawiaj?cy wyklucza wykonawc na podstawie przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1˝8 Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7˝12 Pzp.
   4.  Wykaz obligatoryjnych o?wiadcze i dokument█w sk?adanych wraz z ofert?, potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
   4. 1. formularz ofertowy/formularz cenowy - zgodnie z za??cznikiem nr 1/1A do SIWZ;
   4. 2. o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym w SIWZ;
   4. 3. wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w, podpisane przez podmiot, kt█rego dokumenty dotycz?;
   4. 4. w przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia;
   4. 5. je?eli wykonawca wskazuje, i cz?? zam█wienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedk?ada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczy weryfikacji podstaw wykluczenia;
   4. 6. w przypadku, gdy wykonawc reprezentuje pe?nomocnik, do oferty nale?y za??czy orygina w?a?ciwego pe?nomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokument█w do??czonych do oferty.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy posiadaj okre?lone zdolno?ci techniczne, zawodowe, tj.: ˇ wykonawca musi wykaza?, ?e wykona w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert. A je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej jedno zam█wienie polegaj?ce na opracowaniu dokumentacji projektowej, kt█re odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowi?cej przedmiot zam█wienia poparte referencjami wystawionymi przez zlecaj?cego, potwierdzaj?cymi, ?e zosta?y wykonane z nale?yt staranno?ci ˇ wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje co najmniej jedn osob z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze gazowych lub odpowiadaj?cymi im wa?nymi uprawnieniami budowlanymi, kt█re zosta?y wydane na podstawie przepis█w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, kt█re zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepis█w oraz posiadaj?cymi aktualne za?wiadczenie o przynale?no?ci do Polskiej Izby In?ynier█w Budownictwa; w przypadku os█b, kt█re uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz spe?nia warunki okre?lone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca w celu udowodnienia spe?nienia warunku dysponowania osob projektanta wska?e osob spe?niaj?c ten warunek w wykazie, o kt█rym mowa w punkcie
   8. 2.1 SIWZ.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138 c ust. 1 pkt 3 ustawy odst?puje od obowi?zku ??dania wadium.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wynagrodzenie p?atne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawid?owo wystawionej faktury VAT. Podstaw do wystawienia faktury ko?cowej jest sporz?dzony i podpisany bez zastrze?e przez Strony protok█ odbioru ko?cowego. Podstaw do wystawienia faktury cz??ciowej b?dzie podpisany bez zastrze?e przez Strony protok█ odbioru cz??ciowego. Wykonawca wystawi faktur VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrze?e protoko?u odbioru.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy w przypadku wyboru oferty wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie zamawiaj?cy mo?e ??da przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, umowy reguluj?cej wsp█?prac tych wykonawc█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y okre?lone w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 080-189586
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 18/08/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 18/08/2020 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert z?o?onych w formie elektronicznej nast?pi w: Polska Sp█?ka Gazownictwa sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiello?ska 42, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, to jest:
   1. 1. dokument█w wymienionych w punkcie
   8. 2. SIWZ.
   1. 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 Ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy.
   1. 3. za?wiadczenia naczelnika w?a?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?aceniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   1. 4. za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   1. 5. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   1. 6. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   1. 7. o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne;
   1. 8. o?wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
   1. 9. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
   1. 10. o?wiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce termin█w sk?adania odwo?a zawiera UZP art. 182.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique