Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 05/11/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique

2020/S 180-435600  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique 2020/S 180-435600 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Sp█?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Adresse postale: Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Tejza-Mirowska Courriel: anna.tejza-mirowska@psgaz.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.zamowienia.psgaz.pl http://www.zamowienia.psgaz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.psgaz.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://zamowienia.psgaz.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es l'adresse suivante:
Nom officiel: Polska Sp█?ka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Adresse postale: Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Tejza-Mirowska T╚l╚phone: +49 523285166 Courriel: anna.tejza-mirowska@psgaz.pl Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.psgaz.pl http://www.psgaz.pl
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazoci?gu n/c wraz z przy??czami gazowymi Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej. 2812/2020. Num╚ro de r╚f╚rence: 2020/W800/WP-002812
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazoci?gu n/c wraz z przy??czami gazowymi Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej. 2812/2020.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gazoci?gu n/c wraz z przy??czami gazowymi Kowalewo Pomorskie ul. Konopnickiej. Zakres rzeczowy: a) gazoci?gu dn 160/125 PE L = 360/310,0 m; b) przy??cza dn 63PE L = ok. 170˝ szt. 12 do prze??czenia; c) po??cze z istniej?cymi gazoci?gami 160/110 PE L = ok. 30 mb; a) projektu budowlanego (bez dokument█w zawartych w pkt b ˝ 2 egz. w formie papierowej; b) projektu budowlanego (cz?? formalna, tj.: zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek, przez teren kt█rych przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru grunt█w) ˝ 2 egz. w formie papierowej; c) projektu wykonawczego ˝ 3 egz. w formie papierowej; d) przedmiaru rob█t ˝ 1 egz. w formie papierowej; e) kosztorysu inwestorskiego ˝ 1 egz. w formie papierowej; f) projektu organizacji ruchu ˝ 2 egz. w formie papierowej; g) projektu odtworzenia nawierzchni ˝ 2 egz. w formie papierowej. Projekt odtworzenia nawierzchni musi by uzgodniony z zarz?dc drogi z dok?adnym zakresem niezb?dnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podzia?em na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z p?ytek itp.; 2) wersji elektronicznej na no?niku elektronicznym zawieraj?cym dokumentacj?: sk?adaj?cej si z: a) dokumentacji w wersji nieedytowalnej sk?adaj?cej si z plik█w zawieraj?cych kompletn dokumentacj?, tre?ci odzwierciedlaj?c wersje papierow?. b) wersji nieedytowalnej plik█w (PDF) dla ww. dokumentacji, kt█ra powinna zosta wykonana w nast?puj?cy spos█b: ´ po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez w?a?ciwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nale?y j zeskanowa?, ´ pliki PDF powinny powsta na bazie plik█w edytowalnych, zeskanowanych dokument█w papierowych, kt█re wyst?powa?y tylko w wersji papierowej lub z plik█w, kt█re ju by?y dokumentami PDF (decyzje, o?wiadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protoko?y, instrukcje itp.), ´ plik PDF nie mo?e by zabezpieczony przed wydrukiem ani nie mo?e posiada ?adnego has?a, ´ zawarto? pliku PDF musi by czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostro?ci, nale?y zwr█ci uwag na czytelno? piecz?tek i podpis█w. Uwaga: Cz?? formalna dokumentacji projektowej zawieraj?ca zgody, o?wiadczenia, umowy w?a?cicieli dzia?ek, przez teren kt█rych przebiega sie gazowa, wypisy z rejestru grunt█w itp. bezwzgl?dnie musi stanowi odr?bny katalog/plik; c) wersji edytowalnej dokumentacji projektowej, kt█ra powinna by sporz?dzona zgodnie z poni?szym podzia?em: ´ cz?? kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie koszt█w) ˝ pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu, *.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNo?nik, przekazany Zamawiaj?cemu, nie mo?e by zabezpieczony przed kopiowaniem; d) no?nik musi zosta opisany w spos█b trwa?y i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie pozwalaj?c na wypalanie napis█w lub obraz█w na p?ytach itp.) z nast?puj?cymi danymi: ´ po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez w?a?ciwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) nale?y j zeskanowa?, ´ pe?na nazwa zadania, ´ numer umowy zadania wraz z dat podpisania umowy, ´ nazwa Wykonawcy dokumentacji, ´ miesi?c i rok opracowania dokumentacji, ´ nr kolejnej wersji i data modyfikacji.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
Les offres doivent ═tre pr╚sent╚es sous la forme de catalogues ╚lectroniques ou inclure un catalogue ╚lectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferta wraz z za??cznikami oraz jednolity dokument pod rygorem niewa?no?ci powinny by sporz?dzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wed?ug wymog█w okre?lonych w pkt
   8. 4˝8.11 SIWZ..
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu;
   2.  spe?niaj nast?puj?ce warunki udzia?u w post?powaniu:
   2. 1. posiadaj kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w ˝ Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku;
   2. 2. posiadaj zdolno?ci techniczne lub zawodowe ˝ okre?lone w pkt III.1.3 og?oszenia;
   2. 3. znajduj si w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej ˝ okre?lone w pkt III.1.2 og?oszenia.
   3.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wyklucza Wykonawc na podstawie przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1˝8 Pzp z zastrze?eniem art. 133 ust. 4 Pzp i art. 24 ust. 7˝12 Pzp.
   4.  Wykaz obligatoryjnych o?wiadcze i dokument█w sk?adanych wraz z ofert?, potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
   4. 1. formularz ofertowy ˝ zgodnie z za??cznikiem nr 1 do SIWZ;
   4. 2. o?wiadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym w SIWZ;
   4. 3. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e jednolite dokumenty dotycz?ce tych podmiot█w, podpisane przez podmiot, kt█rego dokumenty dotycz?;
   4. 4. w przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, jednolity dokument sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu lub kryteri█w selekcji oraz brak podstaw wykluczenia;
   4. 5. Je?eli Wykonawca wskazuje, i cz?? zam█wienia b?dzie wykonana przez podwykonawc?, przedk?ada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczy weryfikacji podstaw wykluczenia;
   4. 6. w przypadku, gdy Wykonawc reprezentuje Pe?nomocnik, do oferty nale?y za??czy orygina w?a?ciwego pe?nomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokument█w do??czonych do oferty.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie opisuje sposobu dokonywania oceny spe?niania tego warunku.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy posiadaj okre?lone zdolno?ci techniczne, zawodowe. ˇ Wykonawca musi wykaza?, ?e wykona w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 1 zam█wienie polegaj?ce na opracowaniu dokumentacji projektowej, kt█re odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowi?cej przedmiot zam█wienia o d?ugo?ci przedmiotu zam█wienia, poparte referencjami wystawionymi przez zlecaj?cego, potwierdzaj?cymi, ?e zosta?y wykonane z nale?yt staranno?ci?, ˇ Wykonawca musi wykaza?, ?e dysponuje co najmniej jedn osob z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze gazowych lub odpowiadaj?cymi im wa?nymi uprawnieniami budowlanymi, kt█re zosta?y wydane na podstawie przepis█w ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, kt█re zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepis█w oraz posiadaj?cymi aktualne za?wiadczenie o przynale?no?ci do Polskiej Izby In?ynier█w Budownictwa. W przypadku os█b, kt█re uzyska?y uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia musz spe?nia warunki okre?lone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca w celu udowodnienia spe?nienia warunku dysponowania osob Projektanta wska?e osob spe?niaj?c ten warunek w wykazie, o kt█rym mowa w punkcie
   8. 2.1 SIWZ.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy odst?puje od obowi?zku ??dania wadium.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wynagrodzenie p?atne b?dzie w terminie 30 dni od dnia dor?czenia prawid?owo wystawionej faktury VAT. Podstaw do wystawienia faktury ko?cowej jest sporz?dzony i podpisany bez zastrze?e przez strony protok█ odbioru ko?cowego. Podstaw do wystawienia faktury cz??ciowej b?dzie podpisany bez zastrze?e przez strony protok█ odbioru cz??ciowego. Wykonawca wystawi faktur VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrze?e protoko?u odbioru.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie Zamawiaj?cy mo?e ??da przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, umowy reguluj?cej wsp█?prac tych Wykonawc█w.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki realizacji umowy okre?lono we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 5 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta?y okre?lone w SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 05/11/2020 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 05/11/2020 Heure locale: 08:30 Lieu:
Otwarcie ofert z?o?onych w formie elektronicznej nast?pi w: Polska Sp█?ka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiello?ska 42, budynek ĐTţ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, to jest:
   1. 1. dokument█w wymienionych w punkcie
   8. 2 SIWZ;
   1. 2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odno?nie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Z zastrze?eniem tre?ci art. 133 ust. 4 ustawy, Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy oraz w przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy;
   1. 3. za?wiadczenia naczelnika w?a?ciwego urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?aceniem podatk█w, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   1. 4. za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu;
   1. 5. odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
   1. 6. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   1. 7. o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne;
   1. 8. o?wiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z 12.1.1991 o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
   1. 9. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
   1. 10. o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zk█w wynikaj?cych z przepis█w prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepis█w o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce termin█w sk?adania odwo?a zawiera Uzp art.182.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique