Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique

2021/S 178-464741  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique 2021/S 178-464741 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska SpÛ?ka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy Adresse postale: Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Tejza - Mirowska Courriel: anna.tejza-mirowska@psgaz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zamowienia.psgaz.pl
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci gazowej ?/c - likwidacja ogranicze przesy?owych w msc. Kruszyniec-Lisi Ogon. 3048/2021 NumÈro de rÈfÈrence: 2021/W800/WP-3048
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci gazowej ?/c - likwidacja ogranicze przesy?owych w msc. Kruszyniec-Lisi Ogon. 3048/202
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Kruszyniec-Lisi Ogon
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizacj (projekt budowlany) oraz opracowanie dokumentacji technicznej (projekt wykonawczy), a tak?e pe?nienie nadzoru autorskiego nad Inwestycj dla zamierzenia budowlanego pod nazw?: ÑRozbudowa sieci gazowej ?/c ñ likwidacja ogranicze przesy?owych w msc. Kruszyniec ñ Lisi Ogonî, dla nast?puj?cego zakresu rzeczowego:
   1.  Dane Techniczne: 1) typ obiektu: gazoci?g, 2) lokalizacja: Kruszyniec ñ Lisi Ogon, UP/000412735 3) d?ugo? sieci: w tym gazoci?gÛw 3000 m, (podana d?ugo? planowanego gazoci?gu jest ilo?ci szacunkow i mo?e ulec zmianie w przypadku zmiany uwarunkowa formalno ñ prawnych i/lub ?rodowiskowych; Zamawiaj?cy dopuszcza zwi?kszenie d?ugo?ci gazoci?gu o 1,5 % w ramach wynagrodzenia Wykonawcy); przy czym: a) materia?: PE, b) ?rednica: 225, c) ci?nienie: ?rednie,
   2.  SzczegÛ?owy zakres prac: 1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robÛt: a) gazoci?gu ?/c dn 225 PE L=
   3. 000 m, zwanego dalej Projektem, 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow lub dokonanie zg?oszenia w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego zamiaru rozpocz?cia robÛt budowlanych b?d budowy nie wymagaj?cych uzyskania pozwolenia na budow?, 3) wykonanie kosztorysÛw inwestorskich, 4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuj?cego pi? jednorazowych ?wiadcze nadzoru autorskiego, 5) rejestracj Dziennika Budowy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz sposÛb jego realizacji zawarty zosta w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do umowy oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 144-384141
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci gazowej ?/c - likwidacja ogranicze przesy?owych w msc. Kruszyniec-Lisi Ogon. 3048/2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Post?powanie prowadzone jest w formie elektronicznej na platformie zakupowej PSG. Aby z?o?y ofert wraz z za??cznikami nale?y si zalogowa w platformie zakupowej PSG znajduj?cej si na stronie (https:// 6 / 7 zamowienia.psgaz.pl). Do oferty Wykonawca za??cza dokumenty i o?wiadczenia wskazane w pkt 13.1 SWZ. Pozosta?e dokumenty i o?wiadczenia Wykonawca z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, i Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert jednolitego dokumentu, Zamawiaj?cy za??da tego o?wiadczenia wy??cznie od Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   3.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w pkt
   9. 4 SWZ, tj. w zakresie podstaw wykluczenia.
   4.  Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, w zakresie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt
   9. 6 SWZ
   5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte s w rozdziale 10 SWZ, dost?pnej na stronie (https://zamowienia.psgaz.pl). https://zamowienia.psgaz.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w dziale IX ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj?rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby.
   1.  Odwo?anie wnosi si w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 1 lub 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
   6.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj opatrzenia podpisem zaufanym.
   7.  Pisma w formie pisemnej wnosi si za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   8.  Wymagane elementy odwo?ania okre?la art. 516 ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-678 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique