Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique

2022/S 52-136446  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Bydgoszcz: Services de conception technique 2022/S 052-136446 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska SpÛ?ka Gazownictwa sp. z o.o. Oddzia? Zak?ad Gazowniczy w Bydgoszczy NumÈro national d'identification: 525 249 64 11 Adresse postale: Jagiello?ska 42 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Czerniejewska Courriel: edyta.czerniejewska@psgaz.pl TÈlÈphone: +48 523285230 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.psgaz.pl
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? gazoci?gÛw n/c wraz z przy??czami gazu n/c w m. Grudzi?dz, ul. ??gi, Sobieskiego, Dobrza?skiego, gm. Grudzi?dz NumÈro de rÈfÈrence: 2021/W800/WP-003353
II.1.2) Code CPV principal 71320000 Services de conception technique
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na realizacj? robÛt, a tak?e pe?nienie nadzoru autorskiego nad Inwestycj? dla zamierzenia budowlanego pod nazw?: ÑWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? gazoci?gÛw n/c wraz z przy??czami gazu n/c w m. Grudzi?dz, ul. ??gi, Sobieskiego, Dobrza?skiego, gm. Grudzi?dz".
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 25 800.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exÈcution:
Grudzi?dz, ul. ??gi, Sobieskiego, Dobrza?skiego, gm. Grudzi?dz
II.2.4) Description des prestations:
Opracowanie dokumentacji projektowej formalno-prawnej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow?, a tak?e pe?nienie nadzoru autorskiego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? gazoci?gÛw n/c wraz z przy??czami gazu n/c w m. Grudzi?dz, ul. ??gi, Sobieskiego, Dobrza?skiego, gm. Grudzi?dz Zakres rzeczowy: a) gazoci?g n/c dn 225 PE L= 646, 0 m odc. ul. ??gi, b) gazoci?g n/c dn 160 PE L= 33,0 m odc. ul. Sobieskiego, c) gazoci?g n/c dn 110 PE L= 24,0 m odc. ul. ??gi, d) gazoci?g n/c dn 110 PE L= 390,0 m odc. ul. ??gi, e) gazoci?g n/c dn 110 PE L= 116,0 m odc. ul. Dobrza?skiego, f) gazoci?g n/c dn 90 PE L= 24,0 m odc. ul. Sobieskiego, g) przy??cza gazu n/c dn 63 PE L= 165,1 m 3 szt. h) przy??cza gazu n/c dn 90 PE L= 94,9 m 13 szt. i) przy??cza gazu n/c dn 110 PE L= 103,9 m 2 szt., j) zaprojektowanie do zmienionych lokalizacji kurka g?Ûwnego odcinka spinaj?cego od nowej lokalizacji kurka g?Ûwnego do istniej?cej instalacji; na zaprojektowan? instalacj? wymagane pozwolenie na budow?, SzczegÛ?owy zakres prac: 1) wykonanie dokumentacji projektowej, projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robÛt; 2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwole? i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego, od w?a?ciwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow? lub dokonanie zg?oszenia w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego zamiaru rozpocz?cia robÛt budowlanych b?d? budowy nie wymagaj?cych uzyskania pozwolenia na budow?; 3) wykonanie kosztorysÛw inwestorskich; 4) sprawowanie nadzoru autorskiego obejmuj?cego pi?? jednorazowych ?wiadcze? nadzoru autorskiego; 5) rejestracj? dziennika budowy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia oraz sposÛb jego realizacji zawarty zosta? w opisie przedmiotu zamÛwienia (OPZ) stanowi?cym za??cznik nr 1 do umowy oraz we wzorze umowy, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 240-633790
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudow? gazoci?gÛw n/c wraz z przy??czami gazu n/c w m. Grudzi?dz, ul. ??gi, Sobieskiego, Dobrza?skiego, gm. Grudzi?dz
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ECO TECHNOLOGIE Sp. z o.o. INWESTYCJE Sp. k.
NumÈro national d'identification: 6040211083 Adresse postale: Magazynowa 7 Ville: Kowale Code NUTS: PL63 Pomorskie Code postal: 80-180 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 33 809.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 25 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Post?powanie prowadzone jest w formie elektronicznej na platformie zakupowej PSG. Aby z?o?y? ofert? wraz z za??cznikami nale?y si? zalogowa? w platformie zakupowej PSG znajduj?cej si? na stronie (https://zamowienia.psgaz.pl). Do oferty Wykonawca za??cza dokumenty i o?wiadczenia wskazane w pkt 13.1 SWZ. Pozosta?e dokumenty i o?wiadczenia Wykonawca z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego.
   2.  Zamawiaj?cy informuje, i? Wykonawca nie jest obowi?zany do z?o?enia wraz z ofert? jednolitego dokumentu, Zamawiaj?cy za??da tego o?wiadczenia wy??cznie od Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona.
   3.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w pkt
   9. 4 SWZ, tj. w zakresie podstaw wykluczenia.
   4.  Zamawiaj?cy, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, w zakresie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt
   9. 6 SWZ
   5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte s? w rozdziale 10 SWZ, dost?pnej na stronie (https://zamowienia.psgaz.pl). https://zamowienia.psgaz.pl https://zamowienia.psgaz.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. ?rodki ochrony prawnej okre?lone zosta?y w dziale IX ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   1.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 lub 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy.
   6.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   7.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   8.  Wymagane elementy odwo?ania okre?la art. 516 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Bydgoszcz: Services de conception techniqueType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71320000 - Services de conception technique