Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Services de déneigement

2022/S 224-646297  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Bydgoszcz: Services de déneigement 2022/S 224-646297 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Fordo?ska 6 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-085 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Frankowski Courriel: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie drogi ekspr. S 5 odc. w?ze? Nowe Marzy (bez w?z?a) - w?ze? Bydgoszcz P?n. (bez w?z?a) od km 0+301 do km 44+463 zarz. przez GDDKiA O. w Bydgoszczy Rejon ?wiecie Numéro de référence: GDDKIA.O.BY.D-3.2421.14.2022.19
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
W zwi?zku z ograniczon? liczb? znaków w Sekcji II pkt
   1. 1.) og?oszenia podano niepe?n? nazw? zamówienia. Pe?na nazwa zamówienia brzmi: Ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie drogi ekspresowej S 5 odc. w?ze? Nowe Marzy (bez w?z?a) - w?ze? Bydgoszcz Pó?noc (bez w?z?a) od km 0+301 do km 44+463 zarz?dzanej przez GDDKiA Oddzia? w Bydgoszczy Rejon w ?wieciu.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 39 500 448.51 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232410 Travaux d'assainissement 45233142 Travaux de réparation de routes 45233150 Ouvrages de modération du trafic 45233220 Travaux de revêtement de routes 45233221 Travaux de marquage routier 45233222 Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 45233280 Pose de barrières routières 45442121 Travaux de peinture de structures 77211400 Services d'abattage d'arbres 77310000 Réalisation et entretien d'espaces verts 90470000 Services de curage des égouts 90910000 Services de nettoyage 63712710 Services de surveillance de la circulation routière
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exécution:
województwo kujawsko - pomorskie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest Ca?oroczne utrzymanie drogi ekspresowej S 5 odc. w?ze? Nowe Marzy (bez w?z?a) - w?ze? Bydgoszcz Pó?noc (bez w?z?a) od km 0+301 do km 44+463 zarz?dzanej przez GDDKiA Oddzia? w Bydgoszczy Rejon w ?wieciu.. Zamówienie obejmuje wykonywanie prac ca?orocznego, w tym zimowego i bie??cego utrzymania dróg, w szczególno?ci: - utrzymania nawierzchni dróg, - utrzymania poboczy i pasów rozdzia?u, - utrzymania korpusu drogi, - utrzymania odwodnienia, - utrzymania chodników i ?cie?ek rowerowych, - utrzymania oznakowania, - utrzymania urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu, - utrzymania estetyki znaków, elementów bezpiecze?stwa ruchu oraz pasa drogowego, - utrzymania urz?dze? wspomagaj?cych, - zimowego utrzymania dróg, - Zarz?dzania Kontraktem, - utrzymania czysto?ci na obiektach in?ynierskich- wykonania prac pomocniczych
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kryterium "Emisja spalin" / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Kryterium "Kwalifikacje zawodowe personelu" / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium
:
430 000 PLN.
   2.  Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na kwot? stanowi?c? 5% ceny brutto podanej w ofercie.
   3.  Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? udzielenia zaliczki w wysoko?ci 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 24 ust. 7 Projektowanych Postanowie? Umowy i b?dzie ??da? zabezpieczenia zaliczki.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 067-177641
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie drogi ekspr. S 5 odc. w?ze? Nowe Marzy (bez w?z?a) - w?ze? Bydgoszcz P?n. (bez w?z?a) od km 0+301 do km 44+463 zarz. przez GDDKiA O. w Bydgoszczy Rejon ?wiecie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
09/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BUDiA-Standard Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? - lider konsorcjum Numéro national d'identification: REGON:022199533 Adresse postale: ul. Lwowska 31 lok. 101 Ville: Ole?nica Code NUTS: PL51 Dolno?l?skie Code postal: 56-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BADER-DROG Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Spó?ka komandytowa - partner konsorcjum Numéro national d'identification: REGON:161465441 Adresse postale: ?ubowo 25a Ville: ?ubowo Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 62-260 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "BADERA" Firma Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowa Tadeusz Badera - partner konsorcjum Numéro national d'identification: REGON:151367657 Adresse postale: Dalachów 354 Ville: Rudniki Code NUTS: PL52 Opolskie Code postal: 46-325 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 42 804 572.91 PLN Valeur totale du marché/du lot: 39 500 448.51 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Cz??ci zamówienia okre?lonego we wszystkich Grupach Prac wskazanych w kosztorysie ofertowym z wy??czeniem zada? wskazanych w IDW pkt.
   6. 5 tj. kluczowych zada? okre?lonych w Grupie Prac nr 11 - Zarz?dzanie Kontraktem, tj. czynno?ci wykonywanych przez nast?puj?cych cz?onków Zespo?u ds. Utrzymania Dróg: Kierownik ds. Utrzymania Dróg i Z-ca Kierownika Ds. Utrzymania Dróg, które to Wykonawca wykona sam
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Komunikacja w post?powaniu odbywa si? przy u?yciu Platformy. Wykonawca musi posiada? konto na Platformie. Zarejestrowanie, utrzymywanie konta oraz korzystanie z Platformy jest bezp?atne. Wymagania techniczne: sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni? 20/4 Mb/s; komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pami?? min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; dowolna przegl?darka internetowa obs?uguj?ca TLS
   1. 2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer min. wersja 11.0; w??czona obs?uga JavaScript; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy pliki w formacie "pdf". Dokumentacja post?powania dost?pna jest na Platformie. Dodatkowe informacje znajduj? si? w pkt 14 Tomu I SWZ.
   2.  Zamawiaj?cy b?dzie stosowa? procedur?, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp (tj. tzw. procedur? odwrócon?).
   3.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z Ofert? o?wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).
   4.  W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców. O?wiadczenia te potwierdzaj? brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu w zakresie, w jakim ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu.
   5.  W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, sk?ada JEDZ dotycz?ce tak?e tych podmiotów w zakresie, w jakim wykonawca powo?uje si? na ich zasoby.
   6.  W zakresie "cz??ci IV Kryteria kwalifikacji" JEDZ, Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?nienia sekcji alfa, w takim przypadku wykonawca nie wype?nia ?adnej z pozosta?ych sekcji (A-D) w cz??ci IV JEDZ.
   7.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawc?, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 2) lit. a), 3) w zakresie odnosz?cym si? do pkt. 2 lit. a), 4)-10) Pzp.
   8.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) - 2) i pkt 4) - 7) rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego w pkt. 7 powy?ej.
   9.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych, o których mowa w § 4 rozporz?dzenia, o którym mowa w pkt. 8 powy?ej. 10. Je?eli Wykonawca polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udostepniaj?cych zasoby zobowi?zany jest do z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych dotycz?cych tych podmiotów zgodnie z § 5 rozporz?dzenia, o którym mowa w pkt. 8 powy?ej. 11. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp. 12. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 Pzp je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan? mu przyznane. 13. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiaj?cy nie przeprowadzi? wst?pnych konsultacji rynkowych. 14. Termin realizacji zamówienia b?dzie wynosi?: 48 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcze?niej ni? od dnia 23.06.2022 r.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce "Post?powania", wybra? "Moje post?powania" a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki "Pytania/informacje", polecenie "Nowe/wys?ane" i nast?pnie "Dodaj pytanie/ komentarz" przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposób; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2022 Ca?oroczne (bie??ce i zimowe) utrzymanie drogi ekspr. S 5 odc. w?ze? Nowe Marzy (bez w?z?a) - w?ze? Bydgoszcz P?n. (bez w?z?a) od km 0+301 do km 44+463 zarz. przez GDDKiA O. w Bydgoszczy Rejon ?wiecie 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45232410 - Travaux d'assainissement 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233150 - Ouvrages de modération du trafic 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45233280 - Pose de barrières routières 
45442121 - Travaux de peinture de structures 
63712710 - Services de surveillance de la circulation routière 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
90470000 - Services de curage des égouts 
90620000 - Services de déneigement 
90910000 - Services de nettoyage