Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Services de déneigement

2023/S 18-048903  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Bydgoszcz: Services de déneigement 2023/S 018-048903 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia? w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Fordo?ska 6 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-085 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Wi?niewski Courriel: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gddkia.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: www.gddkia.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Autre activité: zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 Numéro de référence: GDDKIA.O.BY.D-3.2421.32.2022.40
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de déneigement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Przedmiot zamówienia zosta? podzielony na nast?puj?ce cz??ci: Cz??? 1 - Rejon w Inowroc?awiu Obwód w Strzelnie Cz??? 2 - Rejon w Nakle Obwód w Paterku Cz??? 3 - Rejon w Nakle Obwód w Koronowie Cz??? 4 - Rejon w ?wieciu Cz??? 5 - Rejon w Toruniu
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 16 204 720.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia? w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Cz??? 5 - Rejon w Toruniu
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90620000 Services de déneigement 90630000 Services de déverglaçage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Lieu principal d'exécution:
Rejon w Toruniu
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Warto?? zamówienia powy?ej 140 000 euro.
   2.  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Cz??? 5 - Rejon w Toruniu
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie Koordynatora us?ug utrzymaniowych / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Wiek Sprz?tu / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 133-379774
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5 Intitulé:
Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddzia? w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026. Cz??? 5 - Rejon w Toruniu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/01/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Z.Urbanowski Sp. z o.o. - Lider konsorcjum Adresse postale: ul. Mazowiecka 16 Ville: Maków Mazowiecki Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code postal: 06-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Abramss Sp. z o.o. - Partner konsorcjum Adresse postale: ul. ?wi?tokrzyska 30/63 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie Code postal: 00-116 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 17 436 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 16 204 720.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
cz??ciowe podwykonawstwo przewidywane jest w ka?dym asortymencie us?ugi zimowego utrzymania dróg
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy Pzp je?eli ?rodki, które Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zostan? mu przyznane.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do której Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce "Post?powania", wybra? "Moje post?powania" a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki "Pytania/informacje", polecenie "Nowe/wys?ane" i nast?pnie "Dodaj pytanie/ komentarz" przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposób; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia;
   7.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Zimowe utrzymanie dróg krajowych administrowanych przez Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Bydgoszczy w sezonach zimowych 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage