Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services d'inspection et de vÈrification de b'timent

2020/S 99-237960  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Services d'inspection et de vÈrification de b'timent 2020/S 099-237960 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego, Oddzia Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gda?ska 163a Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Code postal: 85-915 Pays: Pologne Courriel: dzp.by@amw.com.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.amw.com.pl www.amw.com.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy NumÈro de rÈfÈrence: DZP-OB.2610.83.2020
II.1.2) Code CPV principal 71315400
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w podziale na 5 cz??ci: 1) cz?? 1 ñ (miejscowo?ci: Bydgoszcz, Che?mno, Toru?, Grudzi?dz, Debrzno, Pi?a); 2) cz?? 2 ñ (miejscowo?ci: Le?nica Wielka, ?ask, Regny, Raducz); 3) cz?? 3 ñ (miejscowo?ci: Inowroc?aw, Bydgoszcz); 4) cz?? 4 ñ (miejscowo??: Pi?a); 5) cz?? 5 ñ (miejscowo?ci: Bydgoszcz, Inowroc?aw, Le?nica Wielka).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 17 033.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Miejscowo?ci: Bydgoszcz, Che?mno, Toru?, Grudzi?dz, Debrzno, Pi?a, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy 1) cz?? 1 (miejscowo?ci: Bydgoszcz, Che?mno, Toru?, Grudzi?dz, Debrzno, Pi?a) w zakresie kontroli: ï co najmniej raz w roku polegaj?cej na sprawdzeniu stanu technicznego elementÛw budynku, budowli i instalacji nara?onych na szkodliwe wp?ywy atmosferyczne i niszcz?ce dzia?ania czynnikÛw wyst?puj?cych podczas u?ytkowania obiektu, ï instalacji i urz?dze s?u??cych ochronie ?rodowiska.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Termin wykonania zamÛwienia: 1) cz?? 1: ï rozpocz?cie od dnia zawarcia umowy, ï zako?czenie do 49 dni.
   2.  Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Miejscowo?ci: Le?nica Wielka, ?ask, Regny, Raducz, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy cz?? 2 (miejscowo?ci: Le?nica Wielka, ?ask, Regny, Raducz) w zakresie kontroli: ï co najmniej raz w roku polegaj?cej na sprawdzeniu stanu technicznego elementÛw budynku, budowli i instalacji nara?onych na szkodliwe wp?ywy atmosferyczne i niszcz?ce dzia?ania czynnikÛw wyst?puj?cych podczas u?ytkowania obiektu, ï instalacji i urz?dze s?u??cych ochronie ?rodowiska.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Termin wykonania zamÛwienia: cz?? 2: ï rozpocz?cie od dnia zawarcia umowy, ï zako?czenie do 49 dni.
   2.  Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Miejscowo?ci: Inowroc?aw, Bydgoszcz, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy cz?? 3 (miejscowo?ci: Inowroc?aw, Bydgoszcz) w zakresie kontroli: ï co najmniej raz na 5 lat polegaj?cej na sprawdzeniu stanu technicznego elementÛw budynku, budowli i instalacji nara?onych na szkodliwe wp?ywy atmosferyczne i niszcz?ce dzia?ania czynnikÛw wyst?puj?cych podczas u?ytkowania obiektu, ï przydatno?ci do u?ytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, ï instalacji i urz?dze s?u??cych ochronie ?rodowiska.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Termin wykonania zamÛwienia: cz?? 3: ï rozpocz?cie od dnia zawarcia umowy, ï zako?czenie do 49 dni.
   2.  Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Miejscowo??: Pi?a, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy cz?? 4 (miejscowo??: Pi?a) w zakresie kontroli: ï co najmniej dwa razy w roku polegaj?cej na sprawdzeniu stanu technicznego elementÛw budynku, budowli i instalacji nara?onych na szkodliwe wp?ywy atmosferyczne i niszcz?ce dzia?ania czynnikÛw wyst?puj?cych podczas u?ytkowania obiektu oraz instalacji i urz?dze s?u??cych ochronie ?rodowiska budynkÛw a tak?e instalacji gazowych oraz przewodÛw kominowych budynkÛw wielkopowierzchniowych wraz z obowi?zkiem bezzw?ocznego pisemnego zawiadomienia w?a?ciwego organu o przeprowadzonej kontroli
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Termin wykonania zamÛwienia: cz?? 4: ï rozpocz?cie od dnia zawarcia umowy, ï zako?czenie do 30.11.2020 r., w tym pierwsza kontrola do 29.5.2020.
   2.  Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71315400
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Lieu principal d'exÈcution:
Miejscowo?ci: Bydgoszcz, Inowroc?aw, Le?nica Wielka, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy cz?? 5 (miejscowo?ci: Bydgoszcz, Inowroc?aw, Le?nica Wielka) w zakresie kontroli: ï co najmniej raz na 5 lat polegaj?cej na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno?ci po??cze?, osprz?tu, zabezpiecze i ?rodkÛw ochronnych od pora?e?, oporno?ci izolacji przewodÛw oraz uziemie instalacji i aparatÛw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Termin wykonania zamÛwienia: cz?? 5: ï rozpocz?cie od dnia zawarcia umowy, ï zako?czenie do 17 tygodni.
   2.  Termin wykonania stanowi kryterium oceny ofert.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 042-099549
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMP Marek Pluci?ski Ville: Szczeci Code NUTS: PL Code postal: 71-696 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 477.17 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMP Marek Pluci?ski Ville: Szczecin Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 744.92 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMP Marek Pluci?ski Ville: Szczecin Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 596.34 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
05/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EMP Marek Pluci?ski Ville: Szczecin Code NUTS: PL Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 622.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 5
Lot n : 5 IntitulÈ:
Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektÛw budowlanych Skarbu Pa?stwa Oddzia?u Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O?wiadczenia i dokumenty sk?adane na ??danie Zamawiaj?cego.
   1.  Zamawiaj?cy ñ przed wyborem najkorzystniejszej oferty ñ wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych o?wiadcze i dokumentÛw potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w rozdziale V ust. 2 SIWZ oraz w art. 25 ust 1 pkt 2) tj.: (w przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia nw. o?wiadczenia i dokumenty sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie): 1) w odniesieniu do okoliczno?ci okre?lonych w art. 24 ust. 1 ustawy, tj.: podstawy wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13ñ14 Ustawy Pzp (w odniesieniu do osÛb wskazanych w przepisie w zakresie katalogu przest?pstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotÛw zbiorowych), wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ñ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ñ dokumentÛw potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, sporz?dzonego wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 6 do SIWZ; c) o?wiadczenia Wykonawcy w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, sporz?dzonego wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 7 do SIWZ; 2) w odniesieniu do okoliczno?ci okre?lonych w art. 22 ust. 1b pkt 3) ustawy, tj.: w zakresie spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu: a) Wykaz osÛb, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego, w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamÛwienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami ñ sporz?dzone wed?ug wzoru stanowi?cego za??cznik nr 8 do SIWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71315400 - Services d'inspection et de vérification de bâtiment