Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Services de propretÈ et d'hygiÈnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes

2022/S 181-512893  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Bydgoszcz: Services de propretÈ et d'hygiÈnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 2022/S 181-512893 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Bydgoszcz NumÈro national d'identification: 092351297 Adresse postale: ul. Jezuicka 1 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-102 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Wo?niewska - Wydzia? ZamÛwie? Publicznych Courriel: przetargi@um.bydgoszcz.pl TÈlÈphone: +48 525858046 Fax: +48 525858273 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bydgoszcz.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie zieleni na terenie miasta Bydgoszczy NumÈro de rÈfÈrence: WZP.271.6.2022.E
II.1.2) Code CPV principal 90600000 Services de propretÈ et d'hygiÈnisation en milieu urbain ou rural, et services connexes
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest utrzymanie zieleni na terenie miasta Bydgoszczy w zakresie i na warunkach okre?lonych w swz wraz z za??cznikami.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rejon II
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts 77312100 Services de dÈsherbage 77314100 Services d'engazonnement 90511000 Services de collecte des ordures 90620000 Services de dÈneigement 90630000 Services de dÈverglaÁage 77340000 ...lagage des arbres et taille des haies
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
II.2.4) Description des prestations:
Rejon II ñ utrzymanie zieleni na terenie Osiedla Nowy Fordon, Osiedla Bydgoszcz WschÛd-Siernieczek-Brdyuj?cie WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie: 1) w zakresie Rejonu I w wysoko?ci: 5 000,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100), 2) w zakresie Rejonu II w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 3) w zakresie Rejonu III w wysoko?ci: 13 000,00 z? (s?ownie: trzyna?cie tysi?cy z?otych 00/100), 4) w zakresie Rejonu IV w wysoko?ci: 20 000,00 z? (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100), 5) w zakresie Rejonu V w wysoko?ci: 19 000,00 z? (s?ownie: dziewi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100), 6) w zakresie Rejonu VI w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 7) w zakresie Rejonu VII w wysoko?ci: 8 000,00 z? (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych 00/100), 8) w zakresie Rejonu VIII w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 9) w zakresie Rejonu IX w wysoko?ci: 11 000,00 z? (s?ownie: jedena?cie tysi?cy z?otych 00/100). W przypadku ubiegania si? o udzielenie zamÛwienia na wi?cej ni? jeden Rejon, wadium nale?y wnie?? na ka?dy Rejon oddzielnie. Wniesienie wadium nast?puje w formie i na zasadach okre?lonych w rozdziale XVIII SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: wydajno?? koszenia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rejon IV
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts 77312100 Services de dÈsherbage 77314100 Services d'engazonnement 90511000 Services de collecte des ordures 90620000 Services de dÈneigement 90630000 Services de dÈverglaÁage 77340000 ...lagage des arbres et taille des haies
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
II.2.4) Description des prestations:
Rejon IV ñ utrzymanie zieleni na terenie Osiedla Bielawy, Osiedla Bocianowo, ?rÛdmie?cia, Starego Miasta WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie: 1) w zakresie Rejonu I w wysoko?ci: 5 000,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100), 2) w zakresie Rejonu II w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 3) w zakresie Rejonu III w wysoko?ci: 13 000,00 z? (s?ownie: trzyna?cie tysi?cy z?otych 00/100), 4) w zakresie Rejonu IV w wysoko?ci: 20 000,00 z? (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100), 5) w zakresie Rejonu V w wysoko?ci: 19 000,00 z? (s?ownie: dziewi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100), 6) w zakresie Rejonu VI w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 7) w zakresie Rejonu VII w wysoko?ci: 8 000,00 z? (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych 00/100), 8) w zakresie Rejonu VIII w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 9) w zakresie Rejonu IX w wysoko?ci: 11 000,00 z? (s?ownie: jedena?cie tysi?cy z?otych 00/100). W przypadku ubiegania si? o udzielenie zamÛwienia na wi?cej ni? jeden Rejon, wadium nale?y wnie?? na ka?dy Rejon oddzielnie. Wniesienie wadium nast?puje w formie i na zasadach okre?lonych w rozdziale XVIII SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: wydajno?? koszenia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Rejon IX
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts 77312100 Services de dÈsherbage 77314100 Services d'engazonnement 90511000 Services de collecte des ordures 90620000 Services de dÈneigement 90630000 Services de dÈverglaÁage 77340000 ...lagage des arbres et taille des haies
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
II.2.4) Description des prestations:
Rejon IX ñ utrzymanie zieleni na terenie Osiedla Kapu?ciska, Osiedla Zimne Wody-Czersko Polskie, Osiedla ??gnowo, Osiedla ??gnowo-Wie? WYMAGANIA DOTYCZ?CE WADIUM Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium w kwocie: 1) w zakresie Rejonu I w wysoko?ci: 5 000,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100), 2) w zakresie Rejonu II w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 3) w zakresie Rejonu III w wysoko?ci: 13 000,00 z? (s?ownie: trzyna?cie tysi?cy z?otych 00/100), 4) w zakresie Rejonu IV w wysoko?ci: 20 000,00 z? (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych 00/100), 5) w zakresie Rejonu V w wysoko?ci: 19 000,00 z? (s?ownie: dziewi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100), 6) w zakresie Rejonu VI w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 7) w zakresie Rejonu VII w wysoko?ci: 8 000,00 z? (s?ownie: osiem tysi?cy z?otych 00/100), 8) w zakresie Rejonu VIII w wysoko?ci: 12 000,00 z? (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?otych 00/100), 9) w zakresie Rejonu IX w wysoko?ci: 11 000,00 z? (s?ownie: jedena?cie tysi?cy z?otych 00/100). W przypadku ubiegania si? o udzielenie zamÛwienia na wi?cej ni? jeden Rejon, wadium nale?y wnie?? na ka?dy Rejon oddzielnie. Wniesienie wadium nast?puje w formie i na zasadach okre?lonych w rozdziale XVIII SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: termin wykonania zadania zagra?aj?cego bezpiecze?stwu / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: wydajno?? koszenia / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 132-376668
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Rejon II
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 4 IntitulÈ:
Rejon IV
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 9 IntitulÈ:
Rejon IX
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przedmiotowe post?powanie w zakresie RejonÛw II, IV, IX zosta?o uniewa?nione ñ na podstawie art. 255 pkt 3 uPzp - ceny najkorzystniejszych ofert przewy?szaj? kwoty, ktÛre Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  W post?powaniu odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Bydgoszcz: Services de propretÈ et d'hygiÈnisation en milieu urbain ou rural, et services connexesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
77312100 - Services de désherbage 
77314100 - Services d'engazonnement 
77340000 - Élagage des arbres et taille des haies 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90600000 - Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes 
90620000 - Services de déneigement 
90630000 - Services de déverglaçage