Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision

2023/S 194-606003  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Bydgoszcz: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision 2023/S 194-606003 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza Adresse postale: M. Sk?odowskiej-Curie 9 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-094 Pays: Pologne Courriel: ma.wisniewska@jurasza.pl TÈlÈphone: +48 525854076 Fax: +48 525854076 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.jurasza.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przegl?dy techniczne i naprawy pojemnika do przechowywania i transportu narz?dÛw z rejestratorem NumÈro de rÈfÈrence: NLZ.2023.271.62
II.1.2) Code CPV principal 50400000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej Ñustaw? Pzp" lub ÑPzpî zapraszam do negocjacji o udzielenie zamÛwienia, oznaczonego numerem NLZ.2023.271.62 Przegl?dy techniczne i naprawy pojemnika do przechowywania i transportu narz?dÛw z rejestratorem
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 127 351.22 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owe kwestie odnosz?ce si? do realizacji zamÛwienia zawarte s? w za??cznikach do niniejszego zaproszenia: formularz ofertowo-cenowym oraz projektowe postanowienia umowy
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 164-518855
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : NLZ.2023.271.62 IntitulÈ:
Przegl?dy techniczne i naprawy pojemnika do przechowywania i transportu narz?dÛw z rejestratorem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BitBlue Frost Krzys?of i Justyna Chomiuk SpÛ?ka Jawna Ville: Suszec Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 127 712.22 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 127 351.22 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
18.1 ?rodki ochrony prawnej okre?lone s? w dziale VI ustawy w art. 180 ñ 198 ustawy i przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. 18.2 ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy. 18.3 Na podst. art. 180 ust. 2 ustawy odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci: a) okre?lenia warunkÛw udzia?u w post?powaniu; b) wykluczenia odwo?uj?cego z post?powania o udzielenie zamÛwienia; c) odrzucenia oferty odwo?uj?cego; d) opisu przedmiotu zamÛwienia; e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 18.4 Na podst. art. 181 ust 1 ustawy Wykonawca mo?e w terminie przewidzianym do wniesienia odwo?ania poinformowa? Zamawiaj?cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci podj?tej przez niego lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej jest on zobowi?zany na podstawie ustawy, na ktÛre nie przys?uguje odwo?anie na podst. art. 180 ust.
   2.  18.5 Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej. SzczegÛ?owo kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w rozdziale 3 ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Przegl?dy techniczne i naprawy pojemnika do przechowywania i transportu narz?dÛw z rejestratorem 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
50400000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision