Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 04/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision

2020/S 147-361544  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Bydgoszcz: Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision 2020/S 147-361544 Avis de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: 090538318 Adresse postale: ul. Powsta?cÛw Warszawy 5 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-681 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Przyk?ota Courriel: a.przyklota@10wsk.mil.pl TÈlÈphone: +48 261417449 Fax: +48 261416110 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.10wsk.mil.pl www.10wsk.mil.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.10wsk.mil.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: www.e-propublico.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?ugi przegl?dÛw i legalizacji wag NumÈro de rÈfÈrence: 87/2020
II.1.2) Code CPV principal 50400000 Services de rÈparation et d'entretien de matÈriel mÈdical et de matÈriel de prÈcision
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zgodnie z zapisami SIWZ i formularzem cenowym.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exÈcution:
Siedziba Zamawiaj?cego, Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przegl?d i legalizacja wag (wskazanych z formularzu cenowym) w siedzibie Zamawiaj?cego.
   2.  W przypadku konieczno?ci wykonania przegl?du i legalizacji poza siedzib Zamawiaj?cego, Wykonawca zapewni na czas wy??czenia z eksploatacji d?u?szy ni 5 dni kalendarzowych sprz?t zast?pczy.
   3.  Niezw?ocznie po wykonaniu przegl?du i legalizacji sprz?tu Wykonawca wystawi raport techniczny i certyfikat potwierdzaj?cy sprawno? urz?dze obj?tych post?powaniem.
   4.  Koszty dotycz?ce transportu lub dojazdu jest wliczony w cen przegl?du i legalizacji.
   5.  Wykonawca wykona przegl?dy i legalizacje po wcze?niejszym umÛwieniu terminu z Zamawiaj?cym, tak aby nie narusza ci?g?o?ci pracy szpitala.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas wykonania przegl?du i legalizacji / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 25 080.00 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 300,00 PLN.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
O udzielenie zamÛwienia publicznego mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunki, dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Ocena spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spe?nia / nie spe?nia. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Na potwierdzenie spe?niania warunku nale?y przed?o?y?: ó wykaz co najmniej 2 us?ug odpowiadaj?cych przedmiotowi zamÛwienia zgodnie z pkt
   3. 1 SIWZ wraz z dokumentami potwierdzaj?cymi ich nale?yte wykonanie o warto?ci brutto co najmniej 18 000,00 PLN ka?da (zgodnie z za??cznikiem do SIWZ (wykaz us?ug), ó wykaz osÛb (min. 1) skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamÛwienia publicznego w szczegÛlno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, posiadaj?cych odpowiednie uprawnienia do wykonywania przegl?dÛw ñ zgodnie z za??cznikiem do SIWZ (wykaz osÛb).
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z projektem umowy i zapisami SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2020 Heure locale: 08:45
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 02/11/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/09/2020 Heure locale: 09:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego, pokÛj nr Wydz. Zam. Publ. pok. 3/178
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dokumenty wymagane na etapie sk?adania ofert/wnioskÛw: ó jednolity europejski dokument zamÛwienia, ó formularz oferty, ó formularz cenowy. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert nale?y z?o?y?: ó o?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej. Dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego: ó dokument potwierdzaj?cy niezaleganie przez Wykonawc z op?acaniem podatkÛw, ó dokument potwierdzaj?cy, ?e nie otwarto likwidacji Wykonawcy, ó dokument sk?adany w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp, ó informacja z Krajowego Rejestru Karnego, ó informacja z odpowiedniego rejestru lub inny rÛwnowa?ny dokument, ó odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku zakazu ubiegania si o zamÛwienia publiczne, ó o?wiadczenie Wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatkÛw, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, ó o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatkÛw i op?at lokalnych, ó wykaz osÛb, ó wykaz us?ug, ó za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego, ó za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, ó zobowi?zanie podmiotÛw trzecich do oddania do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw. Informacje dodatkowe: O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12ñ23, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej, okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku, gdy warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie: 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 7 ppkt 1 i 2 powy?ej wnosi si?: 3) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 4) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; 5) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50400000 - Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision