01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/07/2018
Date de péremption : 04/09/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction

2018/S 143-327895 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/07/2018 S143  - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction 2018/S 143-327895 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Ks. J. Schulza 5 Bydgoszcz 85-315 Pologne Téléphone: +48 523045369/387/279 Courriel: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl Fax: +48 523045470 Code NUTS: PL613 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.bip.kpec.bydgoszcz.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa sieci ciep?owniczej w rejonie ul. Tomaszewskiego i Andersa w Bydgoszczy - zadanie 38
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Budowa sieci ciep?owniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji - "Budowa sieci ciep?owniczej w rejonie ul. Tomaszewskiego i Andersa w Bydgoszczy - zadanie 38", realizowana w ramach POIi Dzia?anie
   1. 6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciep?a i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciep?o u?ytkowe, Poddzia?anie
   1. 6.2 Sieci ciep?ownicze i ch?odnicze dla ?róde wysokosprawnej kogeneracji Projekt pn. "Budowa sieci ciep?owniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 45200000 45231000 45231110 45232140 45233000 45112710 45236000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL613
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zamówienia obejmuje: Budow sieci ciep?owniczej od pkt C1 do C15 wraz z kanalizacj teletechniczn 2xHDPE DN 40: 2xØDN 200/315 L = ok. 2 x 215,0 m Prace prowadzone b?d na dzia?kach nr 1/29, 1/30, 1/37, 1/38, 1/44, 1/45, 1/50, obr. 433 w Bydgoszczy. Uwagi:
   1.  Je?eli w dokumentacji projektowej znajduj si znaki towarowe lub nazwy w?asne, to uzna nale?y, ?e ?wiadcz one o jako?ci materia?ów/urz?dze i maj jedynie charakter pomocniczy dla okre?lenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materia?ów/urz?dze?. W takim przypadku Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza sk?adanie ofert, których poszczególne materia?y/urz?dzenia wymienione w dokumentacji projektowej mog by zast?pione materia?ami/urz?dzeniami równowa?nymi. Za produkty równowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, które posiadaj nie gorsze parametry techniczne, ni te które wskazuj nazwy w?asne, a zastosowanie ich w ?aden sposób nie wp?ynie na prawid?owe funkcjonowanie rozwi?za technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
   2.  Badanie spawów nale?y przeprowadzi metod nieniszcz?c (100 % spawów) minimum ultrad?wi?kow?, chyba ?e projekt przewiduje metod o wi?kszej dok?adno?ci (np. radiograficzn?).
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany uwzgl?dni w cenie oferty: u?o?enie betonowych p?yt odci??aj?cych nad ruroci?gami w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniej?ce: parkingi, drogi, chodniki), gdy przykrycie ruroci?gów wynosi mniej ni 70 cm, nawet je?eli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej. Przedmiot zamówienia nale?y wykona zgodnie z:
   3. 1 Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym zwanym dalej PW stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SIWZ.
   3. 2 Zestawieniem materia?ów - pomocniczo
   3. 3 Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp.
   3. 4 Zapisami SIWZ i umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególno?ci: 1 Wykonanie wskazanej w pkt III/1 sieci ciep?owniczej zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wynik?ymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem kosztów zwi?zanych z realizacj przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6. 2 Zabezpieczenie ca?o?ci materia?ów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. Materia?y konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac budowy w ca?o?ci Wykonawca. Materia?y musz by fabrycznie nowe, nieu?ywane, posiadaj?ce gwarancje producenta, spe?nia wymogi Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z pó?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz musz posiada deklaracje zgodno?ci z norm lub aprobat techniczn (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed
   1. 7.2013 r.) lub kopie deklaracji w?a?ciwo?ci u?ytkowych zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po
   1. 7.2013 r.) oraz musz spe?nia normy ekologiczne UE okre?lone w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego W sprawie wykazu norm zharmonizowanych. Ka?da partia materia?ów musi by przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiaj?cego. Czynno? t nale?y dokona poprzez sporz?dzenie stosownego dokumentu. Przy ka?dorazowym odbiorze materia?ów nale?y przekaza Inspektorowi nadzoru stosowne dokumenty potwierdzaj?ce spe?nienie wymaga Ustawy z dnia 16.4.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 1570 z pó?n. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy tj. m.in. deklaracje zgodno?ci lub kopie deklaracji w?a?ciwo?ci u?ytkowych, aprobaty techniczne. Szczegó?owy opis zamówienia znajduje si w SIWZ i w za??cznikach.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 31/05/2019 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.01.06.02-00-0007/16
II.2.14) Informations complémentaires Informacje dodatkowe dotycz?ce przedmiotu zamówienia, a tak?e szczegó?owy opis zamówienia znajduje si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
W niniejszym post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, którzy spe?niaj ??cznie nast?puj?ce warunki dotycz?ce:
   1.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej wykonanie zamówienia. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 200 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie tysi?cy PLN) b) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na kwot sumy gwarancyjnej minimum 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy PLN). Do przeliczenia warto?ci finansowej okre?lonej w nin. punkcie a wyst?puj?cej w innej walucie ni PLN, Zamawiaj?cy na potrzeby oceny spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli w tym dniu kursu nie og?oszono, to wed?ug tabeli kursów ?rednich NBP ostatnio przed t dat og?oszonych. W celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt
   2. 1 - Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych dokumentów i o?wiadcze?:
   1.  Informacj banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 200 000,00 PLN (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych)
   2.  Dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, na sum gwarancyjn 500 000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych). Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów jak wy?ej, mo?e z?o?y inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. Do przeliczenia warto?ci finansowej okre?lonej w nin. punkcie a wyst?puj?cej w innej walucie ni PLN, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli w tym dniu kursu nie og?oszono, to wed?ug tabeli kursów ?rednich NBP ostatnio przed t dat og?oszonych.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
W niniejszym post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, którzy spe?niaj ??cznie nast?puj?ce warunki dotycz?ce
   1.  Zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) wykona nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na wybudowaniu sieci ciep?owniczej z rur preizolowanych. b) dysponuje lub b?dzie dysponowa odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególno?ci ?e: - kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze cieplnych bez ogranicze oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie. Uwaga: Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie si uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia
   7. 7.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z pó?n. zm.) oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im inne wa?ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów. Wobec osób z krajów cz?onkowskich Unii Europejskiej wymaga si posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przys?ugiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmuj?cych prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze cieplnych. W celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w Rozdziale VII SIWZ pkt
   2. 2. - Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych dokumentów i o?wiadcze?: 1 Wykaz robót budowlanych zawieraj?cy informacje, ?e Wykonawca nie wcze?niej i w okresie ostatnich 5 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na wybudowaniu sieci ciep?owniczej z rur preizolowanych i z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - inne dokumenty. 2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrole jako?ci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powy?szy wykaz dotyczy kierownika robót, który b?dzie bra udzia w realizacji zamówienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp o udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu;
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego Podstawy wykluczenia Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si Wykonawców, którzy podlegaj wykluczeniu na podstawie przepisów: - art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Ustawy Pzp, przy czym w tym post?powaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, je?eli osoba, o której mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d., - art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. Szczegó?owy opis zasad i kryteriów udzia?u znajduje si w SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Wykonawca ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zamówienia zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 19 500,00 PLN (s?ownie: dziewi?tna?cie tysi?cy pi??set PLN). Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do dnia
   4. 9.2018 r. do godziny 13:00. Wymagany minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi na wykonany przedmiot zamówienia: 24 miesi?ce licz?c od daty podpisania protoko?u odbioru ko?cowego przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, z wy??czeniem urz?dze i produktów obj?tych gwarancj producenta. Okres r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy równy jest okresowi gwarancji. Gwarancja i r?kojmia zgodnie z warunkami okre?lonymi w Za??czniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy. Szczegó?y dotycz?ce wadium i gwarancji znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
 
1.Rozliczenie robót dokonane b?dzie fakturami cz??ciowymi za wykonane etapy robót okre?lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz faktur ko?cow?.
   2.  Faktury cz??ciowe Wykonawca musi przedk?ada Zamawiaj?cemu w ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym terminach,
   3.  Podstaw do wystawienia faktur cz??ciowych b?d zaakceptowane bez uwag protoko?y odbioru etapów robót podpisane przez Strony,
   4.  Ostateczne rozliczenie nast?pi faktur ko?cow?, która b?dzie op?acona po zako?czeniu przedmiotu umowy i obejmowa b?dzie wynagrodzenie za ostatnie elementy robót i pozosta?e nieop?acone nale?no?ci za wcze?niej wykonane i odebrane etapy robót.
   5.  Faktura ko?cowa zostanie wystawiona w oparciu o zaakceptowany bez uwag protokó odbioru ko?cowego podpisany przez Strony.
   6.  Termin p?atno?ci: do 30 dni od daty dostarczenia prawid?owo wystawionej faktury, z zastrze?eniem postanowie § 11 pkt. 3 i 4
   7.  Nale?no? zostanie przekazana na konto Wykonawcy. Szczegó?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia (dotyczy spó?ki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca si aby Pe?nomocnikiem by jeden z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, ka?dy z warunków okre?lonych w SIWZ. winien spe?nia co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Natomiast przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia musi posiada do?wiadczenie w zakresie okre?lonym w SIWZ, z tym ?e wymóg posiadania tego do?wiadczenia dotyczy wykonawców zamierzaj?cych bezpo?rednio realizowa zamówienie. ?aden z Wykonawców nie mo?e podlega wykluczeniu na zasadach okre?lonych w SIWZ.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owy warunki realizacji umowy znajduj si w SIWZ oraz za??cznikach do SIWZ, w szczególno?ci w Za??czniku nr 4 - Wzór umowy na roboty budowlane.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 04/09/2018 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 02/11/2018
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 04/09/2018 Heure locale: 13:30 Lieu:
Publiczne otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, ul. Ks. J. Schulza 5, budynek A - pokój 11, POLSKA. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
W sprawach nieuregulowanych w SIWZ maj zastosowanie przepisy Ustawy Pzp.
   2.  Do czynno?ci podejmowanych przez Zamawiaj?cego i Wykonawców w post?powaniu o udzielenie zamówienia stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego, je?eli przepisy Ustawy Pzp nie stanowi inaczej.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo uniewa?nienia post?powania o udzielenie zamówienia W przypadku, gdy nie zostan mu przyznane ?rodki pochodz?ce z bud?etu Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spójno?ci, które Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Integraln cz??ci niniejszej siwz s za??czniki. Za?. nr 1 - Projekt Wykonawczy Za?. nr 2 - formularz JEDZ Za?. nr 3 - Formularz - "Oferta" Za?. nr 4 - Wzór umowy na roboty budowlane
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom maj?cym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy Pzp.
   2.  Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy Pzp, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami Ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy, pod rygorem odrzucenia odwo?ania, przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6.  i
   7.  wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wniosków. 11. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 12. Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI Ustawy Pzp. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14. Pozosta?e postanowienia dotycz?ce skargi zawarte s w Dziale VI Ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/07/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45236000 - Travaux de nivelage