Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction

2020/S 68-162512  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 March╚ de travaux - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction 2020/S 068-162512 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp█?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Ks. J. Schulza 5 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Code postal: 85-315 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl T╚l╚phone: +48 523045369/387/279 Fax: +48 523045470 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Budowa, monta?, pod??czenie i uruchomienie w?z?█w cieplnych zad. 97 ˝ ul. Wyzwolenia bud. C i zad. 99 ul. Frydrychowicza bud. 15 oraz 16 i 17 w Bydgoszczy
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Budowa, monta?, pod??czenie i uruchomienie w?z?█w cieplnych zad. 97 ˝ ul. Wyzwolenia bud. C i zad. 99 ul. Frydrychowicza bud. 15 oraz 16 i 17 w Bydgoszczy dla projektu pn. ĐBudowa sieci ciep?owniczej na terenie miasta Bydgoszczy umo?liwiaj?cej wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracjiţ, przewidzianego do wsp█?finansowania ze ?rodk█w Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie Emisyjno?ci Gospodarki, Dzia?anie
   1. 6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciep?a i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciep?o u?ytkowe, Poddzia?anie
   1. 6.2 Sieci ciep?ownicze i ch?odnicze dla ?r█de wysokosprawnej kogeneracji Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? z?o?enia ofert cz??ciowych. Zam█wienie podzielono na 3 cz??ci, wyszczeg█lnionych w poni?szej tabeli. Oferent mo?e z?o?y ofert na dowoln liczb cz??ci.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wyzwolenia budynek C
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 45310000 45320000 45321000 45330000 45331000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zam█wienia obejmuje: Budow?, monta?, pod??czenie i uruchomienie w?z?█w cieplnych dla budynk█w zlokalizowanych w Bydgoszczy: Wyzwolenia budynek C, w?ze dwufunkcyjny. Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa. Budynek 15 posiada cz?? us?ugow?. UWAGA Nale?y zastosowa w?a?ciw stawk VAT, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Zam█wienie nie obejmuje rob█t budowlanych polegaj?cych na przystosowaniu pomieszczenia w?z?a (np. glazura, drzwi). Roboty budowlane nale?y wykona zgodnie z: 1 Projektami wykonawczymi zwanymi dalej PW, stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do SIWZ. 2 Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp i za?o?eniami techniczno - eksploatacyjnymi do wykonania w?z?a cieplnego, stanowi?cymi za??cznik nr 5 do SIWZ. 3 Zapisami SIWZ i umowy. Realizacja przedmiotu zam█wienia obejmuje w szczeg█lno?ci: 1 Wykonanie w?z?a cieplnego z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem (opomiarowaniem, zabezpieczeniami itp.), izolacj?, AKPiA i telemetri?, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wynik?ymi w trakcie realizacji zam█wienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem koszt█w zwi?zanych z realizacj przedmiotu zam█wienia, 2 Zabezpieczenie ca?o?ci materia?█w koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zam█wienia, 3 Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z wytycznymi do budowy w?z?█w wraz z bednark?, 4 Pod??czenie rozdzielnicy elektrycznej i rozprowadzenie niezb?dnej instalacji elektrycznej, AKPiA i odgromowej, podlegaj?cych odbiorowi, 5 Monta?, pod??czenie i uruchomienie w?z?a cieplnego do instalacji technologicznej (c.o., c.w.u. z.w.u, cyrkul.), elektrycznej w?z?a i AKPiA, 6 Wykonawca powinien uwzgl?dni pe?en zakres prac elektrycznych i AKPiA, umo?liwiaj?cych uruchomienie w?z?a, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, 7 Przeprowadzenie instrukta?u dla u?ytkownika wybudowanego w?z?a, 8 Opracowanie i uzgodnienie w KPEC (Dzia RW ˝ Dzia Warunk█w i Dokumentacji) instrukcji eksploatacji do wybudowanego w?z?a. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera uzgodnion przez KPEC instrukcj eksploatacji wybudowanego w?z?a wraz z protoko?em z uzgodnienia, 9 Zastosowanie urz?dze AKPiA komunikuj?cych si z systemem monitoringu stosowanym w KPEC poprzez protok█ Modbus TCP, 10 Dokonanie wst?pnej regulacji i parametryzacji regulator█w oraz wprowadzenie nastaw projektowych, 11 Dokonanie wst?pnej regulacji pompy CO i konfiguracji do systemu monitoringu KPEC, 12 Sporz?dzenie protoko?u uruchomienia AKPiA wraz z map rejestr█w parametr█w do systemu monitoringu KPEC, 13 Sporz?dzenie zestawienia g?█wnych urz?dze wybudowanego w?z?a (z podaniem parametr█w technicznych, typ█w, producenta oraz ilo?ci) i przekazanie w wersji edytowalnej do dzia?u TI (e-mail: inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) najp█?niej w dniu odbioru ko?cowego. 14 Dostarczenie Zamawiaj?cemu dokumentacji powykonawczej sporz?dzonej przez uprawnionych: projektanta i sprawdzaj?cego (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej) ˝ wg za??cznika nr 4 do umowy. Pr█by i odbi█r ko?cowy urz?dze w?z?a cieplnego powinny by przeprowadzane przy udziale upowa?nionych przedstawicieli stron Odbiorc█w/Zarz?dc█w, kt█re zostan pisemnie powiadomione przynajmniej trzy dni przed wyznaczon dat odbioru lub pr█b i zostan zako?czone podpisaniem protoko?u zdawczo-odbiorczego. Materia?y w tym liczniki ciep?a, regulatory r█?nicy ci?nie konieczne do wykonania przedmiotu zam█wienia zakupuje, dostarcza i zabezpiecza na plac budowy w ca?o?ci Wykonawca. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ. inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/08/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POIS.01.06.02-00-0007/16-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Frydrychowicza budynek 15
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 45310000 45320000 45321000 45330000 45331000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zam█wienia obejmuje: Budow?, monta?, pod??czenie i uruchomienie w?z?█w cieplnych dla budynk█w zlokalizowanych w Bydgoszczy: Frydrychowicza budynek 15, w?ze dwufunkcyjny. Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa. UWAGA Nale?y zastosowa w?a?ciw stawk VAT, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Zam█wienie nie obejmuje rob█t budowlanych polegaj?cych na przystosowaniu pomieszczenia w?z?a (np. glazura, drzwi). Roboty budowlane nale?y wykona zgodnie z: 1 Projektami wykonawczymi zwanymi dalej PW, stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do SIWZ. 2 Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp i za?o?eniami techniczno - eksploatacyjnymi do wykonania w?z?a cieplnego, stanowi?cymi za??cznik nr 5 do SIWZ. 3 Zapisami SIWZ i umowy. Realizacja przedmiotu zam█wienia obejmuje w szczeg█lno?ci: 1 Wykonanie w?z?a cieplnego z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem (opomiarowaniem, zabezpieczeniami itp.), izolacj?, AKPiA i telemetri?, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wynik?ymi w trakcie realizacji zam█wienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem koszt█w zwi?zanych z realizacj przedmiotu zam█wienia, 2 Zabezpieczenie ca?o?ci materia?█w koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zam█wienia, 3 Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z wytycznymi do budowy w?z?█w wraz z bednark?, 4 Pod??czenie rozdzielnicy elektrycznej i rozprowadzenie niezb?dnej instalacji elektrycznej, AKPiA i odgromowej, podlegaj?cych odbiorowi, 5 Monta?, pod??czenie i uruchomienie w?z?a cieplnego do instalacji technologicznej (c.o., c.w.u. z.w.u, cyrkul.), elektrycznej w?z?a i AKPiA, 6 Wykonawca powinien uwzgl?dni pe?en zakres prac elektrycznych i AKPiA, umo?liwiaj?cych uruchomienie w?z?a, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, 7 Przeprowadzenie instrukta?u dla u?ytkownika wybudowanego w?z?a, 8 Opracowanie i uzgodnienie w KPEC (Dzia RW ˝ Dzia Warunk█w i Dokumentacji) instrukcji eksploatacji do wybudowanego w?z?a. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera uzgodnion przez KPEC instrukcj eksploatacji wybudowanego w?z?a wraz z protoko?em z uzgodnienia, 9 Zastosowanie urz?dze AKPiA komunikuj?cych si z systemem monitoringu stosowanym w KPEC poprzez protok█ Modbus TCP, 10 Dokonanie wst?pnej regulacji i parametryzacji regulator█w oraz wprowadzenie nastaw projektowych, 11 Dokonanie wst?pnej regulacji pompy CO i konfiguracji do systemu monitoringu KPEC, 12 Sporz?dzenie protoko?u uruchomienia AKPiA wraz z map rejestr█w parametr█w do systemu monitoringu KPEC, 13 Sporz?dzenie zestawienia g?█wnych urz?dze wybudowanego w?z?a (z podaniem parametr█w technicznych, typ█w, producenta oraz ilo?ci) i przekazanie w wersji edytowalnej do dzia?u TI (e-mail: inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) najp█?niej w dniu odbioru ko?cowego. 14 Dostarczenie Zamawiaj?cemu dokumentacji powykonawczej sporz?dzonej przez uprawnionych: projektanta i sprawdzaj?cego (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej) ˝ wg za??cznika nr 4 do umowy. Pr█by i odbi█r ko?cowy urz?dze w?z?a cieplnego powinny by przeprowadzane przy udziale upowa?nionych przedstawicieli stron Odbiorc█w/Zarz?dc█w, kt█re zostan pisemnie powiadomione przynajmniej trzy dni przed wyznaczon dat odbioru lub pr█b i zostan zako?czone podpisaniem protoko?u zdawczo-odbiorczego. Materia?y w tym liczniki ciep?a, regulatory r█?nicy ci?nie konieczne do wykonania przedmiotu zam█wienia zakupuje, dostarcza i zabezpiecza na plac budowy w ca?o?ci Wykonawca. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ. inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/09/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POIS.01.06.02-00-0007/16-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Frydrychowicza budynek 16 i 17
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45300000 45310000 45320000 45321000 45330000 45331000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zam█wienia obejmuje: Budow?, monta?, pod??czenie i uruchomienie w?z?█w cieplnych dla budynk█w zlokalizowanych w Bydgoszczy: Frydrychowicza budynek 15, w?ze dwufunkcyjny. Dla ka?dej cz??ci zostanie podpisana odr?bna umowa. UWAGA Nale?y zastosowa w?a?ciw stawk VAT, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Zam█wienie nie obejmuje rob█t budowlanych polegaj?cych na przystosowaniu pomieszczenia w?z?a (np. glazura, drzwi). Roboty budowlane nale?y wykona zgodnie z: 1 Projektami wykonawczymi zwanymi dalej PW, stanowi?cymi Za??cznik nr 4 do SIWZ. 2 Zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp i za?o?eniami techniczno - eksploatacyjnymi do wykonania w?z?a cieplnego, stanowi?cymi za??cznik nr 5 do SIWZ. 3 Zapisami SIWZ i umowy. Realizacja przedmiotu zam█wienia obejmuje w szczeg█lno?ci: 1 Wykonanie w?z?a cieplnego z niezb?dnym oprzyrz?dowaniem (opomiarowaniem, zabezpieczeniami itp.), izolacj?, AKPiA i telemetri?, zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wynik?ymi w trakcie realizacji zam█wienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem koszt█w zwi?zanych z realizacj przedmiotu zam█wienia, 2 Zabezpieczenie ca?o?ci materia?█w koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zam█wienia, 3 Wykonanie rozdzielnicy elektrycznej zgodnie z wytycznymi do budowy w?z?█w wraz z bednark?, 4 Pod??czenie rozdzielnicy elektrycznej i rozprowadzenie niezb?dnej instalacji elektrycznej, AKPiA i odgromowej, podlegaj?cych odbiorowi, 5 Monta?, pod??czenie i uruchomienie w?z?a cieplnego do instalacji technologicznej (c.o., c.w.u. z.w.u, cyrkul.), elektrycznej w?z?a i AKPiA, 6 Wykonawca powinien uwzgl?dni pe?en zakres prac elektrycznych i AKPiA, umo?liwiaj?cych uruchomienie w?z?a, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, 7 Przeprowadzenie instrukta?u dla u?ytkownika wybudowanego w?z?a, 8 Opracowanie i uzgodnienie w KPEC (Dzia RW ˝ Dzia Warunk█w i Dokumentacji) instrukcji eksploatacji do wybudowanego w?z?a. Dokumentacja powykonawcza winna zawiera uzgodnion przez KPEC instrukcj eksploatacji wybudowanego w?z?a wraz z protoko?em z uzgodnienia, 9 Zastosowanie urz?dze AKPiA komunikuj?cych si z systemem monitoringu stosowanym w KPEC poprzez protok█ Modbus TCP, 10 Dokonanie wst?pnej regulacji i parametryzacji regulator█w oraz wprowadzenie nastaw projektowych, 11 Dokonanie wst?pnej regulacji pompy CO i konfiguracji do systemu monitoringu KPEC, 12 Sporz?dzenie protoko?u uruchomienia AKPiA wraz z map rejestr█w parametr█w do systemu monitoringu KPEC, 13 Sporz?dzenie zestawienia g?█wnych urz?dze wybudowanego w?z?a (z podaniem parametr█w technicznych, typ█w, producenta oraz ilo?ci) i przekazanie w wersji edytowalnej do dzia?u TI (e-mail: inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl) najp█?niej w dniu odbioru ko?cowego. 14 Dostarczenie Zamawiaj?cemu dokumentacji powykonawczej sporz?dzonej przez uprawnionych: projektanta i sprawdzaj?cego (2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej) ˝ wg za??cznika nr 4 do umowy. Pr█by i odbi█r ko?cowy urz?dze w?z?a cieplnego powinny by przeprowadzane przy udziale upowa?nionych przedstawicieli stron Odbiorc█w/Zarz?dc█w, kt█re zostan pisemnie powiadomione przynajmniej trzy dni przed wyznaczon dat odbioru lub pr█b i zostan zako?czone podpisaniem protoko?u zdawczo-odbiorczego. Materia?y w tym liczniki ciep?a, regulatory r█?nicy ci?nie konieczne do wykonania przedmiotu zam█wienia zakupuje, dostarcza i zabezpiecza na plac budowy w ca?o?ci Wykonawca. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ. inwestycje@kpec.bydgoszcz.pl
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 30/09/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
POIS.01.06.02-00-0007/16-00
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W niniejszym post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj ??cznie nast?puj?ce warunki dotycz?ce: Sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej wykonanie zam█wienia. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni?: Cz?? 1 - Wyzwolenia budynek C: 39 000,00 z?, Cz?? 2 - Frydrychowicza budynek 15: 32 000,00 z Cz?? 3 - Frydrychowicza budynek 16 i 17: 41 000,00 z Wykonawca sk?adaj?cy ofert dla wi?cej ni jednego zadania zobowi?zany jest przed?o?y dokument/y na sum warto?ci wymaganych dla oferowanych zada?. b) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na kwot sumy gwarancyjnej minimum: Cz?? 1 - Wyzwolenia budynek C: 88 000,00 z Cz?? 2 - Frydrychowicza budynek 15: 72 000,00 z Cz?? 3 - Frydrychowicza budynek 16 i 17: 92 000,00 z Polisa musi obowi?zywa w dniu jej przed?o?enia Zamawiaj?cemu. Kwota sumy gwarancyjnej polisy powinna odpowiada najwy?szej kwocie sumy gwarancyjnej na jakie sk?adane s oferty. Do przeliczenia warto?ci finansowej okre?lonej w nin. punkcie a wyst?puj?cej w innej walucie ni PLN, Zamawiaj?cy na potrzeby oceny spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli w tym dniu kursu nie og?oszono, to wed?ug tabeli kurs█w ?rednich NBP ostatnio przed t dat og?oszonych. W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP i odpowiednio w SIWZ ˝ Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych dokument█w i o?wiadcze?:
   1.  Informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej,
   2.  Dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia. Polisa musi obowi?zywa w dniu jej przed?o?enia Zamawiaj?cemu. Kwota sumy gwarancyjnej polisy powinna odpowiada najwy?szej kwocie sumy gwarancyjnej na jakie sk?adane s oferty. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokument█w jak wy?ej, mo?e z?o?y inny dokument, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. Do przeliczenia warto?ci finansowej okre?lonej w nin. punkcie a wyst?puj?cej w innej walucie ni PLN, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli w tym dniu kursu nie og?oszono, to wed?ug tabeli kurs█w ?rednich NBP ostatnio przed t dat og?oszonych. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W niniejszym post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj ??cznie nast?puj?ce warunki dotycz?ce: Zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) wykona nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na budowie instalacji technicznych o zbli?onej lub to?samej konstrukcji i przeznaczeniu. b) dysponuje lub b?dzie dysponowa odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia, w szczeg█lno?ci wyka?e dysponowaniem osob?: ˇ kierownika budowy posiadaj?cego wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze cieplnych bez ogranicze oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie oraz przynale?y do w?a?ciwej okr?gowej Izby In?ynier█w Budownictwa. Uwaga: Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie si uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ˝ Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im inne wa?ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze?niej obowi?zuj?cych przepis█w. Wobec os█b z kraj█w cz?onkowskich Unii Europejskiej wymaga si posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przys?ugiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmuj?cych prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze cieplnych. W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy i odpowiednio w SIWZ ˝ Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych dokument█w i o?wiadcze?:
   1.  Wykaz rob█t budowlanych zawieraj?cy informacje, ?e Wykonawca nie wcze?niej i w okresie ostatnich 5 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na budowie instalacji technicznych o zbli?onej lub to?samej konstrukcji i przeznaczeniu wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych roboty te zosta?y wykonane z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty. Natomiast w przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie mo?e z?o?y wymaganych przez Zamawiaj?cego ww. dokument█w (referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane), Zamawiaj?cy mo?e dopu?ci z?o?enie przez Wykonawc innych odpowiednich dokument█w.
   2.  Wykaz os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrole jako?ci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy PZP o udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu;
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc█w, kt█rzy podlegaj wykluczeniu na podstawie przepis█w:
   1.  art. 24 ust. 1 pkt 12 ˝ 23 Ustawy PZP, przy czym w tym post?powaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, je?eli osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.:
   2.  art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy PZP. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wykonawca ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zam█wienia zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: Cz?? 1 - Wyzwolenia budynek C: 2 900,00 z Cz?? 2 - Frydrychowicza budynek 15: 2 400,00 z Cz?? 3 - Frydrychowicza budynek 16 i 17: 3 000,00 z Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert Wymagany minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi na wykonany przedmiot zam█wienia: 24 miesi?ce. Okres gwarancji jako?ci i r?kojmi liczony jest od daty podpisania protoko?u odbioru ko?cowego przedmiotu zam█wienia. Okres r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy r█wny jest okresowi gwarancji. Gwarancja i r?kojmia zgodnie z warunkami okre?lonymi w Za??czniku nr 3 do SIWZ- Wz█r umowy. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zam█wienia nast?pi na podstawie faktury ko?cowej. Przewiduje si fakturowanie jedn faktur za dane zadanie po zako?czeniu wszystkich rob█t. KPEC sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zam█wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub us?ugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), umo?liwia wykonawcy wysy?anie ustruktu-ryzowanych faktur do zamawiaj?cego za po?rednictwem systemu teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dost?pna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i posiada status du?ego przedsi?biorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdzia?aniu nadmiernym op█?nieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z p█?n. zm.) Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ, w szczeg█lno?ci w za??czniku nr 3 - Wz█r umowy. https://efaktura.gov.pl/
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia (dotyczy sp█?ki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. Zaleca si aby Pe?nomocnikiem by jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, ka?dy z warunk█w okre?lonych w Cz??ci VII SIWZ pkt
   2. 1 i
   2. 2 winien spe?nia co najmniej jeden z tych Wykonawc█w albo wszyscy wsp█lnie. Natomiast przynajmniej jeden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia musi posiada do?wiadczenie w zakresie okre?lonym w Cz??ci VII SIWZ pkt
   2. 2 a) lub
   2. 2 b), z tym ?e wym█g posiadania tego do?wiadczenia dotyczy wykonawc█w zamierzaj?cych bezpo?rednio realizowa zam█wienie. ?aden z Wykonawc█w nie mo?e podlega wykluczeniu. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?y realizacji umowy znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ, w szczeg█lno?ci w za??czniku nr 3 - Wz█r umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 05/07/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 13:05 Lieu:
Publiczne otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, budynek A, pok█j nr 11. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Szczeg█?y dotycz?ce realizacja zadania znajduj si w SIWZ i za??cznikach: Za??cznik nr 1 do SIWZ ˝ Formularz JEDZ Za??cznik nr 2 do SIWZ ˝ Formularz oferty Za??cznik nr 3 do SIWZ ˝ Wz█r umowy na roboty budowlane Za??cznik nr 4 do SIWZ ˝ Dokumentacja projektowa w?z?█w Za??cznik nr 5 do SIWZ - Za?o?enia techniczno - eksploatacyjne do wykonania w?z?a cieplnego.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom maj?cym interes w uzyskaniu zam█wienia, kt█rzy ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy PZP przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy PZP
   2.  Na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy PZP, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Ustawy PZP, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy, pod rygorem odrzucenia odwo?ania, przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do jego wniesienia w taki spos█b aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zadanie drugie Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wniosk█w. 11. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 12. Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy Dzia?u VI Ustawy PZP. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. poz. 1481) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 14. Pozosta?e postanowienia dotycz?ce skargi zawarte s w Dziale VI Ustawy PZP. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45300000 - Travaux d'Úquipement du bÔtiment 
45310000 - Travaux d'Úquipement Úlectrique 
45320000 - Travaux d'isolation 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matÚriel de chauffage, de ventilation et de climatisation