Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction

2020/S 68-162517  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 March╚ de travaux - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction 2020/S 068-162517 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Travaux
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp█?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Ks. J. Schulza 5 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Code postal: 85-315 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl T╚l╚phone: +48 523045369/387/279 Fax: +48 523045470 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Budowa przy??cza ciep?owniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chodkiewicza 39 w Bydgoszczy
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de march╚ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest: Budowa przy??cza ciep?owniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chodkiewicza 39 w Bydgoszczy wed?ug projektu oraz wykonanie wszelkich niezb?dnych prac i uzgodnie zwi?zanych z realizacj (w tym wycinki, nasadzenia zast?pcze), dotyczy r█wnie odp?atnych i nieodp?atnych zaj? teren█w. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 45200000 45231000 45231110 45232140 45233000 45112710 45236000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL613 Lieu principal d'ex╚cution:
Bydgoszcz, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zakres zam█wienia obejmuje m.in.: a) budow przy??cza ciep?owniczego z rur preizolowanych o ?rednicy 2 x 48,3/110 oko?o 20,6 mb wraz z systemem nadzoru (sygnalizacji stan█w awarii) wraz z kanalizacj teletechniczn 2 x HDPE DN 40 do pomieszczenia w?z?a cieplnego; Budow przy??cza nale?y zako?czy w pomieszczeniu w?z?a pierwszymi zaworami odcinaj?cymi oraz wykona spink sieciow wraz z manometrem. Nale?y przewidzie monta kryzy na spince sieciowej (otw█r min. 2 mm) oraz ko?nierzy za?lepiaj?cych za pierwszymi zaworami odcinaj?cymi. Prace prowadzone b?d na dzia?kach nr 153/5, 380/6, obr?b 177 w Bydgoszczy; b) budow studni zaworowej; c) przywr█cenie terenu do stanu pierwotnego; d) formalne zako?czenie zadania wg prawa budowlanego (zg?oszenie o zako?czeniu/ pozwolenia na u?ytkowanie) je?li jest wymagane. Szczeg█?owy zakres zadania zawarty zosta w dokumentacji projektowej stanowi?cej za??cznik nr 1 do SIWZ. Uwagi:
   1.  Je?eli w dokumentacji projektowej znajduj si znaki towarowe lub nazwy w?asne, to uzna nale?y ?e ?wiadcz one o jako?ci materia?█w/urz?dze i maj jedynie charakter pomocniczy dla okre?lenia podstawowych parametr█w i cech zastosowanych materia?█w/urz?dze?. W takim przypadku Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza sk?adanie ofert, kt█rych poszczeg█lne materia?y/urz?dzenia wymienione w dokumentacji projektowej mog by zast?pione materia?ami/urz?dzeniami r█wnowa?nymi. Za produkty r█wnowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, kt█re posiadaj nie gorsze parametry techniczne, ni te kt█re wskazuj nazwy w?asne, a zastosowanie ich w ?aden spos█b nie wp?ynie na prawid?owe funkcjonowanie rozwi?za technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
   2.  Badanie spaw█w nale?y przeprowadzi metod nieniszcz?c (100 % spaw█w) minimum ultrad?wi?kow?, chyba ?e projekt przewiduje metod o wi?kszej dok?adno?ci (np. radiograficzn?).
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany uwzgl?dni w cenie oferty: ´ wykonanie szczelnych przej? ?a?cuchowych w miejscu wej?cia ruroci?g█w do budynku (przez ?cian zewn?trzn?), ´ u?o?enie betonowych p?yt odci??aj?cych nad ruroci?gami przy??cza w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniej?ce: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie ruroci?g█w wynosi mniej ni 70 cm, nawet je?eli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej.
   4.  Zamawiaj?cy prosi o z?o?enie wraz z ofert kosztorysu ofertowego, kt█ry b?dzie mia charakter informacyjny i pomocniczy. Niez?o?enie kosztorysu nie jest podstaw do odrzucenia oferty. Przedmiot zam█wienia nale?y wykona zgodnie z:
   1.  projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym, zwanym dalej PW stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SIWZ;
   2.  zestawieniem materia?█w ˝ pomocniczo;
   3.  zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cymi zapisami Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp;
   4.  zapisami SIWZ i umowy. Realizacja przedmiotu zam█wienia obejmuje w szczeg█lno?ci:
   1.  wykonanie wskazanego w pkt III/1 przy??cza cieplnego zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wynik?ymi w trakcie realizacji zam█wienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem koszt█w zwi?zanych z realizacj przedmiotu zam█wienia, o kt█rych mowa w pkt III/6;
   2.  zabezpieczenie ca?o?ci materia?█w koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zam█wienia. Materia?y konieczne do wykonania przedmiotu zam█wienia zakupuje i dostarcza na plac budowy w ca?o?ci Wykonawca. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 24/08/2020 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W niniejszym post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj ??cznie nast?puj?ce warunki dotycz?ce: sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniaj?cej wykonanie zam█wienia. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 20 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy PLN); b) jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na kwot sumy gwarancyjnej minimum 46 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci sze? tysi?cy PLN). Do przeliczenia warto?ci finansowej okre?lonej w nin. punkcie a wyst?puj?cej w innej walucie ni PLN, Zamawiaj?cy na potrzeby oceny spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli w tym dniu kursu nie og?oszono, to wed?ug tabeli kurs█w ?rednich NBP ostatnio przed t dat og?oszonych. W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp i odpowiednio w SIWZ ˝ Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych dokument█w i o?wiadcze?:
   1.  informacj banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow w wysoko?ci nie mniejszej ni 20 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy PLN);
   2.  dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia, na sum gwarancyjn 46 000,00 PLN (s?ownie: czterdzie?ci sze? tysi?cy PLN). Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokument█w jak wy?ej, mo?e z?o?y inny dokument, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. Do przeliczenia warto?ci finansowej okre?lonej w nin. punkcie a wyst?puj?cej w innej walucie ni PLN, Zamawiaj?cy zastosuje ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego, z dnia publikacji og?oszenia o zam█wieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej, a je?eli w tym dniu kursu nie og?oszono, to wed?ug tabeli kurs█w ?rednich NBP ostatnio przed t dat og?oszonych. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W niniejszym post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj ??cznie nast?puj?ce warunki dotycz?ce: Zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: a) wykona nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na wykonaniu przy??cza ciep?owniczego z rur preizolowanych; b) dysponuje lub b?dzie dysponowa odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zam█wienia, w szczeg█lno?ci ?e: ˇ kierownik budowy posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze cieplnych oraz posiada prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie. Uwaga: Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie si uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ˝ Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze?nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z dnia 24 wrze?nia 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im inne wa?ne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcze?niej obowi?zuj?cych przepis█w. Wobec os█b z kraj█w cz?onkowskich Unii Europejskiej wymaga si posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przys?ugiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmuj?cych prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze cieplnych. W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i odpowiednio w SIWZ ˝ Wykonawca na wezwanie Zamawiaj?cego zobowi?zany jest do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia, nast?puj?cych dokument█w i o?wiadcze?:
   1.  wykaz rob█t budowlanych zawieraj?cy informacje, ?e Wykonawca nie wcze?niej i w okresie ostatnich 5 lat, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegaj?ce na wykonaniu przy??cza ciep?owniczego z rur preizolowanych i z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te roboty budowlane zosta?y wykonane nale?ycie, w szczeg█lno?ci informacji o tym czy roboty zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego roboty budowlane by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ inne dokumenty;
   2.  wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrole jako?ci lub kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powy?szy wykaz dotyczy kierownika budowy, kt█ry b?dzie bra udzia w realizacji zam█wienia i posiada wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej obejmuj?cej zakres sieci i urz?dze cieplnych oraz posiada prawo wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w opisanym zakresie. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp o udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu;
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego. Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc█w, kt█rzy podlegaj wykluczeniu na podstawie przepis█w:
   1.  art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy Pzp, przy czym w tym post?powaniu nie ma zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o kt█rym mowa w art. 24 ust 1 pkt 14, je?eli osoba, o kt█rej mowa w tym przepisie zosta?a skazana za przest?pstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.;
   2.  art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wykonawca ubiegaj?cy si o udzielenie niniejszego zam█wienia zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 1 400,00 PLN (s?ownie: tysi?c czterysta PLN). Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wymagany minimalny okres gwarancji jako?ci i r?kojmi na wykonany przedmiot zam█wienia: 24 miesi?ce licz?c od daty podpisania protoko?u odbioru ko?cowego przedmiotu zam█wienia na roboty budowlane, z wy??czeniem urz?dze i produkt█w obj?tych gwarancj producenta. Okres r?kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy r█wny jest okresowi gwarancji. Gwarancja i r?kojmia zgodnie z warunkami okre?lonymi w Za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ wz█r umowy. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Rozliczenie rob█t dokonane b?dzie faktur ko?cow?. Faktura ko?cowa zostanie wystawiona w oparciu o protok█ odbioru ko?cowego, nie zawieraj?cy ?adnych uwag, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i cz?onk█w komisji odbiorowej. KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zam█wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub us?ugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. poz. 2191), umo?liwia Wykonawcy wysy?anie ustrukturyzowanych faktur do Zamawiaj?cego za po?rednictwem systemu teleinformatycznego. Platforma elektronicznego fakturowania dost?pna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i posiada status du?ego przedsi?biorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzia?aniu nadmiernym op█?nieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z p█?n. zm.). Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ. https://efaktura.gov.pl/
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia (dotyczy sp█?ki cywilnej i konsorcjum) i w takim przypadku musz ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. Zaleca si aby Pe?nomocnikiem by jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, ka?dy z warunk█w okre?lonych w cz??ci VII SIWZ pkt
   2. 1 i
   2. 2. winien spe?nia co najmniej jeden z tych Wykonawc█w albo wszyscy wsp█lnie. Natomiast przynajmniej jeden z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia musi posiada do?wiadczenie w zakresie okre?lonym w cz??ci VII SIWZ pkt
   2. 2.a) lub
   2. 2.b), z tym ?e wym█g posiadania tego do?wiadczenia dotyczy Wykonawc█w zamierzaj?cych bezpo?rednio realizowa zam█wienie. ?aden z Wykonawc█w nie mo?e podlega wykluczeniu. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ, w szczeg█lno?ci w za??czniku nr 4 do SIWZ ˝ wz█r umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/05/2020 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 05/07/2020
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/05/2020 Heure locale: 13:20 Lieu:
Publiczne otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego, budynek A, pok█j nr 11. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Szczeg█?y dotycz?ce zam█wienia znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ: ˇ za??cznik nr 1 ˝ projekt wykonawczy, ˇ za??cznik nr 2 ˝ formularz JEDZ, ˇ za??cznik nr 3 ˝ formularz oferta, ˇ za??cznik nr 4 ˝ wz█r umowy na roboty budowlane.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom maj?cym interes w uzyskaniu zam█wienia, kt█rzy ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy, pod rygorem odrzucenia odwo?ania, przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do jego wniesienia w taki spos█b aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6.  i
   7.  wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wniosk█w. 11. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 12. Szczeg█?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI Ustawy Pzp. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 14. Pozosta?e postanowienia dotycz?ce skargi zawarte s w dziale VI ustawy Pzp. Szczeg█?y znajduj si w SIWZ i za??cznikach do SIWZ.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de prÚparation de chantier 
45112710 - Travaux d'amÚnagement paysager d'espaces verts 
45200000 - Travaux de construction complŔte ou partielle et travaux de gÚnie civil 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Úlectriques 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45232140 - Travaux de construction de rÚseaux de chauffage urbain 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revŕtement d'autoroutes, de routes 
45236000 - Travaux de nivelage