Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction

2020/S 124-304858  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction 2020/S 124-304858 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komunalne Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Spó?ka z o.o.
Adresse postale: ul. Ks. J. Schulza 5 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-315 Pays: Pologne Courriel: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl Téléphone: +48 523045369/387/279 Fax: +48 523045470 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl http://www.bip.kpec.bydgoszcz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa przy??cza ciep?owniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Pozna?skiej 25 w Bydgoszczy
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa przy??cza ciep?owniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Pozna?skiej 25 w Bydgoszczy" wed?ug projektu oraz wykonanie wszelkich niezb?dnych prac i uzgodnie zwi?zanych z realizacj (w tym wycinki, nasadzenia zast?pcze), dotyczy równie odp?atnych i nieodp?atnych zaj? terenów. Szczegó?owy opis znajduje si w SIWZ i w za??cznikach.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 153 357.89 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 Travaux de préparation de chantier 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 45231110 Travaux de pose de conduites 45232140 Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 45236000 Travaux de nivelage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exécution:
ul. Pozna?ska 25 w Bydgoszczy.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest: "Budowa przy??cza ciep?owniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Pozna?skiej 25 w Bydgoszczy" wed?ug projektu oraz wykonanie wszelkich niezb?dnych prac i uzgodnie zwi?zanych z realizacj (w tym wycinki, nasadzenia zast?pcze), dotyczy równie odp?atnych i nieodp?atnych zaj? terenów: a) budow przy??cza ciep?owniczego z rur preizolowanych o ?rednicy 2x 88,9/160 oko?o 18,00 mb i z rur preizolowanych o ?rednicy 2x60,3/125 oko?o 14,3 mb oraz z systemem nadzoru (sygnalizacji stanów awarii) wraz z kanalizacj teletechniczn 2x HDPE DN 40 do pomieszczenia w?z?a cieplnego. Teren nale?y przywróci do stanu istniej?cego; Prace prowadzone b?d na dzia?kach nr 32/5, 26 obr. 96 w Bydgoszczy; b) budow studni zaworowej; c) formalne zako?czenie zadania wg Prawa budowlanego (zg?oszenie o zako?czeniu / pozwolenia na u?ytkowanie) je?li jest wymagane. Szczegó?owy zakres zadania zawarty zosta w dokumentacji projektowej stanowi?cej za??cznik Nr 1 do SIWZ. Uwagi:
   1.  Je?eli w dokumentacji projektowej znajduj si znaki towarowe lub nazwy w?asne, to uzna nale?y ?e ?wiadcz one o jako?ci materia?ów/urz?dze i maj jedynie charakter pomocniczy dla okre?lenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materia?ów/urz?dze?. W takim przypadku Zamawiaj?cy informuje, ?e dopuszcza sk?adanie ofert, których poszczególne materia?y/urz?dzenia wymienione w dokumentacji projektowej mog by zast?pione materia?ami/urz?dzeniami równowa?nymi. Za produkty równowa?ne Zamawiaj?cy uzna te, które posiadaj nie gorsze parametry techniczne, ni te które wskazuj nazwy w?asne, a zastosowanie ich w ?aden sposób nie wp?ynie na prawid?owe funkcjonowanie rozwi?za technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
   2.  Badanie spawów nale?y przeprowadzi metod nieniszcz?c (100 % spawów) minimum ultrad?wi?kow?, chyba ?e projekt przewiduje metod o wi?kszej dok?adno?ci (np. radiograficzn?).
   3.  Wykonawca jest zobowi?zany uwzgl?dni w cenie oferty: - wykonanie szczelnych przej? ?a?cuchowych w miejscu wej?cia ruroci?gów do budynku (przez ?cian zewn?trzn?), - u?o?enie betonowych p?yt odci??aj?cych nad ruroci?gami przy??cza w miejscach zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi (projektowane i istniej?ce: parkingi, drogi, chodniki) gdy przykrycie ruroci?gów wynosi mniej ni 70 cm, nawet je?eli nie jest to przewidziane w dokumentacji projektowej. III/2. Przedmiot zamówienia nale?y wykona zgodnie z:
   2. 1. projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym, zwanym dalej PW stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SIWZ;
   2. 2. zestawieniem materia?ów - pomocniczo;
   2. 3. zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowi?zuj?cymi zapisami Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp;
   2. 4. zapisami SIWZ i umowy. III/3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególno?ci:
   3. 1. Wykonanie wskazanego w pkt III/1 przy??cza cieplnego zgodnie z dokumentami wskazanymi w pkt III/2 wraz z robotami towarzysz?cymi oraz robotami wynik?ymi w trakcie realizacji zamówienia nieprzewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z uwzgl?dnieniem kosztów zwi?zanych z realizacj przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt III/6.
   3. 2. Zabezpieczenie ca?o?ci materia?ów koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. Materia?y konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia zakupuje i dostarcza na plac budowy w ca?o?ci Wykonawca. Szczegó?owy opis znajduje si w SIWZ i w za??cznikach.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?y dotycz?ce zamówienia znajduj si w SIWZ i w za??cznikach do SIWZ. Zamawiaj?cy mo?e, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejno?ci dokona oceny ofert, a nast?pnie z bada?, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 077-182856
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Budowa przy??cza ciep?owniczego do budynku mieszkalnego przy ul. Pozna?skiej 25 w Bydgoszczy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PW ZIS Andrzej Majchrzak Adresse postale: ul. Szmaragdowa 12 Ville: ?ochowo Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 86-065 Pays: Pologne Courriel: majchrzak3@op.pl Téléphone: +48 602238467
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 115 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.W niniejszym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si elektronicznie za po?rednictwem platformy: www.platformazakupowa.pl, przy czym ofert wraz z za??cznikami nale?y z?o?y za po?rednictwem "Formularza sk?adania oferty" dost?pnego na www.platformazakupowa.pl w miejscu publikacji og?oszenia i dokumentacji przetargowej, natomiast dokumenty, o?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz przekazywanie informacji odbywa si za pomoc formularza "Wy?lij wiadomo??".
   2.  Link do post?powania dost?pny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy (www.bip.kpec.bydgoszcz.pl) w zak?adce "Platforma zakupowa" lub bezpo?rednio poprzez dedykowany profil KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy: www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz
   3.  We wszelkiej korespondencji zwi?zanej z niniejszym post?powaniem Zamawiaj?cy pos?uguj si znakiem sprawy.
   4.  Ofert?, dokumenty sk?adane przez Wykonawców oraz o?wiadczenia, w tym JEDZ, sporz?dza si pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Dokumenty elektroniczne lub ich elektroniczne kopie oraz o?wiadczenia sk?adane s przez Wykonawc za po?rednictwem platformy www.platformazakupowa.pl jako za??czniki. Zamawiaj?cy dopuszcza w szczególno?ci nast?puj?cy format przesy?anych danych: .pdf, .doc, .xls, .zip.
   6.  Sposób z?o?enia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a tak?e zasady korzystania z portalu, opisane zosta?y w "Instrukcji dla wykonawców" oraz w "Regulaminie internetowej platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o." dost?pnych pod adresem www.platformazakupowa.pl
   7.  Sposób sporz?dzenia dokumentów elektronicznych, o?wiadcze lub elektronicznych kopii dokumentów lub o?wiadcze musi by zgodny z wymaganiami okre?lonymi w rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie u?ycia ?rodków komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udost?pniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporz?dzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia.
   8.  W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii platformy www.platformazakupowa.pl, Zamawiaj?cy mo?e komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej pod adresem: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
   9.  Osobami uprawnionymi do porozumiewania si z Wykonawcami s?: Agata Budzy?ska, Izabela Smejlis, Magdalena Urban poprzez portal www.platformazakupowa.pl i formularz "Wy?lij wiadomo??". W przypadku, o którym mowa w pkt 5 powy?ej, z Zamawiaj?cym mo?na skontaktowa si poprzez adres: zamówienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl Pozosta?e informacje dodatkowe znajduj si w SIWZ i w za??cznikach do SIWZ: - Za?. nr 1 - Projekt wykonawczy, - Za?. nr 2 - Formularz JEDZ, - Za?. nr 3 - Formularz - "Oferta", - Za?. nr 4 - Wzór umowy na roboty budowlane. www.platformazakupowa.pl www.platformazakupowa.pl www.bip.kpec.bydgoszcz.pl www.platformazakupowa.pl/pn/kpec_bydgoszcz www.platformazakupowa.pl www.platformazakupowa.pl www.platformazakupowa.pl wienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl www.platformazakupowa.pl wienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom maj?cym interes w uzyskaniu zamówienia, którzy ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  Na podstawie art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp, przys?uguje odwo?anie.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?uj?cy, pod rygorem odrzucenia odwo?ania, przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do jego wniesienia w taki sposób aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt
   6.  i
   7.  wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 10. W przypadku wniesienia odwo?ania wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiaj?cy mo?e przed?u?y termin sk?adania ofert lub termin sk?adania wniosków. 11. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia. 12. Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj stosowne przepisy dzia?u VI ustawy Pzp. 13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 14. Pozosta?e postanowienia dotycz?ce skargi zawarte s w dziale VI ustawy Pzp. Pozosta?e informacje dodatkowe znajduj si w SIWZ i w za??cznikach do SIWZ: za?. nr 1 - Projekt wykonawczy, za?. nr 2 - Formularz JEDZ, za?. nr 3 - Formularz - "Oferta", za?. nr 4 - Wzór umowy na roboty budowlane.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45231110 - Travaux de pose de conduites 
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes 
45236000 - Travaux de nivelage