Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 29/09/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction

2021/S 179-465151  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/09/2021
S179
Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction

2021/S 179-465151

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 144-381736)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Bydgoszcz
NumÈro national d'identification: 092351297
Adresse postale: ul. Jezuicka 1
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
Code postal: 85-102
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Wo?niewska - Wydzia ZamÛwie Publicznych
Courriel: przetargi@um.bydgoszcz.pl
TÈlÈphone: +48 525858046
Fax: +48 525858273
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bydgoszcz.pl
Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Wykonanie robÛt budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 22 przy ul. Piwnika Ponurego w Bydgoszczy

NumÈro de rÈfÈrence: WZP.271.8.2021.E

II.1.2)
Code CPV principal
45000000 Travaux de construction

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie robÛt budowlanych polegaj?cych na termomodernizacji i przebudowie budynku Przedszkola nr 22, przy ul. Piwnika Ponurego w Bydgoszczy ,w zakresie i na warunkach okre?lonych w SWZ z za??cznikami. Roboty budowlane b?d?ce przedmiotem zamÛwienia nale?y wykona zgodnie z: za??cznikiem nr 2 do SWZ pn. ÑOpis przedmiotu zamÛwieniaî, dokumentacj projektow?, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robÛt budowlanych, obowi?zuj?cymi przepisami, w tym w szczegÛlno?ci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z pÛ?n. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 144-381736

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Otwarcie ofert z?o?onych na platformie nast?pi w dniu 20 wrze?nia 2021 r. o godz. 11.30. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez klikni?cie przycisku ÑOdszyfruj ofertyî.

Lire:

Otwarcie ofert z?o?onych na platformie nast?pi w dniu 29 wrze?nia 2021 r. o godz. 11.30. Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez klikni?cie przycisku ÑOdszyfruj ofertyî.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 20/09/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 29/09/2021

Heure locale: 11:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 17/12/2021

Lire:

Date: 27/12/2021

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 20/09/2021

Heure locale: 11:30

Lire:

Date: 29/09/2021

Heure locale: 11:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45312100 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45314320 - Installation de câblage informatique 
45316000 - Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation 
45320000 - Travaux d'isolation 
45321000 - Travaux d'isolation thermique 
45330000 - Travaux de plomberie 
45331000 - Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 
45331100 - Travaux d'installation de chauffage central 
45332000 - Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 
45333000 - Travaux d'installation du gaz 
45421100 - Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 
45432120 - Travaux d'installation de faux plancher 
45442100 - Travaux de peinture 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf