Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 02/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction d'entrepÙts et de b'timents industriels

2021/S 228-599298  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

24/11/2021
S228
Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction d'entrepÙts et de b'timents industriels

2021/S 228-599298

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 201-520899)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Mi?dzygminny Kompleks Unieszkodliwiania OdpadÛw ProNatura Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9532559741
Adresse postale: ul. Ernsta Petersona 22
Ville: Bydgoszcz
Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski
Code postal: 85-862 Bydgoszcz
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Grzegorz Pieszczy?ski
Courriel: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl
TÈlÈphone: +48 525222058
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pronatura.bydgoszcz.pl
Adresse du profil díacheteur: www.pronatura.bydgoszcz.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Budowa hali sortowni wraz z infrastruktur towarzysz?c ñ roboty budowlane w ramach Projektu Zwi?kszenie efektywno?ci instalacji do odzysku surowcÛw wtÛrnych w ZGO MKUO ProNatura

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/NO/52/21

II.1.2)
Code CPV principal
45213200 Travaux de construction d'entrepÙts et de b'timents industriels

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest zaprojektowanie i budowa hali sortowni wraz z infrastruktur towarzysz?c ñ roboty budowlane w ramach Projektu pn. ÑZwi?kszenie efektywno?ci instalacji do odzysku surowcÛw wtÛrnych w Zak?adzie Gospodarki Odpadami Mi?dzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania OdpadÛw ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczyî na warunkach i w zakresie okre?lonym w dokumentach zamÛwienia, w tym w Programie Funkcjonalno - U?ytkowym i wytycznych dostarczonych przez Wykonawc Zadania nr 2 ñ Dostawa maszyn i urz?dze w podziale na dwa etapy: - I wykonanie cz??ci projektowej wraz z pozwoleniem na budow?, - II wykonanie robÛt budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na u?ytkowanie.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 201-520899

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 12/11/2021

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 02/12/2021

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 09/02/2022

Lire:

Date: 01/03/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 12/11/2021

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 02/12/2021

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wyznacza kolejny termin wizji lokalnej na dzie 25.11.2021 na godzin 10:00
Pologne-Bydgoszcz: Travaux de construction d'entrepÙts et de b'timents industrielsType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
02/12/2021
24/11/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45213200 - Travaux de construction d'entrepôts et de bâtiments industriels 
71320000 - Services de conception technique