Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Travaux routiers

2022/S 225-647886  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Bydgoszcz: Travaux routiers 2022/S 225-647886 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Województwo Kujawsko - Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 - 100 Toru? w imieniu którego dzia?a Zarz?d Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Numéro national d'identification: 9561969536 Adresse postale: ul. Dworcowa 80 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-010 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Kominiak Courriel: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl Téléphone: +48 523705718 Fax: +48 523705716 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_bydgoszcz
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Prace projektowe i roboty drogowe w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudow? DW nr 254 odcinek Brzoza - Barcin. Odcinek II od km 13+280 do km 22+400. Numéro de référence: ZDW.N4.363.20.2020
II.1.2) Code CPV principal 45233140 Travaux routiers
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exécution:
Droga wojewódzka nr 254 Brzoza - ?abiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

   3.  Zamówienie polega na
:
a) opracowaniu dokumentacji projektowej oraz SST (zwanej dalej "dokumentacj? projektow?" lub "dokumentacj?") Wraz z przygotowaniem materia?ów do z?o?enia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow?/ zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiaj?cego oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budow?/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalno?ci i uzyskanie opinii, uzgodnie? oraz innych decyzji administracyjnych niezb?dnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, Uwaga! Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uzyskania odr?bnych decyzji pozwolenia na budow?/ZRID dla poszczególnych odcinków drogi lub obiektów obj?tych zamówieniem. b) wykonaniu robót budowlanych. Na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacj? projektow? opracowan? przez Wykonawc?, odpowiednie przepisy prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie dla ca?ego odcinka.
   4.  Przedmiot zamówienia zosta? szczegó?owo opisany w Programie funkcjonalno-u?ytkowym stanowi?cym za??cznik nr 6 oraz za??cznikami do SIWZ. Wykonawca musi mie? ?wiadomo??, ?e rodzaje robót opisane w PFU s? orientacyjne i pogl?dowe i mog? ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikaj?ce z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnie? oraz zastosowanych rozwi?za? projektowych). Szczegó?owe rozwi?zania wp?ywaj?ce na zwi?kszenie zakresu robót stanowi? ryzyko Wykonawcy i nie b?d? traktowane jako roboty dodatkowe za wyj?tkiem sytuacji opisanej w istotnych postanowieniach umowy - katalog zmian.
   5.  Wymagania techniczne s? warto?ciami, które Wykonawca powinien spe?ni? z zastrze?eniem, ?e zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiada? wymaganiom wynikaj?cym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególno?ci powinny by? dostosowane do wymaga? bezpiecze?stwa ruchu na drodze oraz istniej?cych warunków terenowych. Na ka?de odst?pstwo od wymienionych w PFU wymaga? Wykonawca musi uzyska? pisemn? zgod? Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.
   6.  Wykonawca b?dzie stosowa? si? do wszelkich przepisów, wytycznych Unii Europejskiej, zwi?zanych z przewidywanym dofinansowaniem projektu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
   7.  Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawc? w zwi?zku z realizacj? zadania, musz? zawiera? obowi?zuj?cy zestaw znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarz?dzaj?cej Regionalnym Programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
   8.  Wykonawca b?dzie wspiera? Zamawiaj?cego w realizacji obowi?zków wynikaj?cych z dofinansowania ze ?rodków unijnych.
   9.  Przedstawiciel Wykonawcy b?dzie czynnie uczestniczy? w ka?dej kontroli dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione równie? w ci?gu okresu trwa?o?ci projektu, tj. 5 lat od daty zako?czenia finansowej realizacji projektu (poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu). W szczególno?ci dotyczy to kontroli dora?nych Instytucji Zarz?dzaj?cej Regionalnym programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 oraz kontroli odbywaj?cej si? przed dokonaniem przez IZ RPO WK-P ostatniej p?atno?ci w projekcie.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 22
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt wspó?finansowany z EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, o? priorytetowa V - Spójno?? wewn?trzna i dost?pno?? zewn?trzna regionu, dzia?anie
   5. 1 - Infrastruktura Drogowa
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 079-199520
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 199520-2021-PL
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
20/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "DROGOMEX" Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Stefana Bry?y 4 Ville: Pruszków Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-800 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 26 502 190.90 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI Ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy Pzp.
   1.  Wykonawcy przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie mo?na wnie?? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust.5 zdanie drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi si? w terminie 10 od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w 6 i 7 wnosi si? w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia.
   9.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u VI Ustawy Pzp. 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45233140 Travaux routiers
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71320000 Services de conception technique
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exécution:
Droga wojewódzka nr 254 Brzoza - ?abiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400
VII.1.4) Description des prestations:

   3.  Zamówienie polega na
:
a) opracowaniu dokumentacji projektowej oraz SST (zwanej dalej "dokumentacj? projektow?" lub "dokumentacj?") Wraz z przygotowaniem materia?ów do z?o?enia wniosku w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow?/ zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) przez Zamawiaj?cego oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budow?/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalno?ci i uzyskanie opinii, uzgodnie? oraz innych decyzji administracyjnych niezb?dnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, Uwaga! Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uzyskania odr?bnych decyzji pozwolenia na budow?/ZRID dla poszczególnych odcinków drogi lub obiektów obj?tych zamówieniem. b) wykonaniu robót budowlanych. Na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacj? projektow? opracowan? przez Wykonawc?, odpowiednie przepisy prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na u?ytkowanie dla ca?ego odcinka.
   4.  Przedmiot zamówienia zosta? szczegó?owo opisany w Programie funkcjonalno-u?ytkowym stanowi?cym za??cznik nr 6 oraz za??cznikami do SIWZ. Wykonawca musi mie? ?wiadomo??, ?e rodzaje robót opisane w PFU s? orientacyjne i pogl?dowe i mog? ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikaj?ce z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnie? oraz zastosowanych rozwi?za? projektowych). Szczegó?owe rozwi?zania wp?ywaj?ce na zwi?kszenie zakresu robót stanowi? ryzyko Wykonawcy i nie b?d? traktowane jako roboty dodatkowe za wyj?tkiem sytuacji opisanej w istotnych postanowieniach umowy - katalog zmian.
   5.  Wymagania techniczne s? warto?ciami, które Wykonawca powinien spe?ni? z zastrze?eniem, ?e zaprojektowane i wybudowane elementy powinny odpowiada? wymaganiom wynikaj?cym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególno?ci powinny by? dostosowane do wymaga? bezpiecze?stwa ruchu na drodze oraz istniej?cych warunków terenowych. Na ka?de odst?pstwo od wymienionych w PFU wymaga? Wykonawca musi uzyska? pisemn? zgod? Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.
   6.  Wykonawca b?dzie stosowa? si? do wszelkich przepisów, wytycznych Unii Europejskiej, zwi?zanych z przewidywanym dofinansowaniem projektu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
   7.  Wszystkie dokumenty wytworzone przez Wykonawc? w zwi?zku z realizacj? zadania, musz? zawiera? obowi?zuj?cy zestaw znaków graficznych, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarz?dzaj?cej Regionalnym Programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020.
   8.  Wykonawca b?dzie wspiera? Zamawiaj?cego w realizacji obowi?zków wynikaj?cych z dofinansowania ze ?rodków unijnych.
   9.  Przedstawiciel Wykonawcy b?dzie czynnie uczestniczy? w ka?dej kontroli dokonywanej przez instytucje do tego uprawnione równie? w ci?gu okresu trwa?o?ci projektu, tj. 5 lat od daty zako?czenia finansowej realizacji projektu (poniesienia ostatniego wydatku w ramach projektu). W szczególno?ci dotyczy to kontroli dora?nych Instytucji Zarz?dzaj?cej Regionalnym programem operacyjnym województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 oraz kontroli odbywaj?cej si? przed dokonaniem przez IZ RPO WK-P ostatniej p?atno?ci w projekcie.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 22
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 26 502 190.90 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: "DROGOMEX" Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Stefana Bry?y 4 Ville: Pruszków Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z pó?n. zm.), Strony ustalaj?, ?e podpisanie aneksu nr 2 zwi?zane jest z wprowadzeniem zasad waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. Szczegó?owe zapisy w aneksie nr
   2. 
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Powodem aneksu jest wyst?pienie si?y wy?szej w postaci nadzwyczajnego wzrostu cen materia?ów i robót budowlanych, w szczególno?ci zwi?zanych z wybuchem wojny na Ukrainie. Wykonawca dnia 30.05.2022 r. z?o?y? Zamawiaj?cemu pismo dotycz?ce "nieoczekiwanego wzrostu cen materia?ów, przewy?szaj?cy jakikolwiek szacowany poziom". Wydzia? merytoryczny po analizie sytuacji rynkowej uznaje wniosek Wykonawcy (co do zmiany wynagrodzenia w zwi?zku z wyst?pieniem si?y wy?szej) za zasadny. Zwa?aj?c na to, ?e w opinii Zamawiaj?cego nie jest mo?liwe jednoznaczne okre?lenie wzrostu warto?ci kontraktu z uwagi na zmieniaj?ce si? ceny materia?ów i us?ug, w uzgodnieniu z Wykonawc?, wydzia? merytoryczny wnioskuje o wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej, która polega na zwi?kszeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia o warto?? Wska?nika waloryzacji (Kw). Sposób zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób jest oparty na dzia?aniach GDDKiA.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 26 502 190.90 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 26 509 190.90 PLN Prace projektowe i roboty drogowe w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" dla zadania pn.: "Przebudowa wraz z rozbudow? DW nr 254 odcinek Brzoza - Barcin. Odcinek II od km 13+280 do km 22+400. 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233140 - Travaux routiers 
71320000 - Services de conception technique