Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bydgoszcz:Voitures particulières

2023/S 195-611292  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Bydgoszcz: Voitures particulières 2023/S 195-611292 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy Adresse postale: ul. Powsta?ców Wielkopolskich 7 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 85-090 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Zbilska Courriel: przetarg@bg.policja.gov.pl Téléphone: +48 477515321 Fax: +48 477515319 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow Adresse du profil d'acheteur: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Administracja rz?dowa terenowa
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa dwóch samochodów z nap?dem na cztery ko?a w wersji policyjnej nieoznakowanej.
II.1.2) Code CPV principal 34110000 Voitures particulières
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zamówienie obejmuje dostaw? dwóch sztuk samochodów z nap?dem na cztery ko?a w wersji policyjnej nieoznakowanej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 390 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Lieu principal d'exécution:
Wydzia? Transportu KWP w Bydgoszczy ul. I?awska 1, 85-720 Bydgoszcz
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie obejmuje dostaw? dwóch sztuk samochodów z nap?dem na cztery ko?a w wersji policyjnej nieoznakowanej. Dostarczone pojazdy musz? by? fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2023 roku. Szczegó?owe wymagania dla w/w pojazdów zawiera "Specyfikacja techniczna dla samochodu z nap?dem na cztery ko?a w wersji policyjnej nieoznakowanej".
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPKP.04.01.02-04-0001/23 wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramachOsi priorytetowej
   4.  Region przyjazny ?rodowiskuDzia?ania
   4. 1 Przeciwdzia?anie zagro?eniomPoddzia?ania
   4. 1.2 Wzmocnienie systemów ratownictwa chemiczno - ekologicznego i s?u?b ratowniczychRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 -2020
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Post?powanie by?o prowadzone w trybie z wolnej r?ki. Podstawa prawna: Post?powanie prowadzone w trybie z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówie? publicznych. Podstawa faktyczna: W post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego pod nr SZPiFP-73-23 nie z?o?ono ?adnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
05/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CRH ?agiel Auto Sp. z o.o.
Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 390 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie mo?na wnosi? zgodnie z art. 514 w/w ustawy - do Prezesa Izby, przesy?aj?c kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminach: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposób; 2) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia; 3) Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia
   6.  Szczegó?owe regulacje dotycz?ce post?powania odwo?awczego i post?powania skargowego zawiera dzia? IX ustawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/10/2023 Dostawa dwóch samochodów z nap?dem na cztery ko?a w wersji policyjnej nieoznakowanej. 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34110000 - Voitures particulières