Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 05/12/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bytnica:Services sylvicoles

2022/S 226-649374  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Bytnica: Services sylvicoles 2022/S 226-649374 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Bytnica Num╚ro national d'identification: 970495074 Adresse postale: Bytnica 160 Ville: Bytnica Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Code postal: 66-630 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dawid K?ap, Katarzyna Malak Courriel: bytnica@zielonagora.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 683915754 Fax: +48 683915754 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bytnica.zielonagora.lasy.gov.pl/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/772cadc7-d4ea-428c-9db2-12360ef59640 Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/772cadc7-d4ea-428c-9db2-12360ef59640
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: Le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Bytnica w roku 2023 - obr?b Grabina i le?nictwo Garbowo Num╚ro de r╚f╚rence: S.270.26.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 672) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadle?nictwa Bytnica w le?nictwach obr?bu Grabina oraz le?nictwie Garbowo w roku 2023. Planowana data rozpocz?cia i zako?czenia realizacji umowy: 01.01.2023 r. ˝ 31.12.2023 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ. Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia oraz opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta?y opisane w Za??czniku nr 3 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e Valeur hors TVA: 5 017 456.03 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet I ˝ Zagospodarowanie z pozyskaniem drewna w le?nictwach 01-Grabina/04-Szklarka/05-Radnica
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 45340000 Travaux d'installation de cl┘tures, de garde-corps et de dispositifs de s╚curit╚ 45342000 Pose de cl┘tures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Bytnica, Le?nictwa: Grabina, Szklarka, Radnica.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Bytnica w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy. Unormowania, kt█rych zobowi?zany b?dzie w szczeg█lno?ci przestrzega? Wykonawca przy realizacji przedmiotu zam█wienia znajduj? si? w p.
   3. 2 SWZ. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia okre?la Za??cznik nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. - ĐOpis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" przyj?ty decyzj? nr 34 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi; Za??cznik nr
   3. 2.- Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Zielonej G█rze przyj?ty decyzj? nr 85/2022 Dyrektora Regionalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 28.07.2022 r. w sprawie ustalenia regionalnego standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac. Okre?lony Za??czniku nr.
   3. 1. do SWZ i w Za??czniku nr
   3. 2. do SWZ szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) stanowi podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia (Za??cznik nr 2 do SWZ). Je?eli czynno?? opisana w ww. za??cznikach nie zosta?a przewidziana w opisie przedmiotu zam█wienia (Za??cznik nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowie? Za??cznika nr.
   3. 1. do SWZ i w Za??cznika nr
   3. 2. do SWZ nie stosuje si?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 50% warto?ci niniejszego zam█wienia. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi? r█wnie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 722 783.37 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia okres obowi?zywania umowy b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 01.01.2023 r., rozpocz?cie realizacji zam█wienia nast?pi od dnia 01.01.2023 r. Warto?? w Sekcji II.2.6) obejmuje Opcj? (20%) i zam█wienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP (50%).
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet II ˝ Zagospodarowanie z pozyskaniem drewna w le?nictwach 03-Bia?a Struga/06-Morsko/12-Garbowo
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 45340000 Travaux d'installation de cl┘tures, de garde-corps et de dispositifs de s╚curit╚ 45342000 Pose de cl┘tures
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren administracyjny Nadle?nictwa Bytnica, Le?nictwa: Bia?a Struga, Morsko, Garbowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Bytnica w roku 2023. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do SWZ. Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach wchodz?cych w sk?ad za??cznika nr 2 maj? charakter szacunkowy. Unormowania, kt█rych zobowi?zany b?dzie w szczeg█lno?ci przestrzega? Wykonawca przy realizacji przedmiotu zam█wienia znajduj? si? w p.
   3. 2 SWZ. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia okre?la Za??cznik nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. - ĐOpis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" przyj?ty decyzj? nr 34 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami zmieniaj?cymi; Za??cznik nr
   3. 2.- Opis standardu technologii wykonawstwa prac le?nych w Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Zielonej G█rze przyj?ty decyzj? nr 85/2022 Dyrektora Regionalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 28.07.2022 r. w sprawie ustalenia regionalnego standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac. Okre?lony Za??czniku nr.
   3. 1. do SWZ i w Za??czniku nr
   3. 2. do SWZ szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) stanowi podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia (Za??cznik nr 2 do SWZ). Je?eli czynno?? opisana w ww. za??cznikach nie zosta?a przewidziana w opisie przedmiotu zam█wienia (Za??cznik nr 2 do SWZ), to w tym zakresie postanowie? Za??cznika nr.
   3. 1. do SWZ i w Za??cznika nr
   3. 2. do SWZ nie stosuje si?. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP , w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zam█wie?, o kt█rych mowa w zdaniu poprzednim nie przekroczy 50% warto?ci niniejszego zam█wienia. Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak r█wnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zam█wienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu (w tym r█wnie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wst?pnie w SWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w SWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi? r█wnie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Pakietu
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e Valeur hors TVA: 2 294 672.65 PLN
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2023 Fin: 31/12/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w kt█rejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niekt█re lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, kt█ra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W uzupe?nieniu informacji podanych w Sekcji II.2.7) niniejszego og?oszenia okres obowi?zywania umowy b?dzie trwa? od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023. Je?eli zawarcie umowy nast?pi wcze?niej, ni? przed dniem 01.01.2023 r., rozpocz?cie realizacji zam█wienia nast?pi od dnia 01.01.2023 r. Warto?? w Sekcji II.2.6) obejmuje Opcj? (20%) i zam█wienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP (50%).
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
   2.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 ust.1 PZP
   3.  W zwi?zku z tym,i? warto?? zam█wienia nie przekracza wyra?onej w z?otych r█wnowarto?ci kwoty dla us?ug 10 000 000 euro przes?anka wykluczenia,o kt█rej mowa w art.108 ust. 2 PZP w niniejszym post?powaniu nie wyst?puje.
   4.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 109 ust.1 pkt 1-5 i 7-10 PZP.
   5.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ˝ ĐSpecustawaţ).
   6.  W post?powaniu mog? bra? udzia? Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.20214, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) Nr 833/2014 dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?ce sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1).
   7.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 PZP, je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni? ??cznie przes?anki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1)-3) PZP.
   8.  Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert? o?wiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (ĐJEDZţ), sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dow█d potwierdzaj?cy brak podstaw wykluczenia i spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powania, na dzie? sk?adania ofert, tymczasowo zast?puj?cy wymagane przez Zamawiaj?cego podmiotowe ?rodki dowodowe. Tre?? JEDZ okre?lona zosta?a w Za??czniku nr 4 do SWZ. JEDZ Wykonawca sporz?dza, pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
   9.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych wymienionych w pkt
   9. 3 SWZ. 10. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. Dokumenty, jakie nale?y z?o?y? opisano w pkt
   9. 4 SWZ. 11. Wykonawcy mog? wsp█lnie ubiega? si? o udzielenie zam█wienia ˝ warunki opisano w pkt
   7. 4 SWZ. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy. 12. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych ˝ warunki opisano w pkt7.5 SWZ
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? nie mniejsz? ni?: dla Pakietu I - 247 500,00 z?; dla Pakietu II - 210 000,00 z?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. sytuacji finansowej ˝ informacje nt. wysoko?ci posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno?ci kredytowej Wykonawcy, nale?y poda? w Cz??ci IV lit. B (pkt 6) JEDZ. Wykonawca b?dzie zobowi?zany przedstawi? informacj? banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y? wymaganych przez Zamawiaj?cego podmiotowych ?rodk█w dowodowych, o kt█rych mowa wy?ej w pkt
   9. 2. lit c) SWZ, Wykonawca sk?ada inne podmiotowe ?rodki dowodowe, kt█re w wystarczaj?cy spos█b potwierdzaj? spe?nienie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji finansowej.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek ten nale?y spe?ni? w zakresie:
   1.  do?wiadczenia;
   2.  potencja?u technicznego;
   3.  os█b skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zam█wienia. Opis warunk█w:
   1.  Warunek ten, w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie): A) zrealizowa? lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie uwzgl?dniana warto?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub wi?kszej ilo?ci um█w, us?ugi z zakresu gospodarki le?nej o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni?: dla Pakietu I - 827 000,00 z? brutto, dla Pakietu II - 702 000,00 z? brutto polegaj?ce na wykonywaniu prac obejmuj?cych prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, przy czym: (a) w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, co najmniej jeden z takich Wykonawc█w powinien wykaza? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej o warto?ci stanowi?cej co najmniej 50% ??cznej warto?ci us?ug wymaganej w tre?ci niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na do?wiadczeniu podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, co najmniej jeden z takich podmiot█w lub Wykonawca (a w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia - co najmniej jeden z takich Wykonawc█w) powinien wykaza? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej o warto?ci stanowi?cej co najmniej 50% ??cznej warto?ci us?ug wymaganej w tre?ci niniejszego warunku; B) zrealizowa? lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie uwzgl?dniana ilo?? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy), na podstawie jednej lub wi?kszej ilo?ci um█w, us?ugi w ramach, kt█rych wykonywane by?y prace polegaj?ce na wykonywaniu odnowienia na powierzchniach z metod? Soba?skiego o powierzchni nie mniejszej ni?: dla Pakietu I - 6 ha, dla Pakietu II - 11 ha, przy czym: (a) w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, co najmniej jeden z takich wykonawc█w powinien wykaza? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w ilo?ci stanowi?cej co najmniej 50% ??cznej ilo?ci us?ug wymaganej w tre?ci niniejszego warunku, (b) w przypadku polegania na do?wiadczeniu podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, co najmniej jeden z takich podmiot█w lub wykonawca (a w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia - co najmniej jeden z takich wykonawc█w) powinien wykaza? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej w ilo?ci stanowi?cej co najmniej 50% ??cznej ilo?ci us?ug wymaganej w tre?ci niniejszego warunku;
   2.  Warunek ten, w zakresie potencja?u technicznego, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? co najmniej 1 szt. ci?gnik█w zrywkowych lub ci?gnik█w przystosowanych do zrywki drewna;
   3.  Warunek ten, w zakresie os█b skierowanych przez Wykonawc? do realizacji zam█wienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa?: a) co najmniej 2 osobami, kt█re uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark? zgodnie z ▀ 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niekt█rych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz.U.z2006r. Nr161,poz.1141) lub posiadaj?cymi odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich UE; b) co najmniej 1 osob? nadzoru z wykszta?ceniem le?nym wy?szym, le?nym ?rednim lub posiadaj?cymi dyplom uko?czenia studium zawodowego ?wiadczenia us?ug na rzecz le?nictwa; c) co najmniej 1 osob?, kt█ra uko?czy?a szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r w sprawie szkole? w zakresie ?rodk█w ochrony ro?lin (tekst jedn.Dz.U.z2022 r.poz.824) Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Warunek w zakresie dysponowania osobami w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznym zostanie spe?niony r█wnie? w przypadku os█b posiadaj?cych odpowiadaj?ce opisanym wy?ej uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w, kt█re uprawniaj? do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej Warunki szczeg█?owo opisano w rozdziale 7 SWZ. Ocena spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu?? Đspe?niaţ/Đnie spe?niaţ, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o?wiadczeniach, o kt█rych mowa w rozdziale
   9.  Wykaz o?wiadcze? oraz podmiotowych ?rodk█w dowodowych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu zawiera rozdzia? 9 SWZ. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p█?n. zm.). Je?eli Wykonawca ubiega si? o udzielenie zam█wienia na kilka Pakiet█w, nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu wskazywa? w wi?cej ni? jednym Pakiecie: 1) warto?ci tego samego do?wiadczenia, 2) tych samych os█b przewidzianych do realizacji zam█wienia do pe?nienia takich samych funkcji, przy czym Zamawiaj?cy dopuszcza, aby osoba nadzoru oraz osoba, kt█ra uko?czy?a szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie szkole? w zakresie ?rodk█w ochrony ro?lin (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 824) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w kt█re uprawniaj? do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskie, by?a wskazywana w wi?cej ni? w jednym Pakiecie; 3) tego samego potencja?u finansowego. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w pkt
   7. 1. powinni spe?nia? ??cznie wszyscy Wykonawcy, z zastrze?eniem, warunku opisanego w pkt
   7. 1. ppkt 4) lit. a) SWZ. Dzia?aj?c na podstawie art. 117 ust. 1 PZP, w odniesieniu do warunku udzia?u w post?powaniu opisanego w pkt
   7. 1. ppkt 4) lit. a) SWZ, Zamawiaj?cy wymaga, aby w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia, co najmniej jeden z takich Wykonawc█w wykaza? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej o warto?ci stanowi?cej co najmniej 50% ??cznej warto?ci us?ug wymaganej w tre?ci tego warunku. W odniesieniu do warunk█w dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia mog? polega? na zdolno?ciach tych z Wykonawc█w, kt█rzy wykonaj? us?ugi, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s? wymagane. W przypadku, o kt█rym mowa w pkt
   7. 1. ppkt 4) lit a) SWZ, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zam█wienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych, z zastrze?eniem opisanym w pkt
   7. 5 SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wykonawca zobowi?zany b?dzie do zrealizowania zam█wienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? wprowadzania zmian do zawartej umowy w spos█b i na warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik do SWZ. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysoko?ci 5% ceny ??cznej wynikaj?cej na dan? cz??? zam█wienia (dany Pakiet). Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? dotycz?cych przedmiotu zam█wienia. Wykonawca mo?e powierzy? realizacj? element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci w zakresie realizacji zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy Kodeks Pracy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Zamawiaj?cy informuje, i? w dniu 09.09.2022r. opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej wst?pne og?oszenie informacyjne o planowanych w okresie najbli?szych 12 miesi?cy zam█wieniach. Og?oszenie, o kt█rym mowa w zadaniu poprzednim zawiera?o wszystkie informacje wymagane dla og?oszenia o zam█wieniu, w zakresie, w jakim by?y one dost?pne w chwili jego publikacji oraz zosta?o przekazane do publikacji Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej na co najmniej 35 dni i nie wi?cej ni? 12 miesi?cy Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. W zwi?zku z tym Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 1) PZP wyznacza? terminu sk?adania kr█tszy ni? 35 dni od dnia przekazania og?oszenia Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, lecz nie kr█tszego ni? 15 dni od dnia przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 174-491629
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 05/12/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 04/03/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 05/12/2022 Heure locale: 12:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dost?pnego po zalogowaniu w zak?adce Deszyfrowanie na miniPortalu i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Odszyfrowania i otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiaj?cy, niezw?ocznie po otwarciu ofert, udost?pnia na stronie internetowej prowadzonego post?powania informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawc█w, kt█rych oferty zosta?y otwarte; 2) cenach zawartych w ofertach.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
pa?dziernik 2023
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La commande en ligne sera utilis╚e La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy nie zastrzega obowi?zku osobistego wykonania przez Wykonawc? kluczowych zada? dotycz?cych przedmiotu zam█wienia.
   2.  Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 ust.1, 3 - 4 PZP. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam█wienia podstawowego. Zam█wienia te polega? b?d? na powt█rzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zam█wienia. Opis zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP zosta? zawarty w rozdziale 3 SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: dla Pakietu I w wysoko?ci 45 000,00 z?, dla Pakietu II w wysoko?ci 38 000,00 z?. Wadium mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu, 2) gwarancjach bankowych, 3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) por?czeniach udzielonych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z p█?n. zm.).
   5.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz? w danym Pakiecie. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 5 % ceny ??cznej wynikaj?cej na dan? cz??? zam█wienia.
   6.  Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 ˝ ĐRODOţ) Zamawiaj?cy informuje, i? administratorem danych osobowych jest Nadle?nictwo Bytnica. Administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Monika J?dro, z kt█r? w sprawach dotycz?cych przetwarzania danych osobowych mo?na skontaktowa? si? za po?rednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl lub telefonicznie pod numerem 796 400 922 .
   7.  Zamawiaj?cy nie ujawnia informacji stanowi?cych tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz.U. z2020 r., poz.1913 z p█?n. zm,), je?eli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzeg?, ?e nie mog? by? one udost?pnione oraz wykaza?, ?e zastrze?one informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa. Wykonawca nie mo?e zastrzec informacji, o kt█rych mowa w art.222 ust.5 PZP.
   8.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zwrotu koszt█w udzia?u w post?powaniu.
   9.  Opis sposobu sk?adania ofert zawiera rozdzia? 13 SWZ. 10. Spos█b obliczenia ceny opisano w rozdziale 15 SWZ. 11. Przed zawarciem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz? zobowi?zany jest dope?ni? formalno?ci opisanych w rozdziale 17 SWZ. 12. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowi?zany przedstawi? dokument potwierdzaj?cy posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej okre?lony we wzorze umowy w sprawie zam█wienia publicznego (za??cznik nr 12 do SWZ) w wysoko?ci: dla Pakietu I - 1 650 000,00 z? dla Pakietu II - 1 400 000,00 z?. 13. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ˝ wymagane dokumenty opisano w pkt
   9. 5.SWZ. 14. W przypadku oferty Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia (konsorcjum)˝wymagania dotycz?ce dokument█w opisano w pkt
   9. 10 SWZ, a wykonuj?cych dzia?alno?? w formie sp█?ki cywilnej -9.11 SWZ. iod@comp-net.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36 / Wsp█lna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 226958504 Fax: +48 226958111 Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i
   5.  wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z p█?n. zm.).
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/11/2022 Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Bytnica w roku 2023 - obr?b Grabina i le?nictwo Garbowo 05/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45340000 - Travaux d'installation de cl˘tures, de garde-corps et de dispositifs de sÚcuritÚ 
45342000 - Pose de cl˘tures 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement