Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Bytom:Services de réparation et d'entretien

2023/S 55-158443  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Bytom: Services de réparation et d'entretien 2023/S 055-158443 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spó?ka Restrukturyzacji Kopal? S.A.
Numéro national d'identification: 6262619005 Adresse postale: ul. Strzelców Bytomskich 207 Ville: Bytom Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-914 Pays: Pologne Point(s) de contact: El?bieta Ligacz Courriel: eligacz@srk.com.pl Téléphone: +48 324321083 Fax: +48 323513587 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.srk.com.pl Adresse du profil d'acheteur: www.srk.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednoosobowa Spó?ka Skarbu Pa?stwa
I.5) Activité principale Autre activité: Górnictwo - likwidacja kopal?
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"?wiadczenie us?ug w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zak?adu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddzia? w Rudzie ?l?skiej KWK "Pokój I - Pokój II" Numéro de référence: ZP-P-0004/22
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de réparation et d'entretien
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
"?wiadczenie us?ug w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zak?adu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddzia? w Rudzie ?l?skiej KWK "Pokój I - Pokój II" Cz??? I - "?wiadczenie us?ug utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym", Cz??? II - "?wiadczenie us?ug utrzymania ruchu w zakresie mechanicznym
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 8 935 160.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? I - "?wiadczenie us?ug utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym"
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65320000 Exploitation d'installations électriques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Spó?ka Restrukturyzacji Kopal? S.A. w Bytomiu Oddzia? w Rudzie ?l?skiej Kopalnia W?gla Kamiennego "Pokój I-Pokój II" ul. Niedurnego 13 41 - 710 Ruda ?l?ska
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Zamówienie obejmuje ?wiadczenie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem ruchu urz?dze?, obiektów powierzchniowych i do?owych niezb?dnych do prowadzenia ruchu zak?adu górniczego oraz przygotowania go do ca?kowitej likwidacji. Us?uga polega? b?dzie mi?dzy innymi na obs?udze i utrzymaniu w prawid?owym stanie technicznym:
   1. 1. Stacji transformatorowo rozdzielczej 110/6 kV, rozdziel? ?redniego (6 kV) i niskiego napi?cia na dole i powierzchni zak?adu górniczego wraz z sieci? kablow? i przynale?nymi do nich instalacjami,
   1. 2. Centrali systemu ogólnozak?adowej ??czno?ci telefonicznej,
   1. 3. Dyspozytorni systemów dyspozytora ruchu,
   1. 4. Magistralnych i pozosta?ych sieci telekomunikacyjnych,
   1. 5. Maszyn i urz?dze?, w tym górniczych wyci?gów szybowych zabudowanych w szybach "Lech I" i "Lech II", "Wanda" przedzia? I i przedzia? II wraz z urz?dzeniami przyszybowymi,
   1. 6. Stacji wentylatorów g?ównego przewietrzania zlokalizowanej przy szybie "Lech II",
   1. 7. Dwóch pompowni g?ównego odwadniania zlokalizowanych na poziomie 600 m i 790 m,
   1. 8. Urz?dze? elektrycznych zabudowanych w wyrobiskach górniczych,
   1. 9. Pozosta?ych urz?dze? elektrycznych zabudowanych w pomieszczeniach biurowych i warsztatowych na powierzchni zak?adu górniczego
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? II - "?wiadczenie us?ug utrzymania ruchu w zakresie mechanicznym
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71334000 Services d'ingénierie mécanique et électrique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Spó?ka Restrukturyzacji Kopal? S.A. w Bytomiu Oddzia? w Rudzie ?l?skiej Kopalnia W?gla Kamiennego "Pokój I-Pokój II" ul. Niedurnego 13 41 - 710 Ruda ?l?ska
II.2.4) Description des prestations:

   1. 1. Zamówienie obejmuje ?wiadczenie us?ug zwi?zanych z utrzymaniem ruchu urz?dze?, obiektów powierzchniowych i do?owych niezb?dnych do prowadzenia ruchu zak?adu górniczego oraz przygotowania go do ca?kowitej likwidacji. Us?uga polega? b?dzie mi?dzy innymi na obs?udze i utrzymaniu w prawid?owym stanie technicznym:
   1. 1. Maszyn i urz?dze?, w tym górniczych wyci?gów szybowych zabudowanych w szybach "Lech I" i "Lech II", "Wanda" przedzia? I i przedzia? II wraz z urz?dzeniami przyszybowymi,
   1. 2. Stacji wentylatorów g?ównego przewietrzania zlokalizowanej przy szybie "Lech II",
   1. 3. Dwóch pompowni g?ównego odwadniania zlokalizowanych na poziomie 600 m i 790 m oraz pomocniczych pompowni zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach kopalni,
   1. 4. Sieci ruroci?gów p.po?, spr??onego powietrza i odwadniania,
   1. 5. Wymiennikowni ciep?a zlokalizowanej przy szybie "Wanda",
   1. 6. Pozosta?ych urz?dze? energomechanicznych zabudowanych w pomieszczeniach u?ytkowych i warsztatowych na powierzchni zak?adu górniczego,
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 239-689419
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? I - "?wiadczenie us?ug utrzymania ruchu w zakresie elektrycznym"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Rudpol-Opa Sp. z o.o Numéro national d'identification: 6411006154 Ville: Ruda ?l?ska Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-701 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Opa-Ekspert Sp. z o.o Numéro national d'identification: 6412479044 Ville: ?wi?toch?owice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-605 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Universal Energy Sp. z o.o Numéro national d'identification: 2220897186 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Universal Energy Sp. z o.o. Sp.K Numéro national d'identification: 2220918184 Adresse postale: O?wi?cimska 54 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 725 980.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 5 725 980.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz??? II - "?wiadczenie us?ug utrzymania ruchu w zakresie mechanicznym
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Universal Energy Sp. z o.o Numéro national d'identification: 2220897186 Adresse postale: O?wi?cimska 54 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karbon Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 9542306102 Adresse postale: Obroki 77 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-833 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Universal Energy Sp. z o.o. Sp.K Numéro national d'identification: 2220918184 Adresse postale: O?wi?cimska 54 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 41-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 169 400.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 3 209 180.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawc?, w okoliczno?ciach wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 108 ust. 2 ustawy Pzp
   2.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? tak?e Wykonawc? w nast?puj?cych okoliczno?ciach, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp: 1) który naruszy? obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, z wyj?tkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba ?e Wykonawca odpowiednio przed up?ywem terminu do sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo przed up?ywem terminu sk?adania ofert dokona? p?atno?ci nale?nych podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci - art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) w stosunku do którego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, którego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar? uk?ad z wierzycielami, którego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury - art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp; 3) który w sposób zawiniony powa?nie naruszy? obowi?zki zawodowe, co podwa?a jego uczciwo??, w szczególno?ci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa nie wykona? lub nienale?ycie wykona? zamówienie, co Zamawiaj?cy jest w stanie wykaza? za pomoc? stosownych dowodów - art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp ; 4) który, z przyczyn le??cych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykona? lub nienale?ycie wykona? albo d?ugotrwale nienale?ycie wykonywa? istotne zobowi?zanie wynikaj?ce z wcze?niejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadzi?o do wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, odszkodowania, wykonania zast?pczego lub realizacji uprawnie? z tytu?u r?kojmi za wady - art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp; 5) który w wyniku zamierzonego dzia?ania lub ra??cego niedbalstwa wprowadzi? Zamawiaj?cego w b??d przy przedstawianiu informacji, ?e nie podlega wykluczeniu, spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu lub kryteria selekcji, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia, lub który zatai? te informacje lub nie jest w stanie przedstawi? wymaganych podmiotowych ?rodków dowodowych - art. 109 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp; 6) który w wyniku lekkomy?lno?ci lub niedbalstwa przedstawi? informacje wprowadzaj?ce w b??d, co mog?o mie? istotny wp?yw na decyzje podejmowane przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia - art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp.
   3.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? tak?e Wykonawc? w nast?puj?cych okoliczno?ciach, o których mowa w: 1) art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 2022/576. 2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest zobowi?zany do wniesienia wadium na ca?o?? przedmiotu zamówienia w kwocie: Dla Cz??ci I - 170 000,00 z? (s?ownie: sto siedemdziesi?t tysi?cy z?otych 00/100) Dla Cz??ci II - 90 000,00 z? (s?ownie: dziewi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100)
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa)
   5.  Szczegó?owe uregulowanie ?rodków ochrony prawnej zawarte jest w Dziale IX ustawy Pzp.
   6.  ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?: Urz?d Zamówie? Publicznych Departament Odwo?a? ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa, Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel. +48 22 458 78 01 Internet: www.uzp.gov.pl Faks +48 22 458 78 00 odwolania@uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Spó?ka Restrukturyzacji Kopal? S.A.
Adresse postale: ul. Strzelców Bytomskich 207 Ville: Bytom Code postal: 41-914 Pays: Pologne Courriel: przetargi@srk.com.pl Adresse internet: www.srk.com.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 "?wiadczenie us?ug w zakresie utrzymania i zabezpieczenia ruchu zak?adu górniczego SRK S.A. w Bytomiu Oddzia? w Rudzie ?l?skiej KWK "Pokój I - Pokój II" 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
65320000 - Exploitation d'installations électriques 
71334000 - Services d'ingénierie mécanique et électrique