Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?: Caméras de contrôle de la vitesse

2022/S 131-373040  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-?ód?: Caméras de contrôle de la vitesse 2022/S 131-373040 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto ?ód? - Zarz?d Inwestycji Miejskich Adresse postale: ul. Piotrkowska 175 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 90-447 Pays: Pologne Point(s) de contact: Prowadz?cy post?powanie: Wydzia? Zamówie? Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urz?du Miasta ?odzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 ?ód?; Maria Herszel, Anna Rubajczyk Courriel: zamowienia@uml.lodz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.uml.lodz.pl/ Adresse du profil d'acheteur: http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego - Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi - Projekty 1 ÷ 8 Numéro de référence: DSR-ZP-VIII.271.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 34971000 Caméras de contrôle de la vitesse
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego na terenach Rewitalizacji Obszarowej 1-8 (Zadania 1-8) polegaj?ca na dostawie urz?dze? i wyposa?enia wraz z zaprojektowaniem i budow? Sieci ?wiat?owodowej i dostawie infrastruktury IT (serwerów, macierzy dyskowej, prze??czników sieciowych do Data Center) dla Systemu Monitoringu Miejskiego (Zadanie 9).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 207 700.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32234000 Caméras de télévision en circuit fermé 32323500 Système de surveillance vidéo 32420000 Matériel de réseau 32421000 Câblage de réseau 32562000 Câbles à fibres optiques 32562200 Câbles de télécommunications à fibres optiques 45000000 Travaux de construction 45310000 Travaux d'équipement électrique 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 71320000 Services de conception technique 71248000 Supervision du projet et documentation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Lieu principal d'exécution:
?ód?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego na terenach Rewitalizacji Obszarowej 1-8 (Zadania 1-8) polegaj?ca na dostawie urz?dze? i wyposa?enia wraz z zaprojektowaniem i budow? Sieci ?wiat?owodowej i dostawie infrastruktury IT (serwerów, macierzy dyskowej, prze??czników sieciowych do Data Center) dla Systemu Monitoringu Miejskiego (Zadanie 9).
   4. 1 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego na terenach Rewitalizacji Obszarowej 1-8 (Zadania 1-8) polegaj?ca na dostawie urz?dze? i wyposa?enia wraz z zaprojektowaniem i budow? Sieci ?wiat?owodowej i dostawie infrastruktury IT (serwerów, macierzy dyskowej, prze??czników sieciowych do Data Center) dla Systemu Monitoringu Miejskiego (Zadanie 9). Na terenach Rewitalizacji Obszarowej 1-8 (Zadania 1-8) polegaj? na dostawie urz?dze? i wyposa?enia Systemu Monitoringu Miejskiego wraz z zaprojektowaniem i budow? Sieci ?wiat?owodowej a tak?e na: opracowaniu projektu technicznego, dokumentacji, monta?u, instalacji, konfiguracji i uruchomienia oprogramowania oraz wszystkich elementów sk?adowych Systemu, dostarczenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji u?ytkowania i ?wiadczenia us?ug gwarancyjnych. Zadanie 9 polega na dostawie urz?dze? i wyposa?enia Systemu Monitoringu Miejskiego, a w szczególno?ci dostawie serwerów, mierzy dyskowej oraz prze??czników sieciowych do Data Center w celu konfiguracji i uruchomienia punktów kamerowych realizowanych w ramach Zada? 1-8 a tak?e na opracowaniu projektu technicznego, dokumentacji, monta?u, instalacji, konfiguracji i uruchomienia oprogramowania oraz wszelkich elementów sk?adowych Systemu, dostarczenia dokumentacji powykonawczej, instrukcji u?ytkowania i ?wiadczenia us?ug gwarancyjnych. Zamówienie nie zosta?o podzielone na cz??ci, gdy? przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego na terenach Rewitalizacji Obszarowej 1-8 (Zadania 1-8) polegaj?ca na dostawie urz?dze? i wyposa?enia wraz z zaprojektowaniem i budow? Sieci ?wiat?owodowej i dostawie infrastruktury IT (serwerów, macierzy dyskowej, prze??czników sieciowych do Data Center) dla Systemu Monitoringu Miejskiego (Zadanie 9), które stanowi? ca?o?? funkcjonalno-u?ytkow?. Wszystkie dostarczone elementy tworz? spójny system, który wymaga zachowania jednolitych rozwi?za? technicznych, informatycznych, materia?owych w celu umo?liwienia wdro?enia jednolitych procedur zarz?dzania, oprogramowania, konfiguracji i ?wiadczenia us?ug gwarancyjnych. Istotnym zagadnieniem jest uzyskanie jednolitych parametrów technicznych, u?ytkowych, informatycznych i zarz?dczych wraz z us?ugami gwarancyjnymi.Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si? w Za??czniku Nr 1 do SWZ oraz Za??cznikach do Opisu przedmiotu zamówienia.Termin wykonania zamówienia: ETAP I-termin zako?czenia 30.11.2022-dla Zadania nr 3 i Zadania 6, ETAP II-termin zako?czenia 31.05.2023-dla Zadania nr 1 i Zadania 2, ETAP III-termin zako?czenia 30.11.2023-dla Zadania nr 4, Zadania nr 5, Zadania nr 7, Zadania nr 8 i Zadania nr
   9. Uwaga:cz??? Zadania 1 do dnia 30.11.2022 r. (p-ty:1.2 Jaracza nr 21,1.4 Wschodnia/W?ókiennicza,1.5 W?ókiennicza nr 12+1 SOS,1.6 W?ókiennicza/Kili?skiego,1.10 Pasa? Majewskiego+2 g?o?niki IP+1SOS,1.11 Bora Komorowskiego/Pasa? Majewskiego,
   1. 12 Bora Komorowskiego - zachodni kraniec ulicy. Po zako?czeniu ca?o?ci Zadania wszystkie punkty kamerowe nale?y od??czy? od tymczasowego w?z?a sieci i przy??czy? do nowo wybudowanej sieci ?wiat?owodowej, b?d?cej cz??ci? Zadania. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? realizacji przedmiotowego zamówienia przez Wykonawc? z wykorzystaniem podwykonawców, których zobowi?zany jest wskaza? w sekcji D w cz??ci II w?asnego formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Projekt wspó?finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?ódzkiego na lata 2014-2020. (Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi - Projekt 1-8).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja jako?ci i r?kojmia na wykonany przedmiot zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Czas reakcji usuni?cia uszkodzenia innego ni? awaria w oprogramowaniu systemu / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie osoby posiadaj?c? kwalifikacje zawodowe w zakresie zarz?dzania projektami zgodnie z pkt
   8. 1.4.2 d) SWZ / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Post?powanie prowadzone jest w ramach:Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi-Projekt 1-WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17; Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi-Projekt 2-WND-RPLD.06.03.01-10-0003/17; Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi-Projekt 3-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/16; Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi-Projekt 4-WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17. Cd. w inf. dodatkowych
II.2.14) Informations complémentaires Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi-Projekt 5-WND-RPLD.06.03.01-10-0001/17; Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi-Projekt 6-WND-RPLD.06.03.01-10-0004/17; Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi-Projekt 7-WND-RPLD.06.03.03-10-0004/17; Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi - Projekt 8-WND-RPLD.06.03.03-10-0003/17
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 035-087705
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego - Rewitalizacja Obszarowa Centrum ?odzi - Projekty 1 ÷ 8
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sprint S.A. w Olsztynie, Oddzia? w Warszawie Adresse postale: ul. Inflancka 4 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-189 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 10 207 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pologne-?ód?: Caméras de contrôle de la vitesseType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32234000 - Caméras de télévision en circuit fermé 
32323500 - Système de surveillance vidéo 
32420000 - Matériel de réseau 
32421000 - Câblage de réseau 
32562000 - Câbles à fibres optiques 
32562200 - Câbles de télécommunications à fibres optiques 
34971000 - Caméras de contrôle de la vitesse 
45000000 - Travaux de construction 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71320000 - Services de conception technique