Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cedynia: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie

2020/S 68-161240  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Cedynia: Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 2020/S 068-161240 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Cedynia Adresse postale: pl. Wolno?ci 1 Ville: Cedynia Code NUTS: PL42 Code postal: 74-520 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Adamska Courriel: a.adamska@enmedia.org.pl Téléphone: +48 616247459 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://cedynia.pl/ https://cedynia.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto i Gmina Lipsko Adresse postale: ul. 1 Maja 2 Ville: Lipsko Code NUTS: PL92 Code postal: 27-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Adamska Courriel: a.adamska@enmedia.org.pl Téléphone: +48 616247459 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.lipsko.eu/ http://www.lipsko.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lipskie Centrum Kultury Adresse postale: ul. Rynek 2 Ville: Lipsko Code NUTS: PL92 Code postal: 27-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Adamska Courriel: a.adamska@enmedia.org.pl Téléphone: +48 616247459 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://lcklipsko.pl/ http://lcklipsko.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Us?ug Komunalnych w Lipsku Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Solecka 88 Ville: Lipsko Code NUTS: PL92 Code postal: 27-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Adamska Courriel: a.adamska@enmedia.org.pl Téléphone: +48 616247459 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://zuk-lipsko.pl/ http://zuk-lipsko.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Mieszkowice Adresse postale: ul. Chopina 1 Ville: Mieszkowice Code NUTS: PL42 Code postal: 74-505 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Adamska Courriel: a.adamska@enmedia.org.pl Téléphone: +48 616247459 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.mieszkowice.pl/ https://www.mieszkowice.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Mory Adresse postale: Pl. Wolno?ci Ville: Mory Code NUTS: PL42 Code postal: 74-503 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Adamska Courriel: a.adamska@enmedia.org.pl Téléphone: +48 616247459 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.moryn.pl/ https://www.moryn.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accčs direct non restreint et complet, ŕ l'adresse: https://platformazakupowa.pl/transakcja/330812 Adresse ŕ laquelle des informations complémentaires peuvent ętre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ętre envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/transakcja/330812
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Dostawa energii elektrycznej dla Pierwszej Grupy Zakupowej energii elektrycznej w okresie od
   1. 7.2020 do 30.9.2022. Numéro de référence: GZ/1/2020
II.1.2) Code CPV principal 09000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   1. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Za??czniku nr 1A, 1B do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie cz??ci zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od
   1. 7.2020 do 30.9.2022 w poszczególnych cz??ciach wynosi:
   1. 1.1. I cz?? zamówienia - o?wietlenie uliczne: 2 488 490 kWh (zamówienie podstawowe) 3 235 037 kWh (z prawem opcji 30 %) - zgodnie z Za??cznikiem nr 1A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia,
   1. 1.2. II cz?? zamówienia - pozosta?e obiekty: 6 666 419 kWh (zamówienie podstawowe) 8 666 345 kWh (z prawem opcji 30 %) - zgodnie z Za??cznikiem nr 1B do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant ętre attribués ŕ un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
I cz?? zamówienia - o?wietlenie uliczne
Lot nş: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 09310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Code NUTS: PL92 Lieu principal d'exécution:
Gminy: Cedynia, Lipsko, Mieszkowice, Mory?.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Za??czniku nr 1A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie cz??ci zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2022 r. wynosi:
   1. 
   1.  I cz?? zamówienia - o?wietlenie uliczne: 2 488 490 kWh (zamówienie podstawowe) 3 235 037 kWh (z prawem opcji 30 %) - zgodnie z Za??cznikiem nr 1A do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia,
   2.  Ka?dy z Wykonawców mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci zamówienia, przy czym dla jednej cz??ci mo?e by z?o?ona tylko jedna oferta.
   3.  Szczegó?owy zakres zamówienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 1A do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozosta?e warunki dotycz?ce realizacji zamówienia okre?lone zosta?y w projekcie umowy sprzeda?y energii elektrycznej - Za??cznik nr 2A do SIWZ.
   4.  Dostawa energii elektrycznej odbywa si b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorców okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegó?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze w obrocie energi elektryczn?. Parametry jako?ciowe energii elektrycznej w cz??ci dystrybucyjnej reguluje Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegó?owych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
   5.  Us?ugi dystrybucyjne b?d ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej przez Zamawiaj?cego z w?a?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) - dane OSD zawarte s w Za??czniku nr 2A do SIWZ. Sprzedawc rezerwowym jest PGE Obrót SA., Enea SA.
   6.  Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zosta?y w projekcie umowy sprzeda?y stanowi?cy Za??cznik nr 2A do SIWZ. Wykonanie czynno?ci wynikaj?cych z pe?nomocnictwa, stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Umowy sprzeda?y energii elektrycznej, zwanej dalej Umow?.
   7.  Obowi?zuj?ce umowy sprzeda?y energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Za??czniku nr 1A do SIWZ zawarte s na czas okre?lony i nieokre?lony, a dok?adny opis dla ka?dego z punktów PPE znajduje si w kolumnie o nazwie "Okres obowi?zywania umowy/ okres wypowiedzenia".
   8.  W Za??czniku nr 1Ado SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które ró?ni si mog od aktualnie obowi?zuj?cych lub mog podlega zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
   9. W toku realizacji umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwi?kszenia ??cznej ilo?ci zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego okre?lonej w Za??czniku nr 1A do SIWZ. Zaistnienie okoliczno?ci, o której mowa powy?ej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u niniejszej umowy. Zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze ze strony Wykonawcy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/07/2020 Fin: 30/09/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zwi?kszenie ilo?ci zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy mo?e nast?pi wy??cznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest mo?liwo? zwi?kszenia dostaw energii elektrycznej na warunkach okre?lonych w umowie o nie wi?cej ni 30 % ilo?ci zamówienia podstawowego. Zamawiaj?cy uzale?nia mo?liwo? skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Prawo opcji realizowane b?dzie w ramach zawartej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Pe?nomocnik Zamawiaj?cego ??da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci: dla I cz??ci zamówienia - 15 000,00 z (s?ownie: pi?tna?cie tysi?cy z?otych 00/100). 2 Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si przelewem na poni?ej wskazany rachunek bankowy Pe?nomocnika Zamawiaj?cego: Enmedia Aleksandra Adamska,Numer rachunku bankowego: PL 87 1050 1520 1000 0090 7842 2970 w banku ING.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II cz?? zamówienia - pozosta?e obiekty
Lot nş: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 09310000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL42 Code NUTS: PL92 Lieu principal d'exécution:
Gminy: Cedynia, Lipsko, Mieszkowice, Mory?.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wymienionych w Za??czniku nr 1B do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w podziale na dwie cz??ci zamówienia. Zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2022 r. wynosi:
   1. 
   1.  II cz?? zamówienia - pozosta?e obiekty: 6 666 419 kWh (zamówienie podstawowe) 8 666 345 kWh (z prawem opcji 30 %) - zgodnie z Za??cznikiem nr 1B do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.
   2.  Ka?dy z Wykonawców mo?e z?o?y ofert na dowoln ilo? cz??ci zamówienia, przy czym dla jednej cz??ci mo?e by z?o?ona tylko jedna oferta.
   3.  Szczegó?owy zakres zamówienia zosta okre?lony w Za??czniku nr 1B do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Pozosta?e warunki dotycz?ce realizacji zamówienia okre?lone zosta?y w projekcie umowy sprzeda?y energii elektrycznej - Za??cznik nr 2B do SIWZ.
   4.  Dostawa energii elektrycznej odbywa si b?dzie na warunkach okre?lonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególno?ci ze standardami jako?ci obs?ugi odbiorców okre?lonymi w Rozporz?dzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegó?owych zasad kszta?towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze w obrocie energi elektryczn?. Parametry jako?ciowe energii elektrycznej w cz??ci dystrybucyjnej reguluje Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegó?owych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
   5.  Us?ugi dystrybucyjne b?d ?wiadczone na podstawie odr?bnej umowy zawartej przez Zamawiaj?cego z w?a?ciwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (zwany OSD) - dane OSD zawarte s w Za??czniku nr 2B do SIWZ. Sprzedawc rezerwowym jest PGE Obrót SA., Enea SA.
   6.  Wymagania stawiane Wykonawcy, opisane zosta?y w projekcie umowy sprzeda?y stanowi?cy Za??cznik nr 2B do SIWZ. Wykonanie czynno?ci wynikaj?cych z pe?nomocnictwa, stanowi?cego Za??cznik nr 2 do Umowy sprzeda?y energii elektrycznej, zwanej dalej Umow?.
   7.  Obowi?zuj?ce umowy sprzeda?y energii elektrycznej z dotychczasowymi sprzedawcami energii elektrycznej dla punktów poboru energii elektrycznej zawartych w Za??czniku nr 1B do SIWZ zawarte s na czas okre?lony i nieokre?lony, a dok?adny opis dla ka?dego z punktów PPE znajduje si w kolumnie o nazwie "Okres obowi?zywania umowy/ okres wypowiedzenia".
   8.  W Za??czniku nr 1B do SIWZ informacyjnie wskazano parametry (grupa taryfowa), które ró?ni si mog od aktualnie obowi?zuj?cych lub mog podlega zmianie w trakcie trwania umowy energii elektrycznej.
   9. W toku realizacji umowy Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwi?kszenia ??cznej ilo?ci zakupionej energii, w zakresie do ± 30 % zamówienia podstawowego okre?lonej w Za??czniku nr 1B do SIWZ. Zaistnienie okoliczno?ci, o której mowa powy?ej, spowoduje odpowiednio zmniejszenie lub zwi?kszenie wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u niniejszej umowy. Zwi?kszenie lub zmniejszenie ilo?ci energii elektrycznej nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszcze ze strony Wykonawcy.
II.2.5) Critčres d'attribution Critčres énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du systčme d'acquisition dynamique Début: 01/07/2020 Fin: 30/09/2022 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zwi?kszenie ilo?ci zakupionej energii i tym samym wynagrodzenia Wykonawcy mo?e nast?pi wy??cznie z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest mo?liwo? zwi?kszenia dostaw energii elektrycznej na warunkach okre?lonych w umowie o nie wi?cej ni 30 % ilo?ci zamówienia podstawowego. Zamawiaj?cy uzale?nia mo?liwo? skorzystania z prawa opcji od dodania nowych punktów poboru energii. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiaj?cego, z którego mo?e, ale nie musi skorzysta w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawcy nie przys?uguj ?adne roszczenia z tego tytu?u. Prawo opcji realizowane b?dzie w ramach zawartej umowy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego pisemnego o?wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre?lonym przez niego zakresie.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Pe?nomocnik Zamawiaj?cego ??da od Wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci: dla II cz??ci zamówienia - 44 000,00 z (s?ownie: czterdzie?ci cztery tysi?ce z?otych 00/100. 2 Wadium wnoszone w pieni?dzu wp?aca si przelewem na poni?ej wskazany rachunek bankowy Pe?nomocnika Zamawiaj?cego: Enmedia Aleksandra Adamska, Numer rachunku bankowego: PL 87 1050 1520 1000 0090 7842 2970 w banku ING.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation ŕ exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives ŕ l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci w zakresie obrotu energi elektryczn?, na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. PROCEDURA:
   1.  Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp, co oznacza, ?e Pe?nomocnik Zamawiaj?cego najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  W przypadku z?o?enia przez Wykonawc dokumentu, o?wiadczenia na potwierdzenie warunków udzia?u w post?powaniu, z którego b?d wynika kwoty wyra?one w innej walucie ni PLN, Pe?nomocnik Zamawiaj?cego dokona przeliczenia na PLN wg ?redniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym opublikowano og?oszenie o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej. Je?eli dniem publikacji og?oszenia b?dzie sobota lub dzie wolny od pracy, wówczas jako kurs przeliczeniowy waluty Pe?nomocnik Zamawiaj?cego przyjmie ?redni kurs Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia roboczego po dniu publikacji og?oszenia o zamówieniu w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   3.  W post?powaniu mog wzi? udzia Wykonawcy, którzy spe?niaj warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
III.1.2) Capacité économique et financičre Liste et description succincte des critčres de sélection:
Wykonawca: posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow na kwot równ lub co najmniej: a) Dla cz??ci I zamówienia: 250 000,00 z?, b) Dla cz??ci II zamówienia: 700 000,00 z?. Je?eli Wykonawca sk?ada ofert na poszczególne cz??ci zamówienia, musi wykaza?, ?e posiada ?rodki finansowe lub zdolno? kredytow?, których ??czna warto? stanowi b?dzie sum warto?ci dla tych poszczególnych cz??ci.
   3.  WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU:
   3. 3. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
   3. 1.1. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunków prawnych,
   3. 1.2. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni Pe?nomocnikowi Zamawiaj?cego, ?e realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów, w szczególno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
   3. 1.3. Pe?nomocnik Zamawiaj?cego oceni, czy zasoby udost?pniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz zbada, czy nie zachodz?, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22) i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
   3. 1.4. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowi?za si do udost?pnienia zasobów, za szkod poniesion przez Zamawiaj?cego powsta? wskutek nieudost?pnienia tych zasobów, chyba ?e za nieudost?pnienie zasobów nie ponosi winy,
   3. 1.5. Je?eli zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, o której mowa w ppkt
   3. 1.2 i
   3. 1.3. SIWZ (OG?OSZENIE III
   1. 2.-1.3.), nie potwierdzaj spe?nienia przez Wykonawc warunków udzia?u w post?powaniu lub zachodz wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy/ Pe?nomocnik Zamawiaj?cego ??da, aby Wykonawca w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego/ Pe?nomocnika Zamawiaj?cego: a) zast?pi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, b) zobowi?za si do osobistego wykonania odpowiedniej cz??ci zamówienia, je?eli wyka?e zdolno?ci techniczne lub zawodowe lub sytuacj finansow lub ekonomiczn?, o których mowa ppkt
   3. 1.2. i
   3. 1.3. SIWZ. (OG?OSZENIE III
   1. 2.-1.3.).
   3. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia.
   3. 4.1. Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie zamówienia,
   3. 4.2. W przypadku, o którym mowa w ppkt
   3. 4.1. Wykonawcy ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
   3. 4.3. Przepisy dotycz?ce Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ppkt
   3. 4.1.,
   3. 4.4. Je?eli oferta Wykonawców, o których mowa w ppkt
   3. 4.1. zosta?a wybrana, Pe?nomocnik Zamawiaj?cego b?dzie ??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców,
   3. 4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia i wspólników spó?ek cywilnych, ?aden z nich nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. Warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w oparciu o art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, musz spe?nia ??cznie, z jednoczesnym zastrze?eniem warunku opisanego w ppkt
   3. 1.1. SIWZ, który to winni spe?nia wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o zamówienie. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 
4.4. WYKAZ O?WIADCZE ORAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIENIA WARUNKÓW UDZIA?U W POST?POWANIU:
   4. 1. W celu wst?pnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu Wykonawca do oferty do??cza aktualne na dzie sk?adania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej zwanego: "JEDZ", wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ, sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.
   4. 2. W ramach prowadzonego post?powania JEDZ sk?adaj podmioty:
   4. 2.1. Wykonawcy: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia formularz JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawców (w odniesieniu do warunków udzia?u w post?powaniu),
   4. 2.2. Podmioty trzecie: a) JEDZ podmiotu trzeciego sk?ada Wykonawca, je?eli powo?uje si na jego zasoby w celu wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu; b) JEDZ powinien by wype?niony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego; c) JEDZ powinien dotyczy tak?e weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego; d) dotyczy zarówno sytuacji, gdy podmiot trzeci nie b?dzie podwykonawc w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawc b?dzie,
   4. 2.3. Podwykonawcy: Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawc?, którym Wykonawca zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia.
   4. 3. W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Pe?nomocnik Zamawiaj?cego b?dzie ??da od Wykonawcy, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia dokumentów:
   4. 3.1. Koncesji na wykonywanie dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie obrotu energi elektryczn?, wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
   4. 3.2. Informacji banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert na kwot równ lub co najmniej: a) dla I cz??ci zamówienia - 250 000,00 z?, b) dla II cz??ci zamówienia - 700 000,00 z?.
   4. 3.3. Wykaz dostaw wykonanych (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 8A, 8B do SIWZ), a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert w post?powaniu.
   4. 3.4. Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów dotycz?cych zdolno?ci lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Pe?nomocnika Zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez Pe?nomocnika Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critčres de sélection:
Wykonawca sk?adaj?c ofert wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona nale?ycie co najmniej 1 dostaw energii elektrycznej u jednego odbiorcy, której warto? roczna nie by?a ni?sza ni?: a) Dla cz??ci I zamówienia: 2 000 000 kWh, b) Dla cz??ci II zamówienia: 4 000 000 kWh. Pe?nomocnik Zamawiaj?cego w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia s ?wiadczenia okresowe lub ci?g?e, dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (zako?czone), lecz tak?e wykonywane. W takim przypadku cz?? zamówienia ju faktycznie wykonana musi spe?nia wymogi okre?lone przez Pe?nomocnika Zamawiaj?cego powy?ej w warunku w ppkt a), b). Je?eli Wykonawca sk?ada ofert na obie cz??ci zamówienia, musi wykaza?, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wykona nale?ycie co najmniej 2 dostawy energii elektrycznej na rzecz dwóch ró?nych odbiorców, których ??czna warto? stanowi b?dzie sum warto?ci dla poszczególnych cz??ci. Pe?nomocnik Zamawiaj?cego ocenia, czy udost?pniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na wykazanie przez Wykonawc spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz bada, czy nie zachodz?, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.
   4. 4. W celu wykazania spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Pe?nomocnik Zamawiaj?cego b?dzie ??da od Wykonawcy, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia dokumentów:
   4. 4.1. Odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,
   4. 4.2. O?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci - wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SIWZ,
   4. 4.3. O?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 6 do SIWZ,
   4. 4.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14) i 21) ustawy Pzp wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4. 5. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt
   4. 4.:
   4. 5.1. ppkt
   4. 4.4. - sk?ada informacj z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13),14),21) ustawy Pzp,
   4. 5.2. ppkt
   4. 4.1. - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: Nie otwarto likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci. Dokumenty, o których mowa w ppkt
   4. 5.1. oraz
   4. 5.2. powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt
   4. 5., zast?puj?c je dokumentami zawieraj?cymi odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym lub organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
   4. 6. Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt
   4. 4.4. sk?ada dokument, o którym mowa w ppkt
   4. 5.1., w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14) i 21) ustawy Pzp. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokumentów zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w ppkt
   4. 5.1. oraz
   4. 5.2. powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania.
   4. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy Wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasobów, Pe?nomocnik Zamawiaj?cego b?dzie ??da dokumentów, które okre?laj w szczególno?ci:
   4. 4.1. zakres dost?pnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
   4. 4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawc?, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
   4. 4.3. zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego - o?wiadczenie wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 7A, 7B do SIWZ. Pe?nomocnik Zamawiaj?cego ??da od Wykonawcy, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i o?wiadcze wymienionych w pkt
   4. 4. Pe?nomocnik Zamawiaj?cego b?dzie ??da od Wykonawcy przedstawienia dokumentów i o?wiadcze wymienionych w pkt
   4. 4., dotycz?cych podwykonawcy, któremu zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolno?ciach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp.
   4. 5. Wykonawca wpisany do urz?dowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikuj?ce spe?niaj?ce wymogi europejskich norm certyfikacji mo?e z?o?y za?wiadczenie o wpisie do urz?dowego wykazu wydane przez w?a?ciwy organ lub certyfikat wydany przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzib lub miejsce zamieszkania, wskazuj?ce na dokumenty stanowi?ce podstaw wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów i o?wiadcze wymienionych w pkt
   4. 3.,
   4. 4.
   4. 6.O?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej:
   4. 6.1. Wykonawca oraz Wykonawca wspólnie ubiegaj?cy si o zamówienie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji o z?o?onych ofertach, przekazuje Pe?nomocnikowi Zamawiaj?cego o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 5A i/lub 5B do SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particuličres d'exécution:
 
1.Z Wykonawc?, którego oferta zosta?a uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy Pzp zostan zawarte umowy zgodnie ze wzorem umowy - Za??cznik nr 2A, 2B do SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje wprowadzanie zmian w zawartej umowie - informacja podana w SIWZ Dzia 14.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systčme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchčre électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative ŕ la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations ŕ soumissionner ou ŕ participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant ętre utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (ŕ compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/05/2020 Heure locale: 10:15 Lieu:
Enmedia Aleksandra Adamska Ul. Hetma?ska 26/3 60-252 Pozna Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Osoba upowa?niona: Aleksandra Adamska. Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy pod adresem internetowym https://platformazakupowa.pl/transakcja/330812. https://platformazakupowa.pl/transakcja/330812
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Je?eli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt
   4. 5. SIWZ, zast?puj?c je dokumentami zawieraj?cymi odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym lub organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
   2.  Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20) lub ust. 5 ustawy Pzp, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczególno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspó?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Zapisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu.
   3.  Wykonawcy mog wspólnie ubiega si o udzielenie niniejszego zamówienia.
   3. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   3. 2. Ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia oddzielnie z?o?y formularz "JEDZ" oraz dokumenty i o?wiadczenia wymagane w pkt
   4. 3,
   4. 4.,
   4. 5. SIWZ
   3. 3. Je?eli oferta Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, zosta?a wybrana, Pe?nomocnik Zamawiaj?cego b?dzie ??da przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy reguluj?cej wspó?prac tych Wykonawców.
   4. Kompletna oferta musi zawiera?:
   4. 1. Wype?niony i podpisany przez Wykonawc formularz oferty - wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 3A i/lub 3B do SIWZ,
   4. 2. Wype?niony i podpisany (zgodnie z zapisami w Rozdziale 5, 9 SIWZ) przez Wykonawc formularz "JEDZ" - wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ,
   4. 3. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów (art. 22a), w celu wykazania braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w o?wiadczeniach, (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SIWZ-JEDZ) oraz sk?ada zobowi?zanie tego podmiotu do udost?pnienia zasobów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 7A i/lub 7B do SIWZ),
   4. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiaj?cy pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu i do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
   4. 5. W przypadku, gdy upowa?nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo?rednio ze z?o?onych w ofercie dokumentów - pe?nomocnictwo.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
19.1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, zgodnie z Rozdzia?em 2, Dzia VI ustawy Pzp, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego/Pe?nomocnika Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp. 19.2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy Pzp. 19.3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego/Pe?nomocnika Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy/Pe?nomocnika Zamawiaj?cego jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp. 19.4. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego/ Pe?nomocnika Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 19.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 19.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Pe?nomocnikowi Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Pe?nomocnik Zamawiaj?cego móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 19.7. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Pe?nomocnika Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 19.8. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Platformie - je?eli warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8.  19.9. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 19.7. i 19.8. wnosi si w przypadku zamówie?, których warto? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 19.10. Je?eli Pe?nomocnik Zamawiaj?cego mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: 19.10.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 19.10.2. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 19.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Pe?na informacja o sk?adaniu odwo?a jest zawarta w SIWZ w Dziale 19.
VI.4.4) Service auprčs duquel des renseignements peuvent ętre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09000000 - Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité