Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 25/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-CelestynÛw: Lampes et appareils d'Èclairage

2022/S 119-334731  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Pologne-CelestynÛw: Lampes et appareils d'Èclairage 2022/S 119-334731 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA CELESTYN"W NumÈro national d'identification: REGON 013268965 Ville: CelestynÛw Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-430 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Michalska Courriel: zamowienia@celestynow.pl TÈlÈphone: +48 227897060 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.celestynow.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka samorz?du terytorialnego
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
MODERNIZACJA O?WIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE CELESTYN"W NumÈro de rÈfÈrence: RIZPiFZ.271.28.2022
II.1.2) Code CPV principal 31520000 Lampes et appareils d'Èclairage
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie CelestynÛw, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego na podstawie uchwa?y nr 84/2021 Rady MinistrÛw z dnia 1 lipca 2021 r w sprawie ustanowienia Rz?dowego Funduszu Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura elektroenergetyczna i o?wietleniowa
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45316110 Installation de matÈriel d'Èclairage public 45311200 Travaux d'installations Èlectriques 71355200 Services d'arpentage cadastral 45316100 Installation d'appareils d'Èclairage extÈrieur 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Lieu principal d'exÈcution:
Gmina CelestynÛw
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest modernizacja o?wietlenia ulicznego w Gminie CelestynÛw, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego na podstawie uchwa?y nr 84/2021 Rady MinistrÛw z dnia 1 lipca 2021 r w sprawie ustanowienia Rz?dowego Funduszu Polski ?ad: Program Inwestycji Strategicznych w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura elektroenergetyczna i o?wietleniowa, w zakresie: 1) wymiany opraw o?wietleniowych, wysi?gnikÛw oraz monta? kompensatorÛw do szaf SON na terenie Gminy CelestynÛw 2) wymiany wyeksploatowanych opraw o?wietleniowych sodowych i rt?ciowych na oprawy LED z dodatkow? redukcj? mocy w godzinach nocnych. Do modernizacji zakwalifikowano 1659 opraw z 1916 istniej?cych 3) monta? opraw z zastosowaniem programowalnych reduktorÛw mocy 4) monta? systemu redukcji mocy 5) monta? kompensatorÛw mocy biernej 6) wymiany / zmiana 86 szt. szaf o?wietleniowych, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawc? warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., 7) wymiany istniej?cych elementÛw zasilaj?cych i zabezpiecze? ñ przewody zasilaj?ce oprawy, skrzynki bezpiecznikowe, bezpieczniki; 8) usuni?cia kolizji z urz?dzeniami z sieciami elektroenergetycznymi z?o?onego w PGE Dystrybucja Oddz. Warszawa rejon Mi?sk Mazowiecki 9) wymiany oko?o 277 wysi?gnikÛw na s?upach linii napowietrznych (z uwzgl?dnieniem +/- 10%). Wymiana istniej?cych konstrukcji no?nych ñ wysi?gniki w przypadku mocowania lamp pod lini?, lub w przypadku z?ych k?tÛw nachylenia, mocowania, haki 10) prze??czenia zasilania punktÛw o?wietlenia z budynku Urz?du Gminy do obwodu z SO 0895 tj., nale?y przeprowadzi? z uwzgl?dnieniem istniej?cych stylizowanych s?upÛw, b?d? rÛwnowa?nych (spe?niaj?cych aspekty wizualne oraz o?wietleniowe) aby ujednolici? o?wietlenie parkowe, istniej?ce s?upy okre?la za??cznik do post?powania 11) podwieszenia izolowanej linii ASxSN 2x25 ñ oko?o 45302 mb (z uwzgl?dnieniem +/- 10%) 12) Wyniesienie punktu sterowania o?wietleniem ze stacji Tr. W dwÛch przypadkach okre?lonych w programie PFU 13) wykonanie dokumentacji projektowej wymiany/zmiany skrzynek sterowania o?wietleniem ulicznym w tym ich lokalizacji i parametrÛw, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawc? warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. 14) uzyskanie decyzji administracyjnych niezb?dnych do realizacji robÛt budowlanych (Zamawiaj?cy zamieszcza do post?powania warunki techniczne modernizacji o?wietlenia ulicznego uzyskane od PGE Dystrybucja S.A. z dnia 29/06/2020 r.) 15) zg?oszenie zamiaru prowadzenia robÛt Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - dotyczy prac wykonywanych na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej zezwalaj?cej na realizacj? robÛt budowlanych zgodnie z ustaw? Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333) 16) wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robÛt budowlanych 17) przeprowadzenie wymaganych prÛb i bada?, uzyskanie odbiorÛw robÛt i przygotowanie dokumentÛw zwi?zanych z oddaniem do u?ytkowania wybudowanych obiektÛw
   2.  Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Programie Funkcjonalno ñ U?ytkowym, b?d?cym za??cznikiem nr 13 do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: D?ugo?? okresu gwarancji jako?ci na roboty budowlane, prace monta?owo- instalacyjne, a tak?e zamontowane materia?y i urz?dzenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 150 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
2.Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, z post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza si?: 1) wykonawc? oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisanego na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 2) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, ktÛrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 3) wykonawc? oraz uczestnika konkursu, ktÛrego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona.î.
   3.  Wykonawcy nie podlegaj? wykluczeniu z powodu okoliczno?ci, o ktÛrych mowa w art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. U. z 8 04.2022 nr L 111/1, dalej: Ñrozporz?dzenie UEî), zgodnie z ktÛrym zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamÛwie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)ñe), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)ñf) i lit. h)ñj) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)ñe) i lit. g)ñi), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)ñd), lit. f)ñh) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: 1) obywateli rosyjskich lub osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw z siedzib? w Rosji; 2) osÛb prawnych, podmiotÛw lub organÛw, do ktÛrych prawa w?asno?ci bezpo?rednio lub po?rednio w ponad 50 % nale?? do podmiotu, o ktÛrym mowa w pkt 1 niniejszego ust?pu; lub 3) osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw dzia?aj?cych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktÛrym mowa w pkt 1 lub pkt 2 niniejszego ust?pu, w tym podwykonawcÛw, dostawcÛw lub podmiotÛw, na ktÛrych zdolno?ci polega si? w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto?ci zamÛwienia. Oferta Wykonawcy wykluczonego na podstawie ww. przepisu zostanie odrzucona.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe wymagania dotycz?ce warunkÛw realizacji przedmiotu zamÛwienia zawieraj? projektowane postanowienia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, stanowi?ce za??cznik nr 8 do SWZ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/07/2022 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 22/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/07/2022 Heure locale: 11:30 Lieu:
https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html https://celestynow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest za??czy? JEDZ oraz o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale VI ust 2 oraz ust. 2 SWZ, sporz?dzone i wype?nione wed?ug wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 4 do SWZ. O?wiadczenie to sk?ada Wykonawca, ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamÛwienia, podmiot na ktÛrego zasobach polega Wykonawca wed?ug wzoru Za??cznika nr 5 do SWZ.
   2.  Do oferty Wykonawca zobowi?zany jest do??czy?: 1) minimalne parametry opraw o?wietleniowych zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik Nr 2 do SWZ 2) karty katalogowe oferowanych opraw o?wietlenioych, obejmuj?ce informacje potwierdzaj?ce spe?nianie przez te urz?dzenia parametrÛw zawartych w Za??czniku Nr 2do SWZ ñ minimalne parametry opraw o?wietleniowych, zgodnie z pkt 1 (dla opraw drogowych na liniach napowietrznych i kablowych) i pkt 2 (dla opraw parkowych ozdobnych). Zamawiaj?cy akceptuje rÛwnowa?ne przedmiotowe ?rodki dowodowe, je?li potwierdzaj?, ?e dostawy spe?niaj? wymagania, cechy lub kryteria okre?lone w opisie przedmiotu zamÛwienia.
   3.  Za??czone do oferty minilamne parametry opraw o?wietleniowych sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik Nr 2 do SWZ nie podlegaj? uzupe?nieniu. Je?eli wykonawca nie z?o?y? Za??cznika nr 2 do SWZ lub jego tre?? b?dzie niekompletna, Zamawiaj?cy nie b?dzie wzywa? do ich z?o?enia lub uzupe?nienia. W przypadku nie z?o?enia wraz z ofert? minilamnych parametrÛw opraw o?wietleniowych sporzadzonych zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik Nr 2 do SWZ lub z?o?enia niekompletnego Za?acznika nr 2 do SWZ, oferta podlega?a b?dzie odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) Pzp.
   4.  Za??czone do oferty pozosta?e przedmiotowe ?rodki dowodowe, o ktÛrych mowa w ust. 8 pkt 2) SWZ, b?d? podlega?y uzupe?nieniu. Je?eli wykonawca nie z?o?y w/w ?rodkÛw dowodowych lub z?o?y ?rodki dowodowe niekompletne, Zamawiaj?cy dzia?aj?c na podstawie art. 107 ust. 2 Pzp wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. Zamawiaj?cy mo?e ??da? od WykonawcÛw wyja?nie? dotycz?cych tre?ci przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   5.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy wykluczy tak?e Wykonawc? w przypadkach przewidzianych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt
   4. 
   6.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych, o ktÛrych mowa w rozdziale VII ust. 11 SWZ.
   7.  Ka?dy Wykonawca bior?cy udzia? w przetargu musi przed up?ywem terminu sk?adania ofert wnie?? wadium w wysoko?ci 50.000,00 z?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Pologne-CelestynÛw: Lampes et appareils d'ÈclairageType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 25/07/2022 22/06/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
31520000 - Lampes et appareils d'éclairage 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45316100 - Installation d'appareils d'éclairage extérieur 
45316110 - Installation de matériel d'éclairage public 
71355200 - Services d'arpentage cadastral