Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-CelestynÛw:Vaccins

2022/S 224-646285  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-CelestynÛw: Vaccins 2022/S 224-646285 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowy O?rodek Farmacji i Techniki Medycznej - CelestynÛw Adresse postale: Wojska Polskiego 57 Ville: CelestynÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-430 Pays: Pologne Courriel: wofitm@ron.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka bud?etowa/Jednostka Wojskowa
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa szczepionek NumÈro de rÈfÈrence: WOFiTM/1/2022/PN
II.1.2) Code CPV principal 33651600 Vaccins
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Szczepionka przeciw ?Û?tej Gor?czce op. 1 dawka, Gwarant 500, Opcja 500 - zadanie nr 6
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 81 250.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Szczepionka przeciw ?Û?tej Gor?czce op. 1 dawka, Gwarant 500, Opcja 500 - zadanie nr 6
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji - Opcja 500 szt.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 253-672106
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6
Lot n : 6 IntitulÈ:
Szepionka przeciw ?Û?tej Gor?czce, Gwarant 500, Opcja 500
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tramco Sp. z o. o.
Ville: Wolskie Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 81 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 182.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; Odwo?anie wnosi si? w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) Stosownie do ß 10 ust. 1a i 1b rozporz?dzenia Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a? (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z pÛ?n. zm.) informuj?, ?e w przypadku, gdy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa?a si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, w sposÛb okre?lony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiaj?cy dopu?ci? taki sposÛb komunikacji, dokumentacja post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursu sporz?dzona w postaci elektronicznej sk?adana w post?powaniu odwo?awczym, przekazywana jest na nast?puj?cych rodzajach informatycznych no?nikÛw danych: p?yta CD, p?yta DVD, no?nik USB, dysk przeno?ny USB. Dokumentacja post?powania sk?adana w postaci elektronicznej powinna zosta? zapisana na jednym ze wskazanych powy?ej informatycznych no?nikÛw danych w sposÛb zapewniaj?cy odczyt dokumentÛw elektronicznych i informacji opisanych oraz uporz?dkowanych zgodnie ze struktur? i metodyk? nazewnictwa katalogÛw i dokumentÛw elektronicznych, ktÛry umo?liwia identyfikacj? poszczegÛlnych dokumentÛw post?powania oraz wyodr?bnienie dokumentÛw zawieraj?cych informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Dostawa szczepionek 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins