Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-CelestynÛw:Vaccins

2023/S 97-302733  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-CelestynÛw: Vaccins 2023/S 097-302733 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowy O?rodek Farmacji i Techniki Medycznej - CelestynÛw Adresse postale: Wojska Polskiego 57 Ville: CelestynÛw Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-430 Pays: Pologne Courriel: wofitm@ron.mil.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/wofitm
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://portal.smartpzp.pl/wofitm Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka bud?etowa/Jednostka Wojskowa
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
DOSTAWA SZCZEPIONEK W LATACH 2023-2025 NumÈro de rÈfÈrence: WOFiTM/39/2023/PN
II.1.2) Code CPV principal 33651600 Vaccins
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa szczepionek w latach 2023-2025. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 5 do SIWZ
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Szczepionka anatoksyna b?onicza, op. 1 dawka, op. 9 000
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Szczepionka anatoksyna b?onicza, op. 1 dawka, op. 9 000
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 45 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires ??czna ilo?? do zakupu w latach 2023-2025 - 9 000 dawek, w tym: w roku 2023 - 2 000 dawek; w roku 2024 - 4 000 dawek; w roku 2025 - 3 000 dawek
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Szczepionka przeciw w?ciekli?nie , op. 1 dawka, 18 000 op.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651600 Vaccins
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Szczepionka przeciw w?ciekli?nie , op. 1 dawka, 18 000 op.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 45 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires ??czna ilo?? do zakupu w latach 2023-2025 - 18 000 dawek, w tym: w roku 2023 - 4 000 dawek; w roku 2024 - 8 000 dawek; w roku 2025 - 6 000 dawek
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy wymaga zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego lub importu produktu leczniczego zgodnie z Ustaw? z dnia 6 wrze?nia 2001 roku Prawo farmaceutyczne Dz. U. 2001 r. nr 126 poz. 1381
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
W tym zakresie Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛ?owego warunku
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
W tym zakresie Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛ?owego warunku
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w SWZ - Istotne Postanowienia Umowy
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 19/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 11:00
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Art. 182.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb ñ w przypadku gdy warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej ñ je?eli warto?? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si?: 1) w przypadku zamÛwie?, ktÛrych warto?? jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ñ w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia; Odwo?anie wnosi si? w formie pisemnej lub elektronicznej (poprzez ePUAP) Stosownie do ß 10 ust. 1a i 1b rozporz?dzenia Prezesa Rady MinistrÛw z dnia 22.3.2010 r. w sprawie regulaminu post?powania przy rozpoznawaniu odwo?a? (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z pÛ?n. zm.) informuj?, ?e w przypadku, gdy w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego komunikacja Zamawiaj?cego z Wykonawcami odbywa?a si? przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, w sposÛb okre?lony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub gdy Zamawiaj?cy dopu?ci? taki sposÛb komunikacji, dokumentacja post?powania o udzielenie zamÛwienia publicznego lub konkursu sporz?dzona w postaci elektronicznej sk?adana w post?powaniu odwo?awczym, przekazywana jest na nast?puj?cych rodzajach informatycznych no?nikÛw danych: p?yta CD, p?yta DVD, no?nik USB, dysk przeno?ny USB. Dokumentacja post?powania sk?adana w postaci elektronicznej powinna zosta? zapisana na jednym ze wskazanych powy?ej informatycznych no?nikÛw danych w sposÛb zapewniaj?cy odczyt dokumentÛw elektronicznych i informacji opisanych oraz uporz?dkowanych zgodnie ze struktur? i metodyk? nazewnictwa katalogÛw i dokumentÛw elektronicznych, ktÛry umo?liwia identyfikacj? poszczegÛlnych dokumentÛw post?powania oraz wyodr?bnienie dokumentÛw zawieraj?cych informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 DOSTAWA SZCZEPIONEK W LATACH 2023-2025 22/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins