Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/06/2021
Date de péremption : 23/06/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-CelestynÛw: Vaccins

2021/S 110-289033  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
09/06/2021
S110
Pologne-CelestynÛw: Vaccins

2021/S 110-289033

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 098-253643)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Wojskowy O?rodek Farmacji i Techniki Medycznej ñ CelestynÛw
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 57
Ville: CelestynÛw
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-430
Pays: Pologne
Courriel: wofitm@ron.mil.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/wofitm.

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa szczepionek ñ WOFITM/18/2021/PN

NumÈro de rÈfÈrence: WOFITM/18/2021/PN

II.1.2)
Code CPV principal
33651600 Vaccins

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa szczepionek. SzczegÛ?owe informacje stanowi za??czniki do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
04/06/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 098-253643

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.1

Au lieu de:

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, zezwolenie na prowadzenie apteki ogÛlnodost?pnej lub zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego lub importu produktu leczniczego zgodnie z ustaw z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 r. nr 126 poz. 1381) w zakresie produktÛw leczniczych.

Lire:

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego lub importu produktu leczniczego zgodnie z ustaw z dnia 6 wrze?nia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 r. nr 126 poz. 1381) w zakresie produktÛw leczniczych.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-CelestynÛw: VaccinsType díacheteur: AutresType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournituresfournitures
23/06/2021
09/06/2021
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
33651600 - Vaccins