Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Cewice: Services sylvicoles

2022/S 89-245160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Cewice: Services sylvicoles 2022/S 089-245160 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Cewice.
Num╚ro national d'identification: SZ.270.10.2021 Adresse postale: Ul. W. Witosa 39 Ville: Cewice Code NUTS: PL634 Gda?ski Code postal: 84-312 Pays: Pologne Point(s) de contact: Gra?yna Krawiec Courriel: grazyna.krawiec@gdansk.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +59 8613459 Fax: +59 8613444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cewice.gdansk.lasy.gov.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Cewice w roku 2022. Num╚ro de r╚f╚rence: SZ.270.10.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Cewice w roku 2022 - PAKIET II.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Nadle?nictwa Cewice - le?nictwo Bukowina , Cewice.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz inne wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ˝ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 8. - wykaz powierzchni z ochron? nalot█w i podrost█w Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r., zmieniona Decyzj? nr 101 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 16 wrze?nia 2021r. oraz zmieniona Decyzj? nr 112 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 4 pa?dziernika 2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych oraz regionalne standardy jako?ciowe, okre?lone Decyzj? nr 16/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Gda?sku z dnia 7 czerwca 2021r., zmieniona Decyzj? nr 37/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Gda?sku z dnia 9 lipca 2021r. . Okre?lony z tej decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 003-005002
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 2/SZ/271-10/21
Lot n : 2 Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Cewice w roku 2022-PAKIET II.
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
30/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne - K. Szela Num╚ro national d'identification: 771303597 Adresse postale: Baranowo 2 Ville: Parchowo Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-124 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Marek W?sierski Num╚ro national d'identification: 771626308 Adresse postale: Pomysk Ma?y 5 Ville: Pomysk Ma?y Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-121 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ZUL Marcin W?sierski Num╚ro national d'identification: 365992154 Adresse postale: Pomysk Ma?y 5 Ville: Pomysk Ma?y Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-121 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Wies?aw W?sierski Num╚ro national d'identification: 770800968 Adresse postale: Pomysk Wielki 9 Ville: Pomysk Ma?y Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-121 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 892 999.29 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zwa?ywszy, ?e: (I) w trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) nast?pi? w wymiarze, kt█rego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie m█g? przewidzie?; (III) agresja Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, kt█rego Zamawiaj?cy nie m█g? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?; (IV) wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, kt█re nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w kt█rych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji; (V) wyp?ata rekompensaty, o kt█rej mowa w pkt (IV) powy?ej nie powoduje zmiany og█lnego charakteru Umowy; (VI) rekompensata, o kt█rej mowa w pkt (IV) nie przekroczy warto?ci, o kt█rej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; (VII) okoliczno?ci opisane w pkt (I) ˝ (VI) odpowiadaj? przes?ance zmiany umowy w sprawie zam█wienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; Og?oszenie wynika z obowi?zku zgodnie z art. 455, ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp z 11 wrze?nia 2019r.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'ex╚cution:
Teren Nadle?nictwa Cewice- le?nictwo Bukowina, Cewice.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z p█?n. zm. ˝ ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu mechanicznego pozyskania i zrywki drewna, hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznym zagospodarowaniu lasu, pracach zwi?zanych z gospodark? w szk█?ce le?nej oraz grodzeniu i rozgradzaniu upraw le?nych do wykonania na terenie Nadle?nictwa Cewice w roku 2022. Zakres rzeczowy przedmiotu zam█wienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz inne wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na kt█ry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   3. 1. ˝ rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci i lokalizacji; Za??cznik nr
   3. 2. ˝ uk?ad sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 3. ˝ zestawienie odleg?o?ci i warunk█w zrywki drewna; Za??cznik nr
   3. 4. ˝ zestawienie pozycji nieudost?pnionych dla pozyskania maszynowego; Za??cznik nr
   3. 5. ˝ informacja o stosowaniu mo?liwych technologii pozyskania drewna; Za??cznik nr
   3. 8. - wykaz powierzchni z ochron? nalot█w i podrost█w Zakresy rzeczowe zestawione w za??cznikach nr
   3. 1. -
   3. 3. oraz
   3. 5. maj? charakter szacunkowy. Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zam█wienia, okre?la Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 17 marca 2021 r., zmieniona Decyzj? nr 101 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 16 wrze?nia 2021r. oraz zmieniona Decyzj? nr 112 Dyrektora Generalnego Las█w Pa?stwowych z dnia 4 pa?dziernika 2021r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ĐOpisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych" w jednostkach organizacyjnych Las█w Pa?stwowych oraz regionalne standardy jako?ciowe, okre?lone Decyzj? nr 16/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Gda?sku z dnia 7 czerwca 2021r., zmieniona Decyzj? nr 37/2021 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las█w Pa?stwowych w Gda?sku z dnia 9 lipca 2021r. . Okre?lony z tej decyzji szczeg█?owy opis standardu technologii wykonywania poszczeg█lnych prac le?nych (czynno?ci) wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zam█wienia stanowi? podstaw? okre?lenia wymaga? jako?ciowych odnosz?cych si? do element█w sk?adaj?cych si? na przedmiot zam█wienia zawartych w Za??czniku nr 4 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). Opisy kod█w czynno?ci opisuj?cych poszczeg█lne prace le?ne (czynno?ci) wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia zosta?y opisane w Za??czniku nr 4 do SWZ. Opis zasad procedury dokonywania odbior█w prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 4 do SWZ.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession D╚but: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 903 461.57 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne - K. szela Num╚ro national d'identification: 771303597 Adresse postale: Baranowo 2 Ville: Baranowo Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-124 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Marek W?sierski Num╚ro national d'identification: 771626308 Adresse postale: Baranowo 2 Ville: Parchowo Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-124 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: ZUL Marcin W?sierski Num╚ro national d'identification: 365992154 Adresse postale: Pomysk Ma?y 5 Ville: Pomysk Ma?y Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-121 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Wies?aw W?sierski Num╚ro national d'identification: 770800968 Adresse postale: Pomysk Wielki 9 Ville: Pomysk Ma?y Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-121 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Zwa?ywszy, ?e: (I) w trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) nast?pi? w wymiarze, kt█rego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie m█g? przewidzie?; (III) agresja Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, kt█rego Zamawiaj?cy nie m█g? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?; (IV) wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, kt█re nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w kt█rych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji; (V) wyp?ata rekompensaty, o kt█rej mowa w pkt (IV) powy?ej nie powoduje zmiany og█lnego charakteru Umowy; (VI) rekompensata, o kt█rej mowa w pkt (IV) nie przekroczy warto?ci, o kt█rej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; (VII) okoliczno?ci opisane w pkt (I) ˝ (VI) odpowiadaj? przes?ance zmiany umowy w sprawie zam█wienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP; Og?oszenie wynika z obowi?zku zgodnie z art. 455, ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp z 11 wrze?nia 2019r.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Zwa?ywszy, ?e: (I) w trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy; (II) wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) nast?pi? w wymiarze, kt█rego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie m█g? przewidzie?;(III) agresja Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, kt█rego Zamawiaj?cy nie m█g? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?; (IV) wzrost cen paliw p?ynnych, o kt█rym mowa w pkt (I) powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, kt█re nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w kt█rych pali
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 892 999.29 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 903 461.57 PLN Pologne-Cewice: Services sylvicolesType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Modification d'un march╚ /d'une concession en coursType de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles