Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption : 04/01/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Che?m:Huile diesel

2022/S 233-668627  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Che?m: Huile diesel 2022/S 233-668627 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Che?mskie Linie Autobusowe Sp█?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Num╚ro national d'identification: 563000814 Adresse postale: Okszowska 41 Ville: Che?m Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Mazurek Courriel: przetargi@cla.net.pl T╚l╚phone: +48 825622306 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cla.net.pl/ Adresse du profil dÝacheteur: https://www.cla.net.pl/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://cla.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa paliw z us?ug? tankowania
II.1.2) Code CPV principal 09134100 Huile diesel
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wraz z us?ug? tankowania autobus█w komunikacji miejskiej, pojazd█w s?u?bowych oraz maszyn i urz?dze? b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego oleju nap?dowego w ilo?ci ca?kowitej 500 000 litr█w.
   1. 1. Podana w pkt. 1 ilo?? przedmiotu zam█wienia jest warto?ci? szacunkow?, w przypadku niezrealizowania ilo?ciowego zakupu przez Zamawiaj?cego w czasie trwania umowy, zakup uwa?a si? za zako?czony bez jakichkolwiek roszcze? odszkodowawczych. Zamawiaj?cy gwarantuje realizacj? przedmiotu zam█wienia na poziomie 50% ilo?ci wskazanych w pkt.
   1. 
   2.  Oferowany przedmiot zam█wienia musi by? zgodny z parametrami okre?lonymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06 lub r█wnowa?nej dla olej█w nap?dowych oraz z Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw ciek?ych (Dz. U. 2015r., poz. 1680 z p█?. zm.).
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 63712600 Services de ravitaillement de v╚hicules
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa wraz z us?ug? tankowania autobus█w komunikacji miejskiej, pojazd█w s?u?bowych oraz maszyn i urz?dze? b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego oleju nap?dowego w ilo?ci ca?kowitej 500 000 litr█w.
   1. 1. Podana w pkt. 1 ilo?? przedmiotu zam█wienia jest warto?ci? szacunkow?, w przypadku niezrealizowania ilo?ciowego zakupu przez Zamawiaj?cego w czasie trwania umowy, zakup uwa?a si? za zako?czony bez jakichkolwiek roszcze? odszkodowawczych. Zamawiaj?cy gwarantuje realizacj? przedmiotu zam█wienia na poziomie 50% ilo?ci wskazanych w pkt.
   1. 
   2.  Oferowany przedmiot zam█wienia musi by? zgodny z parametrami okre?lonymi w normie PN-EN 590+A1:2017-06 lub r█wnowa?nej dla olej█w nap?dowych oraz z Rozporz?dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 pa?dziernika 2015 r. w sprawie wymaga? jako?ciowych dla paliw ciek?ych (Dz. U. 2015r., poz. 1680 z p█?. zm.).
   3.  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zam█wienia zobowi?zany jest do wykonywania obowi?zk█w zgodnie z zakresem opisanym w projektowanych postanowieniach umowy (za??cznik nr 4), w szczeg█lno?ci: Wykonawca zobowi?zany b?dzie do realizacji sukcesywnej dostawy, o charakterze ci?g?ym oleju nap?dowego wraz z us?ug? tankowania przez pracownik█w Wykonawcy autobus█w komunikacji miejskiej, pojazd█w s?u?bowych oraz maszyn i urz?dze? b?d?cych w posiadaniu Zamawiaj?cego, realizowanej przez Wykonawc?, zawsze do Đpe?nego zbiornikaţ, na stacji paliw, do kt█rej Wykonawca posiada tytu? prawny oraz ?wiadczenia dostawy paliwa wraz z us?ug? tankowania do kanistr█w i zbiornik█w z przeznaczeniem do maszyn i urz?dze? realizowanej przez Wykonawc?, zawsze do Đpe?nego zbiornikaţ, na stacji paliw, do kt█rej Wykonawca posiada tytu? prawny tylko i wy??cznie w obecno?ci os█b wyznaczonych przez Zamawiaj?cego do odbioru paliwa w kanistrach i zbiornikach zast?pczych. Stacja paliw, kt█r? dysponuje Wykonawca powinna znajdowa? si? w odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 4500 m od Zajezdni Zamawiaj?cego, zlokalizowanej przy ul. Okszowskiej 41 - brama wjazdowa (odleg?o?? mierzona po drogach publicznych w kierunku ruchu na drodze) oraz powinna by? czynna przez 7 dni w tygodniu 24 godz. na dob? na kt█rej warunki umo?liwiaj? tankowanie oraz swobodny przejazd do drogi publicznej, autobus█w komunikacji miejskiej, pojazd█w s?u?bowych oraz maszyn i urz?dze?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy okre?la warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie posiadania uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej. Zamawiaj?cy uzna warunek udzia?u za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: posiada wa?n? koncesj? na prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej polegaj?cej na obrocie paliwami ciek?ymi wydan? na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z p█?niejszymi zmianami).
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy okre?la warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: - w okresie ostatnich 6 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych r█wnie? wykonuje co najmniej jedn? sukcesywn? dostaw? paliwa wraz z us?ug? tankowania na stacji paliw o warto?ci co najmniej 500 000,00 z? netto, kt█ra by?a realizowana przez okres min. 6 miesi?cy, - dysponuje co najmniej 1 stacj? paliw w odleg?o?ci nie wi?kszej ni? 4500 m od Zajezdni Zamawiaj?cego, zlokalizowanej przy ul. Okszowskiej 41 - brama wjazdowa (odleg?o?? mierzona po drogach publicznych w kierunku ruchu na drodze), czynn? przez 7 dni w tygodniu 24 godz. na dob?, na kt█rej warunki umo?liwiaj? tankowanie oraz swobodny przejazd do drogi publicznej, autobus█w komunikacji miejskiej, pojazd█w s?u?bowych oraz maszyn i urz?dze?. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej lub zawodowej, Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych: a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych r█wnie? wykonywanych, w okresie ostatnich 6 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych, czy te dostawy zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Wz█r wykazu dostaw stanowi Za??cznik nr 6 do SWZ. b) wykazu, posiadanej co najmniej 1 stacji paliw wraz z adresem, informacj? o podstawie dysponowania stacj? (wz█r stanowi za??cznik nr 6a), dniami, godzinami otwarcia i odleg?o?ci? od wjazdu na stacj? Wykonawcy do bramy wjazdowej Zajezdni Zamawiaj?cego zlokalizowanej w Che?mie przy ul. Okszowskiej 41 oraz z potwierdzeniem, ?e warunki na stacji umo?liwiaj? tankowanie i swobodny przejazd do drogi publicznej, autobus█w komunikacji miejskiej, pojazd█w s?u?bowych oraz maszyn i urz?dze?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo weryfikacji podanej odleg?o?ci, realizowanej wed?ug aplikacji "Mapy Google".
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Warunki umowy okre?lono w za??czniku nr 4 do SWZ.
   2.  Skr█t do SWZ oznacza Specyfikacj? Warunk█w Zam█wnienia w niniejszym post?powaniu.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 04/01/2023 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 02/02/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 04/01/2023 Heure locale: 11:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje za po?rednictwem platformy https://cla.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. https://cla.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.
   2.  Otwarcie ofert jest niepubliczne.
   3.  W przypadku wyst?pienia awarii platformy, kt█ra spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii.
   4.  Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
W zale?no?ci od warunk█w realizacji umowy w niniejszym post?powaniu.
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Skr█t pzp oznacza ustaw? z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zam█wie? publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
   2.  Post?powanie o udzielenie zam█wienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 pzp.
   3.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 139. ust.
   1.  pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert dla ustalenia najwy?ej ocenionej oferty, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu z zastosowaniem tzw. Đprocedury odwr█conejţ.
   4.  Komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu Platformy dost?pnej pod adresem https://cla.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Szczeg█?y zawarto w SWZ.
   5.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si? Wykonawc? w stosunku, do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp, w art. 109 ust. 1 pkt. 4) pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego.
   6.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni? ??cznie przes?anki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp.
   7.  Wykaz o?wiadcze? i dokument█w z zakresu badania podstaw wykluczenia: 1) Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ) zgodnie z rozdzia?em XII SWZ, 2) o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? - za??cznik nr 3a, 3) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji 4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, 5) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z p█?n. zm.), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y? odr?bn? ofert?, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 7 SWZ, 6) o?wiadczenia o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego Za??cznik nr 8 do SWZ,
   8.  Szczeg█?owe informacje z zakresu Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia wskazano w rozdziale XIV SWZ.
   9.  Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy(c█w) wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000,00 z? (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100). 10. Zamawiaj?cy nie b?dzie ??da? od Wykonawcy, kt█rego oferta oka?e si? najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. 11. Zamawiaj?cy nie zamierza zawrze? umowy ramowej. 12. Szczeg█?owe informacje z zakresu RODO wskazano w rozdziale XXVIII SWZ. 13. Zamawiaj?cy dopuszcza komunikacj? (za wyj?tkiem oferty i dokument█w sk?adanych wraz z ofert?, kt█re powinny by? z?o?one przez platform? zgodnie z Rozdzia?em XIX) za pomoc? poczty elektronicznej na adres email: przetargi@cla.net.pl. 14. Zamawiaj?cy nie przewiduje mo?liwo?ci udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 pzp. https://cla.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html przetargi@cla.net.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www/uzp/gov/pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na zaniechanie przeprowadzenia przez Zamawiaj?cego post?powania o udzielenie zam█wienia na podstawie ustawy pzp, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby zgodnie z ustaw? pzp.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy m█g? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
   7.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, Stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Izby.
   9.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www/uzp/gov/pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29/11/2022 Sukcesywna dostawa paliw z us?ug? tankowania 04/01/2023 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09134100 - Huile diesel 
63712600 - Services de ravitaillement de vÚhicules