Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 14/04/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Che?m:Location d'aéronefs avec équipage

2023/S 55-158411  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Che?m: Location d'aéronefs avec équipage 2023/S 055-158411 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowa Akademia Nauk Stosowanych w Che?mie Numéro national d'identification: REGON 110607010 Adresse postale: Pocztowa 54 Ville: Che?m Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof ?opuszy?ski Courriel: klopuszynski@panschelm.edu.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm/proceedings Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm/proceedings
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dzier?awa statku powietrznego jednosilnikowego SEP(L) na potrzeby OKL PANS w Che?mie Numéro de référence: K-ZP.251.59.2023
II.1.2) Code CPV principal 60424100 Location d'aéronefs avec équipage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dzier?awa statku powietrznego jednosilnikowego SEP(L), który zostanie wykorzystany do realizacji szkolenia lotniczego studentów specjalizacji Pilota? PANS w Che?mie, w zakresie szkolenia do uzyskania licencji CPL(A). Zamówienie obejmuje dzier?aw? statku powietrznego: Piper Arrow PA 28, b?d? równowa?ny samolot jednosilnikowy, t?okowy (l?dowy) - SEP(L) - 1 szt., 230 godz. nalotuSzczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exécution:
Lotnisko PANS w Che?mie w Depu?tyczach Królewskich
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dzier?awa statku powietrznego jednosilnikowego SEP(L), który zostanie wykorzystany do realizacji szkolenia lotniczego studentów specjalizacji Pilota? PANS w Che?mie, w zakresie szkolenia do uzyskania licencji CPL(A). Zamówienie obejmuje dzier?aw? statku powietrznego: Piper Arrow PA 28, b?d? równowa?ny samolot jednosilnikowy, t?okowy (l?dowy) - SEP(L) - 1 szt., 230 godz. nalotu
   1.  Typ statku powietrznego: Piper Arrow PA 28, b?d? równowa?ny samolot jednosilnikowy, t?okowy (l?dowy) - SEP(L). Certyfikowany do przewozu co najmniej czterech osób, wyposa?ony w przestawne ?mig?o i chowane podwozie. Samolot powinien posiada? zasi?g nie mniejszy ni? 1000 km. wyprodukowany po 2000 r., musi posiada? sprawny nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na sta?e do konstrukcji p?atowca. W przypadku braku takiego nadajnika, w?a?ciciel samolotu musi zapewni? na czas u?ytkowania samolotu przez PANS w Che?mie dost?p do przeno?nego nadajnika ratowniczego ELT. Wyposa?ony w radiostacj?, która umo?liwia prowadzenie ??czno?ci radiowej na cz?stotliwo?ciach w zakresie od 118 MHz do 136,922 MHz w??cznie.
   2.  Lotnisko bazowe: Depu?tycze Królewskie (EPCD)
   3.  Nadzór techniczny: W?a?ciciel samolotu ma obowi?zek prowadzenia CAMO. CAMO w?a?ciciela musi przeprowadzi? szkolenie w zakresie prowadzenia Pok?adowego Dziennika Technicznego dla personelu wytypowanego przez PANS w Che?mie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu przekazania statku powietrznego na terenie lotniska bazowego. W?a?ciciel samolotu ma obowi?zek przeprowadzenia obs?ug technicznych na koszt w?asny: a) je?eli organizacja obs?ugowa znajduje si? w promieniu nie wi?kszym ni? 200 km, przewiduje si? mo?liwo?? przebazowania SP w celu wykonania obs?ugi na koszt w?a?ciciela SP. W przypadku zg?oszenia przez Zamawiaj?cego awarii lub usterki, Wykonawca zobowi?zany jest zapewni? ich usuni?cie niezw?ocznie, ale nie pó?niej ni? w terminie 3 dni od dnia otrzymania zg?oszenia, o ile Wykonawca i Zamawiaj?cy nie uzgodni? d?u?szego terminu na ich usuni?cie, lub w tym terminie dostarczy? statek powietrzny zamienny, tego samego typu, wolny od wad, spe?niaj?cy warunki okre?lone w umowie.
   4.  Ubezpieczenie: w?a?ciciel statku powietrznego ma obowi?zek przedstawi? aktualn? polis? ubezpieczeniow? (OC, NNW) oraz w??czy? do polisy OC u?ytkownika statku powietrznego - OKL PANS w Che?mie; Zakres ubezpieczenia musi obejmowa?: Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Aerocasco, obejmuj?ce szkody cz??ciowe oraz ca?kowite w nast?pstwie wypadku, incydentu lub zdarzenia lotniczego 1 000 000 z? OC u?ytkownika statku powietrznego 250.000 SDR NNW cz?onków za?ogi PLN 20 000/1 os. - na wypadek ?mierci PLN 40 000/1 os. - 100 % trwa?ego uszczerbku na zdrowiu
   5.  Nadzór instruktorski: OKL PANS w Che?mie;
   6.  Audyt Statku Powietrznego: Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu statku powietrznego oraz wgl?du w dokumentacj? SP przez upowa?nionych pracowników OKL PANS w Che?mie, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania, nega tywny wynik audytu mo?e skutkowa? odst?pieniem od podpisania umowy.
   7.  Obowi?zki w?a?ciciela: w?a?ciciel statku powietrznego ma obowi?zek wpisania w ?wiadectwo rejestracji, PANS w Che?mie jako u?ytkownika statku powietrznego. Samolot b?dzie dostarczany na miejsce szkolenia w oparciu o plan szkolenia przekazywany na dany miesi?c do wynajmuj?cego przez Kierownika Szkolenia HT O?rodka.
   8.  Ilo?? godzin nalotu: do 230 h.
   9.  Okres realizacji zamówienia: do 30.06.2023 roku, z mo?liwo?ci? przed?u?enia terminu realizacji zamówienia w przypadku niesprzyjaj?cych warunków pogodowych b?d? z powodu okoliczno?ci wp?ywaj?cych na realizacj? procesu kszta?cenia studentów (np. nie spe?nianie wymaga? regulaminowych uczestnika szkolenia do przyst?pienia do kolejnego etapu szkolenia lotniczego). 10. Szacunkowy koszt zamówienia: Zamawiaj?cy zapewnia paliwo i olej na 230 h lotu, zamawiaj?cy nie zapewnia paliwa i oleju do wykonywania obs?ug;
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Rok produkcji statku powietrznego / Pondération: 20,00 Critère de qualité - Nom: Awionika cyfrowa / Pondération: 20,00 Prix - Pondération: 60,00
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 14/04/2023 Fin: 30/06/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga? w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do tre?ci tej umowy, okre?lone zosta?y w za??czniku nr 1 do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/04/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/07/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/04/2023 Heure locale: 12:30 Lieu:
https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm https://platformazakupowa.pl/pn/panschelm Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
a. sprawy merytoryczne: Anna Oskierko- tel. +48 825621016; e-mail: aoskierko@panschelm.edu.pl ; b. sprawy formalne: Krzysztof ?opuszy?ski - tel. +48 825640456, e-mail: klopuszynski@panschelm.edu.pl Otwarcie ofert nast?pi za pomoc? platformy zakupowej. aoskierko@panschelm.edu.pl klopuszynski@panschelm.edu.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy ??da podmiotowych ?rodków dowodowych na potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia; 2) spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  W celu potwierdzenia spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca musi do??czy? do oferty o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi Za??cznik nr 7 do SWZ. 1) Celem uzupe?nienia o?wiadczenia w formie JEDZ nale?y go pobra?, ze strony prowadzonego post?powania, zapisa? na dysku, a nast?pnie zaimportowa? i uzupe?ni? poprzez serwis ESPD dost?pny pod adresem: http://espd.uzp.gov.pl 2) Uzupe?niony ESPD nale?y podpisa? podpisem kwalifikowanym. 3) Zamawiaj?cy informuje, i? na stronie Urz?du Zamówie? Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowieniainstrukcja. pdf dost?pna jest Instrukcja Wype?niania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w j?zyku polskim). 4) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sk?ada si? w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  Wykonawca wraz z ofert? zobowi?zany jest z?o?y? o?wiadczenie aktualne na dzie? sk?adania ofert, ?e nie podlega wykluczeniu z post?powania w zakresie podstaw wykluczenia okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone przez Zamawiaj?cego w rozdziale IX niniejszej SWZ. Wzór o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 4 do Specyfikacji.
   4.  Dodatkowe o?wiadczenia sk?adane obligatoryjnie wraz z ofert? w przypadku sk?adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia: 1) W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców (np. w formie konsorcjum), o?wiadczenie, o którym mowa w pkt. 2 sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie. W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sk?ada si? w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym odpowiednio dla ka?dego z Wykonawców. 2) Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z którego wynika, które cz??ci przedmiotu zamówienia (dostawy lub us?ugi) wykonaj? poszczególni Wykonawcy.Ze wzgl?du na ograniczon? liczb? znaków, które mo?na wprowadzi? do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego. http://espd.uzp.gov.pl https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowieniainstrukcja
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale VI ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy Pzp, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? SIWZ, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ppkt 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u VI ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   8.  Skarg? wnosi si? do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z p. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023 Dzier?awa statku powietrznego jednosilnikowego SEP(L) na potrzeby OKL PANS w Che?mie 14/04/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
60424100 - Location d'aéronefs avec équipage