01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption : 10/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Che?m: Location d'aÈronefs avec Èquipage

2018/S 185-418057 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Che?m: Location d'aÈronefs avec Èquipage 2018/S 185-418057 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Che?mie ul. Pocztowa 54 Che?m 22-100 Pologne Point(s) de contact: Dzia ZamÛwie Publicznych TÈlÈphone: +48 825640456 Courriel: mnowicka@pwsz.chelm.pl Fax: +48 825640456 Code NUTS: PL812 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pwsz.chelm.pl www.pwsz.chelm.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.pwsz.chelm.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia Publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dzier?awa dwÛch statkÛw powietrznych na potrzeby Centrum Lotniczego Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Che?mie - II edycja NumÈro de rÈfÈrence: K-ZP.251.53.2018
II.1.2) Code CPV principal 60424100
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dzier?awa dwÛch statkÛw powietrznych, ktÛre zostan wykorzystane do realizacji szkolenia lotniczego praktycznego do licencji pilota zawodowego studentÛw kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w ramach specjalizacji pilota samolotowy i pilota ?mig?owcowy, realizowanego w O?rodku Kszta?cenia Lotniczego ATO Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Chemie. Dzier?awa 2 statkÛw powietrznych ñ samolotÛw jednosilnikowych, dwumiejscowych. Ilo? godzin nalotu: 200 h (1. statek powietrzny), 200 h (2. statek powietrzny).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dzier?awa statku powietrznego na potrzeby Centrum Lotniczego Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Che?mie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60424100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'exÈcution:
Lotnisko PWSZ w Che?mie, Depu?tycze KrÛlewskie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Typ statku powietrznego: Cessna serii 100 b?d rÛwnowa?ny, jednosilnikowy, dwumiejscowy z podwÛjnym uk?adem sterowania (dla ucznia i instruktora), gÛrnop?at zastrza?owy o konstrukcji ca?kowicie metalowej, podwozie sta?e, trÛjko?owe z ko?em przednim. Samolot powinien by nap?dzany silnikiem t?okowym o mocy nie mniejszej ni 105 KM oraz wyprodukowany po 1977 roku. Silnik samolotu musi by dostosowany i certyfikowany do zasilania benzyn lotnicz AVGAS 100LL. Wyposa?enie: Samolot powinien by wyposa?ony w: a) przyrz?dy pilota?owo-nawigacyjne (pr?dko?ciomierz, transponder, wysoko?ciomierz barometryczny,wariometr, sztuczny horyzont, busol magnetyczn?, ?yroskopowy wska?nik kursu, koordynator zakr?tu), b) odbiornik radiolatarni VOR ze wska?nikiem CDI, c) radiostacja zabudowana w samolocie, ktÛra umo?liwia prowadzenie ??czno?ci radiowej na cz?stotliwo?ciach w zakresie od 118 MHz do 136,975 MHz w??cznie, z separacj mi?dzykana?ow
   8. 33 MHz, d) sprawny nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na sta?e do konstrukcji p?atowca. W przypadku braku takiego nadajnika, w?a?ciciel samolotu musi zapewni na czas u?ytkowania samolotu przez PWSZ w Che?mie dost?p do przeno?nego nadajnika ratowniczego ELT, e) apteczk pierwszej pomocy, f) ga?nic pok?adow certyfikowan do u?ytkowania na pok?adzie statkÛw powietrznych zgodnie ze stosownymiprzepisami technicznymi, g) podgrzewanie rurki Pitotía, h) urz?dzenie wskazuj?ce niew?a?ciwe zasilanie przyrz?dÛw ?yroskopowych, i) pasy bezpiecze?stwa z systemem przytrzymuj?cym gÛrn cze? tu?owia i pojedynczym punktem zwalniania na ka?dym siedzeniu cz?onka za?ogi lotniczej, Osi?gi: Samolot powinien osi?ga pr?dko? przelotow co najmniej 80 KIAS przy zastosowaniu nie wi?cej, ni 75 % mocy silnika. Samolot powinien osi?ga gradient wznoszenia po starcie co najmniej 7 % w warunkach standardowych na poziomie morza. Minimalna d?ugotrwa?o? lotu bez uwzgl?dniania rezerwy na 45 minut lotu powinna wynosi dwie godziny trzydzie?ci minut. Stan techniczny: Wykonany przegl?d struktury p?atowca (SID). Ca?y samolot, wszystkie jego podzespo?y i elementy wyposa?enia musz by sprawne, czyli zdatne do bezpiecznego korzystania z nich w rozumieniuprzepisÛw technicznych odnosz?cych si do danego typu statku powietrznego. Powy?szy zapis dotyczy okresu od momentu przeprowadzenia audytu statku powietrznego do momentu zako?czenia u?ytkowania przez PWSZ w Che?mie. Dokumentacja: Statek powietrzny musi posiada kompletn dokumentacj zgodn z przepisami NCO.GEN.135.
   2.  Lotnisko bazowe: Lotnisko Depu?tycze KrÛlewskie (EPCD), Lublin (EPLB);
   3.  Audyt Statku Powietrznego: Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu statku powietrznego oraz wgl?du w dokumentacj SP przez upowa?nionych pracownikÛw OKL PWSZ w Che?mie,przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania.
   4.  NadzÛr techniczny: Statek powietrzny musi by zarz?dzany w organizacji Zarz?dzania Ci?g? Zdatno?ci do Lotu. Organizacja CAMO, w ktÛrej zarz?dzany jest statek powietrzny w?a?ciciela musi przeprowadzi szkolenie w zakresie prowadzenia Pok?adowego Dziennika Technicznego dla personelu wytypowanego przez PWSZ w Che?mie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu przekazania statku powietrznego na lotnisku w Depu?tyczach KrÛlewskich. Z przekazania statku powietrznego zostanie sporz?dzony protokÛ?. W?a?ciciel samolotu ma obowi?zek przeprowadzenia obs?ug technicznych na koszt w?asny, na terenie Lotniska w Depu?tyczach KrÛlewskich W przypadku niesprawno?ci technicznej b?d prac obs?ugowych, trwaj?cych d?u?ej ni 7 dni, w?a?ciciel SP musi zapewni statek zast?pczy posiadaj?cy takie same parametry. W przypadku przed?u?aj?cych si prac obs?ugowych na statku powietrznym (niesprawno?ci technicznej SP, oczekiwania na cz??ci) w?a?ciciel mo?e wnioskowa w formie pisemnej o przed?u?enie terminu wykonania obs?ug. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dzier?awa statku powietrznego na potrzeby Centrum Lotniczego Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej w Che?mie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60424100
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Lieu principal d'exÈcution:
Lotnisko PWSZ w Che?mie, Depu?tycze KrÛlewskie
II.2.4) Description des prestations:
Typ statku powietrznego: Cessna serii 100 b?d rÛwnowa?ny, jednosilnikowy, dwumiejscowy z podwÛjnym uk?adem sterowania (dla ucznia i instruktora), gÛrnop?at zastrza?owy o konstrukcji ca?kowicie metalowej, podwozie sta?e, trÛjko?owe z ko?em przednim. Samolot powinien by nap?dzany silnikiem t?okowym o mocy nie mniejszej ni 105 KM oraz wyprodukowany po 1977 roku. Silnik samolotu musi by dostosowany i certyfikowany do zasilania benzyn lotnicz AVGAS 100LL. Wyposa?enie: Samolot powinien by wyposa?ony w: a) przyrz?dy pilota?owo-nawigacyjne (pr?dko?ciomierz, transponder, wysoko?ciomierz barometryczny, wariometr, sztuczny horyzont, busol magnetyczn?, ?yroskopowy wska?nik kursu, koordynator zakr?tu), b) odbiornik radiolatarni VOR ze wska?nikiem CDI, c) radiostacja zabudowana w samolocie, ktÛra umo?liwia prowadzenie ??czno?ci radiowej na cz?stotliwo?ciach w zakresie od 118 MHz do 136,975 MHz w??cznie, z separacj mi?dzykana?ow
   8. 33 MHz, d) sprawny nadajnik ratowniczy ELT zamontowany na sta?e do konstrukcji p?atowca. W przypadku braku takiego nadajnika, w?a?ciciel samolotu musi zapewni na czas u?ytkowania samolotu przez PWSZ w Che?mie dost?p do przeno?nego nadajnika ratowniczego ELT, e) apteczk pierwszej pomocy, f) ga?nic pok?adow certyfikowan do u?ytkowania na pok?adzie statkÛw ,powietrznych zgodnie ze stosownymi przepisami technicznymi, g) podgrzewanie rurki Pitotía, h) urz?dzenie wskazuj?ce niew?a?ciwe zasilanie przyrz?dÛw ?yroskopowych, i) pasy bezpiecze?stwa z systemem przytrzymuj?cym gÛrn cze? tu?owia i pojedynczym punktem zwalniania na ka?dym siedzeniu cz?onka za?ogi lotniczej, Osi?gi: Samolot powinien osi?ga pr?dko? przelotow co najmniej 80 KIAS przy zastosowaniu nie wi?cej, ni 75 % mocy silnika. Samolot powinien osi?ga gradient wznoszenia po starcie co najmniej 7 % w warunkach standardowych na poziomie morza. Minimalna d?ugotrwa?o? lotu bez uwzgl?dniania rezerwy na 45 minut lotu powinna wynosi dwie godziny trzydzie?ci minut. Stan techniczny: Wykonany przegl?d struktury p?atowca (SID). Ca?y samolot, wszystkie jego podzespo?y i elementy wyposa?enia musz by sprawne, czyli zdatne do bezpiecznego korzystania z nich w rozumieniu przepisÛw technicznych odnosz?cych si do danego typu statku powietrznego. Powy?szy zapis dotyczy okresu od momentu przeprowadzenia audytu statku powietrznego do momentu zako?czenia u?ytkowania przez PWSZ w Che?mie. Dokumentacja: Statek powietrzny musi posiada kompletn dokumentacj zgodn z przepisami NCO.GEN.135.
   2.  Lotnisko bazowe: Lotnisko Depu?tycze KrÛlewskie (EPCD), Lublin (EPLB);
   3.  Audyt Statku Powietrznego: Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu statku powietrznego oraz wgl?du w dokumentacj SP przez upowa?nionych pracownikÛw OKL PWSZ w Che?mie, przed podpisaniem umowy oraz w trakcie jej trwania.
   4.  NadzÛr techniczny: Statek powietrzny musi by zarz?dzany w organizacji Zarz?dzania Ci?g? Zdatno?ci do Lotu. Organizacja CAMO, w ktÛrej zarz?dzany jest statek powietrzny w?a?ciciela musi przeprowadzi szkolenie w zakresie prowadzenia Pok?adowego Dziennika Technicznego dla personelu wytypowanego przez PWSZ w Che?mie. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu przekazania statku powietrznego na lotnisku w Depu?tyczach KrÛlewskich. Z przekazania statku powietrznego zostanie sporz?dzony protokÛ?. W?a?ciciel samolotu ma obowi?zek przeprowadzenia obs?ug technicznych na koszt w?asny, na terenie Lotniska w Depu?tyczach KrÛlewskich W przypadku niesprawno?ci technicznej b?d prac obs?ugowych, trwaj?cych d?u?ej ni 7 dni, w?a?ciciel SP musi zapewni statek zast?pczy posiadaj?cy takie same parametry. W przypadku przed?u?aj?cych si prac obs?ugowych na statku powietrznym (niesprawno?ci technicznej SP, oczekiwania na cz??ci) w?a?ciciel mo?e wnioskowa w formie pisemnej o przed?u?enie terminu wykonania obs?ug. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 31/12/2019 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczegÛlnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie ze wzorem umowy, stanowi?cym za??cznik nr 5 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
SkrÛcenie terminu otwarcie ofert ze wzgl?du na piln potrzeb udzielenia zamÛwienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 10/10/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 10/10/2018 Heure locale: 12:30 Lieu:
Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Che?mie (Dzia ZamÛwie Publicznych), ul. Pocztowa 54, 22-100 Che?m, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w pkt
   5. 1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt
   5. 2.Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunkÛw udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (dalej: ÑJEDZî), ktÛrego wzÛr okre?la Rozporz?dzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia
   5. 1.2016 r. ustanawiaj?ce standardowy jednolity europejski dokument zamÛwienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16). Tre? JEDZ okre?lona zosta?a w Za??czniku nr 3 do SIWZ, jednak?e z uwagi na konieczno? podania w tre?ci JEDZ znacz?cej ilo?ci informacji Zamawiaj?cy zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia JEDZ nale?y z?o?y wraz z ofert?; b) dokumenty potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamÛwienia na sum gwarancyjn w wysoko?ci co najmniej 50 000,00 PLN na ka?de zadanie (s?ownie: pi??dziesi?t tysi?cy z?otych) wskazan w JEDZ na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; c) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; d) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; e) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegÛlno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; f) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez Zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; Ze wzgl?du na ograniczon liczb znakÛw, ktÛre mo?na wprowadzi do tre?ci og?oszenia, pozosta?e informacje zawarto w SIWZ dost?pnej wraz z niniejszym og?oszeniem na stronie internetowej Zamawiaj?cego. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw Ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechaniu czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne TÈlÈphone: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
24/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
60424100 - Location d'aéronefs avec équipage