Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Che?m: MatÈriel informatique divers

2021/S 178-463425  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Che?m: MatÈriel informatique divers 2021/S 178-463425 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Che?m NumÈro national d'identification: 11019823800000 Adresse postale: ul. Lubelska 65 Ville: Che?m Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Koperska, Monika Hurko-Tarnowska Courriel: zamowienia@umchelm.pl TÈlÈphone: +48 825652223 Fax: +48 825652254 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.umchelm.bip.lubelskie.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.chelm.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka samorz?du terytorialnego
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: us?ugi administracji
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu komputerowego wraz z oprogramowaniem i osprz?tem NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.12.22.2021
II.1.2) Code CPV principal 30236000 MatÈriel informatique divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Zakres zamÛwienia obejmuje dostaw?:1) komputera przeno?nego z oprogramowaniem i osprz?tem (Typ 1) w ilo?ci 260 sztuk,2) komputera przeno?nego z oprogramowaniem i osprz?tem (Typ 2) w ilo?ci 112 sztuk, 3) komputera stacjonarnego z oprogramowaniem i osprz?tem w ilo?ci 60 sztuk,4) monitorÛw w ilo?ci 432 sztuk.2. SzczegÛ?owy opis sprz?tu komputerowego okre?la SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do Projektowanych postanowie umowy.3. Przedmiot zamÛwienia musi by fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed dat otwarcia ofert, nieu?ywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie ñ w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach, posiadaj?cy niezb?dne certyfikaty i atesty zgodne z obowi?zuj?cymi przepisami.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 110 022.77 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30214000 Postes de travail 30231300 ...crans de visualisation 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exÈcution:
Miasto Che?m
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca udziela Zamawiaj?cemu bezterminowo niewypowiadalnej licencji/subliencji na oprogramowanie stanowi?ce przedmiot Umowy, zainstalowane na Sprz?cie, zgodnie z zapisami ß 7 ust. 2 Projektowanych postanowie umowy.Wykonawca dostarczy przedmiot zamÛwienia odpowiednio opakowany i oznaczony, zgodnie z obowi?zuj?cymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, do siedziby Urz?du Miasta Che?m, ul. Lubelska 65, 22-100 Che?m. Dostawa powinna si odby w godzinach pracy Urz?du Zamawiaj?cego, tj. w dni robocze od poniedzia?ku do pi?tku, z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 7:30 ñ 15:30 w?asnym kosztem i staraniem. Zamawiaj?cy wymaga, aby dostarczony przez Wykonawc sprz?t komputerowy zosta oznakowany informacjami o ?rÛdle dofinansowania przedmiotu dostawy zgodnie z wytycznymi okre?lonymi w Podr?czniku wnioskodawcy i beneficjenta programÛw polityki spÛjno?ci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, znajduj?cym si pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf.Termin wykonania zamÛwienia: 90 dni licz?c od daty zawarcia umowy.Przedmiot umowy realizowany b?dzie sukcesywn dostaw?, przy za?o?eniu, ?e ka?dorazowa dostawa nie mo?e by mniejsza ni 50 sztuk komputerÛw (przeno?nych Typ 1 / przeno?nych Typ 2 / stacjonarnych) z oprogramowaniem i osprz?tem wraz z 50 monitorami. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/47842/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf.Termin
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPLU.02.01.00-06-0001/20
II.2.14) Informations complÈmentaires
Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi w procedurze odwrÛconej, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 103-270397
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu komputerowego wraz z oprogramowaniem i osprz?tem
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
16/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MBA SYSTEM Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 5242872114 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-231 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 983 880.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia lub nagrody w konkursie oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie publicznych". 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30214000 - Postes de travail 
30231300 - Écrans de visualisation 
30236000 - Matériel informatique divers 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information