Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/01/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Che?mno:Combustibles gazeux

2024/S 12-031968  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/01/2024 S12 Pologne-Che?mno: Combustibles gazeux 2024/S 012-031968 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miasto Che?mno Numéro national d'identification: REGON 871118483 Adresse postale: Dworcowa 1 Ville: Che?mno Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Code postal: 86-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Borzuchowska Courriel: parkingi@chelmno.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://chelmno.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Miasto Che?mno i placówek o?wiatowych Gminy Miasto Che?mno w okresie 01.02.2024 r. - 31.01.2025 r." Numéro de référence: GM-O?.271.2.2024.JB
II.1.2) Code CPV principal 09120000 Combustibles gazeux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmuj?ca sprzeda? i ?wiadczenie us?ug dystrybucji dla potrzeb Gminy Miasto Che?mno i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Che?mno
   2.  Ca?kowite szacunkowe zu?ycie paliwa gazowego [MWh] w okresie 01.02.2024 r. - 31.01.2025 r. wynosi 3 065 923 kWh. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? odchylenia wolumenu wzgl?dem zapotrzebowania podsta-wowego do poziomu max - 20%.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 023 915.38 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09123000 Gaz naturel 65200000 Distribution de gaz et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL616 Grudzi?dzki Lieu principal d'exécution:
86-200 Che?mno
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E obejmuj?ca sprzeda? i ?wiadczenie us?ug dystrybucji dla potrzeb Gminy Miasto Che?mno i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Che?mno
   2.  Ca?kowite szacunkowe zu?ycie paliwa gazowego [MWh] w okresie 01.02.2024 r. - 31.01.2025 r. wynosi 3 065 923 kWh. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? odchylenia wolumenu wzgl?dem zapotrzebowania podstawowego do poziomu max - 20%.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
W post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zosta?y z?o?one ?adne oferty, pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
"Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Miasto Che?mno i placówek o?wiatowych Gminy Miasto Che?mno w okresie 01.02.2024 r. - 31.01.2025 r."
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
09/01/2024
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa Adresse postale: ul. Jana Kazimierza 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-248 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 023 915.38 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Karajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.2. Post?powanie odwo?awcze jest prowadzone w j?zyku polskim.3. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.4. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.5. Odwo?anie przys?uguje na:a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;c) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.6. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.7. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.8. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywemterminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?oprzed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.9. Odwo?anie wnosi si? w terminie:9.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej;9.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw?jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   9. 1.10. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.11. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 9 i 10 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej IzbyOdwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikompostepowania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.13. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych.14. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.15. Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.16. Skarg? mo?e wnie?? równie? Prezes Urz?du, w terminie 30 dni.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/01/2024 "Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla potrzeb Gminy Miasto Che?mno i placówek o?wiatowych Gminy Miasto Che?mno w okresie 01.02.2024 r. - 31.01.2025 r." 17/01/2024 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09120000 - Combustibles gazeux 
09123000 - Gaz naturel 
65200000 - Distribution de gaz et services connexes