Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Che?m: Travaux de construction de routes

2020/S 200-484165  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pologne-Che?m: Travaux de construction de routes 2020/S 200-484165 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Che?mski Numéro national d'identification: 11019822100000 Adresse postale: plac Niepodleg?o?ci 1 Ville: Che?m Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Artur Giza Courriel: artur.giza@powiatchelmski.pl Téléphone: +48 825627501 Fax: +48 825627510 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://spchelm.bip.lubelskie.pl Adresse du profil d'acheteur: www.powiatchelmski.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie prac zwi?zanych z zagospodarowaniem poscaleniowym - "Scalanie gruntów obr?bu Wojs?awice, gmina Wojs?awice, powiat che?mski, województwo lubelskie - cz?? I" Numéro de référence: OG.272.1.36.2020
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac zwi?zanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w zakresie budowy lub przebudowy dróg poscaleniowych oraz rekultywacj gruntów, w tym likwidacj zakrzacze dla projektu "Scalanie gruntów obr?bu Wojs?awice, gmina Wojs?awice, powiat che?mski, województwo lubelskie". Zamówienie dotyczy operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddzia?ania "Wsparcie na inwestycje zwi?zane z rozwojem, modernizacj i dostosowywaniem rolnictwa i le?nictwa" w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 552 703.82 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45233220 Travaux de revêtement de routes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exécution:
Powiat Che?mski
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy obejmuje: 1) numer drogi: 8, zakres rzeczowy - opis: budowa drogi o nawierzchni z p?yt betonowych Jomb (3 rz?dy) na odcinku od km 0+000 do km 0+272,29 - d?ugo? 272,29 m, szer. 3,0 m; 2) numer drogi: 9, zakres rzeczowy - opis: budowa drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+462,10 - d?ugo? 462,10 m, szer. 3,0 m; 3) numer drogi: 10A, zakres rzeczowy - opis: budowa drogi o nawierzchni z p?yt betonowych Jomb (3 rz?dy) na odcinku od km 0+000 do km 1+143,54 - d?ugo? 1 143,54 m, szer. 3,0 m; 4) numer drogi: 11, zakres rzeczowy - opis: budowa drogi o nawierzchni z p?yt betonowych Jomb (2 rz?dy) na odcinku od km 0+000 do km 1+665,69 - d?ugo? 1 665,69 m, szer. 3,0 m; 5) numer drogi: 46A, zakres rzeczowy - opis: budowa drogi o nawierzchni z p?yt betonowych Jomb (3 rz?dy) na odcinku od km 0+000 do km 0+634,30 - d?ugo? 634,30 m, szer. 3,0 m; 6) numer drogi: 47A, zakres rzeczowy - opis: budowa drogi o nawierzchni z p?yt betonowych Jomb (3 rz?dy) na odcinku od km 0+000 do km 0+099,99 - d?ugo? 99,99 m, szer. 3,0 m. Razem: d?ugo? dróg do budowy - 4 277,91 m; 7) numer drogi: 47A, zakres rzeczowy - opis: przebudowa drogi równiark na odcinku od km 0+099,99 do km 0+370,64 - d?ugo? 270,65 m, szer. 3,5 m; 8) numer drogi: 26, zakres rzeczowy - opis: przebudowa drogi równiark na odcinku od km 0+000 do km 0+202,94 - d?ugo? 202,94 m, szer. 3,5 m; 9) numer drogi: 45, zakres rzeczowy - opis: przebudowa drogi równiark na odcinku od km 0+000 do km 1+177,91 - d?ugo? 1 177,91 m, szer. 3,5 m; 10) numer drogi: 48, zakres rzeczowy - opis: przebudowa drogi równiark na odcinku od km 0+000 do km 1+137,05 - d?ugo? 1 137,05 m, szer. 3,5 m; 11) numer drogi: 27, zakres rzeczowy - opis: przebudowa drogi równiark na odcinku od km 0+000 do km 0+380,00 - d?ugo? 380,00 m, szer. 3,5 m. Razem: d?ugo? dróg do przebudowy - 3 168,55 m; 12) rekultywacja, zakres rzeczowy - opis: oczyszczenie terenu dzia?ki nr 510; 13) rekultywacja, zakres rzeczowy - opis: usuni?cie wysokiej miedzy na dzia?ce 373; 14) rekultywacja, zakres rzeczowy - opis: likwidacja wysokiej miedzy na dzia?ce nr 859 od strony dzia?ki nr 860; 15) rekultywacja, zakres rzeczowy - opis: likwidacja wysokiej miedzy i usuni?cie skarp z terenu dzia?ki nr 905.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie dotyczy operacji typu "Scalanie gruntów" w ramach poddzia?ania "Wsparcie na inwestycje zwi?zane z rozwojem, modernizacj i dostosowywaniem rolnictwa i le?nictwa" w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 145-356165
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
07/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Budowlano-Transportowy "Drogmost" Spó?ka z o.o.
Adresse postale: Zamo? Ville: Mokre 24D Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-400 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 552 703.82 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 032 976.72 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   4.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 20.5 i 20.6 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Krajow Izb Odwo?awcz orzeczenia. 10. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Krajowej Izby Odwo?awczej w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. 11. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron. 12. Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pó?niej ni do czasu otwarcia rozprawy. 13. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot lub dzie ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 14. W sprawach nie uregulowanych w sekcji 20 SIWZ w zakresie wniesienia odwo?ania i skargi maj zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp. Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze i ?ród?o, gdzie mo?na uzyska informacje na temat sk?adnia odwo?a?: Krajowa Izba Odwo?awcza, ul. Post?pu 17A,02-676 Warszawa, POLSKA.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45233120 - Travaux de construction de routes 
45233220 - Travaux de revêtement de routes