Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 19/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Chmielnik: Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement

2021/S 199-519437  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Chmielnik: Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement 2021/S 199-519437 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Chmielnik Num╚ro national d'identification: 8133301503 Adresse postale: Chmielnik 50 Ville: Chmielnik Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 36-016 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Czarnota Courriel: m.czarnota@chmielnik.pl T╚l╚phone: +48 172296609 Fax: +48 172296600 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.chmielnik.pl/
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.bip.chmielnik.pl/ Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych w 2022 roku Num╚ro de r╚f╚rence: RD.271.7.2021
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'╚vacuation des eaux us╚es et d'╚limination des d╚chets, services d'hygi╚nisation et services relatifs l'environnement
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych w 2022 roku. Opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 90513100 Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL823 Rzeszowski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Chmielnik
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych w 2022 roku. Opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ.
   1. 1. Zakres zam█wienia: 1) Wykonawca zobowi?zany jest do odbioru i zagospodarowania ca?ej masy odpad█w komunalnych przekazanych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych na terenie Gminy Chmielnik tj.: a) segregowanych odpad█w komunalnych: papieru, szk?a, metali, tworzyw sztucznych, odpad█w opakowaniowych wielomateria?owych, bioodpad█w stanowi?cych odpady komunalne, odzie?y i tekstyli█w, popio?u, b) pozosta?ych segregowanych odpad█w komunalnych: odpad█w niebezpiecznych, przeterminowanych lek█w, chemikali█w, odpad█w niekwalifikuj?cych si do odpad█w medycznych powsta?ych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produkt█w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczeg█lno?ci igie i strzykawek, zu?ytych baterii i akumulator█w, zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpad█w wielkogabarytowych, zu?ytych opon, odpad█w budowlanych i rozbi█rkowych stanowi?cych odpady komunalne pochodz?cych z remont█w i innych rob█t budowlanych wykonywanych przez w?a?ciciela nieruchomo?ci we w?asnym zakresie, na wykonanie kt█rych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow?, lub na wykonanie kt█rych nie jest wymagane zg?oszenie do w?a?ciwego organu, c) zmieszanych odpad█w komunalnych: odpad█w, kt█re powsta?y na skutek niedope?nienia obowi?zku selektywnego zbierania odpad█w przez w?a?ciciela nieruchomo?ci i przyj?te przez Wykonawc jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpad█w z koszy ulicznych oraz pozosta?ych odpad█w zmieszanych tj. odpad█w pozosta?ych po wyselekcjonowaniu z odpad█w komunalnych odpad█w wymienionych w lit. a) i b) niniejszego punktu. 2) Wykonawca zobowi?zany jest wyposa?y w?a?cicieli nieruchomo?ci w pakiety work█w na odpady komunalne oraz kody kreskowe w ilo?ci podanej przez Zamawiaj?cego.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Edukacja ekologiczna / Pond╚ration: 30 Crit╦re de qualit╚ - Nom: 3) Termin p?atno?ci faktury / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Warunek w rozumieniu Zamawiaj?cego spe?ni Wykonawca, kt█ry wyka?e, ?e posiada: 1) aktualny wpis do Rejestru Dzia?alno?ci Regulowanej w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych na terenie Gminy Chmielnik prowadzonego przez W█jta Gminy Chmielnik na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z p█?n. zm.), 2) aktualny wpis do rejestru bazy danych o odpadach w zakresie obj?tym przedmiotem zam█wienia prowadzonego przez Marsza?ka Wojew█dztwa, 3) aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia?alno?ci w zakresie zbierania odpad█w lub w zakresie zbierania i przetwarzania odpad█w wydane przez w?a?ciwy organ zgodnie z ustaw z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z p█?n zm.).
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek w rozumieniu Zamawiaj?cego spe?ni Wykonawca, kt█ry wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci o warto?ci nie mniejszej ni 300.000,00 z?. W przypadku gdy warto? dotycz?ca niniejszego warunku wyra?ona b?dzie w walucie obcej, Zamawiaj?cy przeliczy t warto? w oparciu o ?redni kurs walut NPB dla danej waluty z daty wszcz?cia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego (za dat wszcz?cia post?powania Zamawiaj?cy uznaje dat zamieszczenia og?oszenia o zam█wieniu w BZP). Je?eli w tym dniu nie b?dzie opublikowany ?redni kurs NBP, Zamawiaj?cy przyjmie kurs ?redni z ostatniej tabeli przed wszcz?ciem post?powania.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Warunek w rozumieniu Zamawiaj?cego spe?ni Wykonawca, kt█ry wyka?e, ?e: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych wykonuje zam█wienie lub zam█wienia polegaj?ce na odbieraniu odpad█w komunalnych w spos█b ci?g?y przez okres maksimum 12 miesi?cy, w ramach kt█rego lub kt█rych odebra odpady o ??cznej ilo?ci co najmniej 1500 Mg. 2) dysponuje odpowiednim potencja?em technicznym tj.: a) baz magazynowo - transportow?, kt█ra spe?nia wymogi Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) b) pojazdami i urz?dzeniami spe?niaj?cymi wymogi Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) w ilo?ci minimum: dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpad█w komunalnych, dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpad█w komunalnych, jeden pojazd do odbierania odpad█w bez funkcji kompaktuj?cej (np. samoch█d dostawczy o ?adowno?ci maksimum 2,5 tony - umo?liwiaj?cy odbi█r odpad█w komunalnych z trudno dost?pnych teren█w).
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wybrany Wykonawca jest zobowi?zany do zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi?cych za??cznik nr 10 do SWZ.
   2.  Zakres ?wiadczenia Wykonawcy wynikaj?cy z umowy jest to?samy z jego zobowi?zaniem zawartym w ofercie.
   3.  Zmiana umowy podlega uniewa?nieniu, je?eli zosta?a dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmiany zawartej umowy w stosunku do tre?ci wybranej oferty w zakresie wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej wa?no?ci zachowania formy pisemnej. Zmiany takowe mog by dokonywane jedynie w formie pisemnych aneks█w do umowy.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 19/11/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 16/02/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 19/11/2021 Heure locale: 12:00 Lieu:
Urz?d Gminy Chmielnik, 36-16 Chmielnik 50 Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi przy u?yciu systemu teleinformatycznego ePUAP. Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dost?pnego po zalogowaniu na miniPortalu w zak?adce Deszyfrowanie i nast?puje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 30 000,00 z (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych 00/100) przed up?ywem terminu sk?adania ofert okre?lonym w niniejszej SWZ.
   2.  Wadium mo?e by wniesione w jednej lub w kilku nast?puj?cych formach: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
   3.  Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy Urz?du Gminy Chmielnik w Banku Sp█?dzielczym w Tyczynie O/Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007, z adnotacj ĐOdbi█r odpad█w komunalnych z terenu Gminy Chmielnik od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych w 2022 rokuţ.
   4.  Skuteczne wniesienie wadium w pieni?dzu nast?puje z chwil wp?ywu ?rodk█w pieni??nych na rachunek bankowy, wskazany w pkt 3, przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   5.  Wadium wnoszone w formie por?cze lub gwarancji musi spe?nia co najmniej poni?sze wymagania: 1) musi obejmowa odpowiedzialno? za wszystkie przypadki powoduj?ce utrat wadium przez Wykonawc okre?lone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczno?ci; 2) z jej tre?ci powinno jednoznacznej wynika zobowi?zanie gwaranta do zap?aty ca?ej kwoty wadium; 3) powinno by nieodwo?alne i bezwarunkowe oraz p?atne na pierwsze ??danie; 4) termin obowi?zywania por?czenia lub gwarancji nie mo?e by kr█tszy ni termin zwi?zania ofert (z zastrze?eniem i pierwszym dniem zwi?zania ofert jest dzie sk?adania ofert); 5) w tre?ci por?czenia lub gwarancji powinna znale? si nazwa oraz numer przedmiotowego post?powania; 6) beneficjentem por?czenia lub gwarancji jest: Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50; 7) w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiaj?cy wymaga aby por?czenie lub gwarancja obejmowa?a sw tre?ci (tj. zobowi?zanych z tytu?u por?czenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia lub aby z jej tre?ci wynika?o, ?e zabezpiecza ofert Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (konsorcjum); 8) musi zosta z?o?one w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawc por?czenia lub gwarancji.
   6.  W przypadku wniesienia wadium w formie por?cze lub gwarancji, wymaga si?, by orygina dokumentu zosta z?o?ony wraz z ofert?.
   7.  Oferta Wykonawcy, kt█ry nie wniesie wadium lub wniesie w spos█b nieprawid?owy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert lub z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt█rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
   8.  Zasady zwrotu oraz okoliczno?ci zatrzymania wadium okre?la p.z.p.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcom i innym podmiotom, je?eli maj lub mia?y interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz ponios?y lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Prawo zam█wie publicznych. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   2.  W toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z 29.1.2004 ˝ Prawo zam█wie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) ˝ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego, wnoszone w spos█b i w terminach okre?lonych w ustawie.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli korzystano ze ?rodk█w, o kt█rych mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie15 dni ˝ je?eli korzystano z innych ?rodk█w.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej;
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w przypadku zam█wie w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie p█?niej ni w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zam█wienia.
   9.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g si zapozna z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'Úvacuation des eaux usÚes et d'Úlimination des dÚchets, services d'hygiÚnisation et services relatifs Ó l'environnement 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513100 - Services d'Úlimination des ordures mÚnagŔres